Logga in
Logga in

Bullernivå vid din fastighet

Via Trafikverkets e-tjänst Buller vid din fastighet kan du se den beräknade bullernivån vid din fastighet. Den här tjänsten är till för dig som har bostad/fritidshus längs statlig väg och järnväg.

Trafikverket har god kunskap om bullersituationen längs statlig väg och järnväg. Vi genomför åtgärder kontinuerligt och geografiskt samlat. Trafikverket tar kontakt med fastighetsägare när det blir aktuellt med åtgärder längst en viss sträcka.

Buller vid din fastighet är en tjänst för att se bullernivåer vid fastigheter utmed statliga väg- och järnvägar och ger direkt besked om man kommer komma med i åtgärdsutredning.

Notera att vi ännu inte har kartlagt buller i hela Sverige utan fyller kontinuerlig på med nya kartläggningsresultat. Buller från järnvägstrafik är inte inlagt i tjänsten än, därför kan man inte se resultat för järnväg.

Buller vid din fastighet (e-tjänst)

Förfrågan om bullerutredning (e-tjänst)

Åtgärdsprogram buller och vibrationer

Vi prioriterar skyddsåtgärder för bostäder och skolor som är mest utsatta för buller och vibrationer från trafik på befintliga statliga vägar och järnvägar. Åtgärderna minskar de största riskerna för störningar och hälsoeffekter. Vi prioriterar att göra åtgärder mot att minska bullernivåerna inomhus och vid behov på en uteplats.

Befintlig infrastruktur omfattar vägar och järnvägar som byggts före 1997 och som inte har byggts om väsentligt sedan 1997. Hus byggda efter 1997 ingår inte i åtgärdsprogrammet.

Exempel på skyddsåtgärder:

 • Fasadåtgärder, såsom byte av fönster, montering av tilläggsruta eller byte av ventiler.
 • Bullerskärmar, oftast en mindre skärm vid uteplats.
 • Inköp av fastigheter på grund av höga buller- eller vibrationsnivåer.

Vi skyddar de mest utsatta

För att Trafikverket ska göra en åtgärd krävs att fastigheten uppfyller åtminstone något av följande kriterier:

 • Ekvivalent ljudnivå högre än 40 dBA inomhus.
 • Maximal ljudnivå högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt.
 • Ekvivalent ljudnivå högre än 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.
 • Vibrationsnivå från vägtrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt.
 • Vibrationsnivå från järnvägstrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än en gång per natt, samt vibrationsnivå högre än 0,4 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt

Det ska vara tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att göra åtgärden. Till exempel räknar vi med att huset har en normal standard på fasaden. Vi åtgärdar vanligen inte byggnader som är uppförda eller ombyggda efter 1997. Då beslutades om bullerriktvärden för nya bostäder både inomhus och utomhus.

Ordförklaringar

 • Ekvivalent ljudnivå är medelvärdet av trafikbullret under ett dygn med genomsnittlig trafik.
 • Maximal ljudnivå anger den högsta ljudnivån när ett fordon passerar.
 • Vibrationsnivå är högsta vibrationsnivå när ett fordon passerar.

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Åtgärder vid nybyggnad och väsentlig ombyggnad av infrastrukturen

När vi bygger om eller bygger ny väg eller järnväg är ambitionen att de långsiktiga riktvärden för trafikbuller och vibrationer inte överskrids, i den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Fördjupning om buller och vibrationer

Trafikverkets arbete med buller och vidrationer (bransch.trafikverket.se)

Riktvärden och riktlinjer för buller och vibrationer

Trafikverkets riktlinje - Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg

Kriterier för åtgärder

Trafikverket gör åtgärder för de som är mest utsatta för trafikbuller och -vibrationer längs statliga vägar och järnvägar. För att vi ska göra en åtgärd krävs att fastigheten uppfyller något av följande kriterier:

 • Ekvivalent ljudnivå högre än 40 dBA inomhus.
 • Maximal ljudnivå högre än 55 dBA inomhus fler än fem gånger per natt.
 • Ekvivalent ljudnivå högre än 65 dBA vid alla befintliga uteplatser.

Det finns även en bidragsmöjlighet för fönsteråtgärd under en begränsad period för fastigheter med ekvivalenta ljudnivåer inomhus på 35-39 dBA, och/eller maximala ljudnivåer inomhus på 50-54 dBA. Fastigheter byggda 1997 och senare omfattas normalt inte av Trafikverkets åtgärder.

Pågående projekt

Gäller ditt ärende buller i ett pågående ombyggnadsprojekt ska du höra av dig direkt till projektet.

Trafikverkets bygg- och utredningsprojekt