Logga in
Logga in

Bulleråtgärder längs väg och järnväg

Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där vi minskar bullret från väg och järnväg. Buller kan påverka människors hälsa, och vi gör därför omfattande insatser för att förbättra ljudmiljön.

Bulleråtgärder – ett nationellt projekt

Buller är oönskat ljud, och Trafikverket ansvarar för att minimera dess påverkan på människors vardag. Bulleråtgärder är ett nationellt projekt där vi runt om i hela landet minskar bullret längs med järnvägen, men vi ansvarar också för att minska bullret längs med de statliga vägarna. Vi genomför bulleråtgärder dels vid befintlig väg och järnväg, dels vid nybyggnation eller större ombyggnader.

Trafikverket arbetar på uppdrag av regeringen och är en av de myndigheter som arbetar för att nå uppsatta riktvärden för bullernivåer. Vi arbetar också för att bidra till kvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Vår övergripande strategi är att minska bullret för de mest utsatta, genom att dämpa och skärma av.  Bullerskydd ska vara effektivt, men det ska också passa in i den befintliga miljön. Därför samråder vi alltid med kommuner och fastighetsägare om hur de ska utformas.

Planerade järnvägsåtgärder

Skåne län:

 • Fasadåtgärder längs södra stambanan inom Osby kommun.
 • Kompletterande fasadåtgärder på fastigheter från Eslöv till och med Osby kommuner.
 • Åtgärder av bullerskydd invid uteplatser längs Södra Stambanan.
 • Produktion av spårnära skärm Hästveda (gällande fastigheter utmed Viaduktgatan).
 • Projektering av ytterligare spårnära skärmar utmed Södra Stambanan (2022–2024).
 • Åtgärdsinventeringar längs Trelleborgsbanan (Lockarp–Trelleborg) har utförts under 2021 och 2022. Utförande av fasadåtgärder och lokala skärmar (uteplatser) kommer att ske under 2023 och 2024.
 • Åtgärdsinventering av fasadåtgärder samt identifikation av skyddad uteplats längs Lommabanan och Söderåsbanan. 

Kronobergs län:

 • Fasadåtgärder längs södra stambanan med början i södra delen (2021–2023).
 • Åtgärder av bullerskydd invid uteplatser längs Södra Stambanan (2022–2023).

Jönköpings län:

 • Åtgärdsinventering inför fasadåtgärder längs Södra Stambanan, norra delen av länet. 
  Fasadåtgärder längs södra stambanan med början i södra delen (2023).
  Åtgärder av bullerskydd invid uteplatser längs Södra Stambanan (2022–2023).

Blekinge län:

 • Åtgärdsinventering inför fasadåtgärder längs Blekinge Kustbana (2022–2023).

Västra Götalands län:

 • Fasadåtgärder järnvägsfastigheter i Töreboda och Gullspång (2022–2023).
 • Fasadåtgärder järnvägsfastigheter Skövde kommun (2022–2023).
 • Fasadåtgärder järnvägsfastigheter Herrljunga och Vårgårda (2022–2023).
 • Fasadåtgärder järnvägsfastigheter Falköping kommun (2022).
 • Åtgärder av bullerskydd invid uteplatser järnvägsfastigheter utmed Västra Stambanan (2022).

Värmlands län:

 • Inventering järnvägsfastigheter Värmlandsbanan Karlstad & Eda kommun (2022–2023).
 • Fasadåtgärder längs Värmlandsbanan i Kristinehamns kommun (2023).
 • Fasadåtgärder längs Värmlandsbanan i Arvika och Kil kommuner (2023-2024).

Stockholms län:

 • Inventering Västra Stambanan Paket 7: Huddinge, Botkyrka och Salem.
 • Inventering Västra Stambanan Paket 6: Södertälje.

Södermanlands län:

 • Fasadåtgärder Västra Stambanan genom Gnesta kommun.
 • Byggnation av lång spårnära skärm Gnesta.
 • Inventering Västra Stambanan Paket 3: Katrineholm.
 • Inventering Västra Stambanan Paket 2: Vingåker.
 • Inventering Västra Stambanan Paket 4: Flen.
 • Fasadåtgärder Södra Stambanan i Katrineholm.

Östergötlands län:

 • Fasadåtgärder Södra Stambanan i Norrköping.

Örebro län:

 • Fasadåtgärder järnvägsfastigheter i Degerfors och Laxå (2023).

Gävleborgs län:

 • Fasadåtgärder omtag norra stambanan (2022).

Västernorrlands och Jämtlands län:

 • Inventering Stambanan genom Övre Norrland.

Västerbottens län:

 • Inventering Stambanan genom övre Norrland.

Norrbottens län:

 • Inventering Stambanan genom övre Norrland.

Planerade vägåtgärder

Skåne län:

 • Åtgärdsinventering inför fasadåtgärder utmed vägar i Skåne (påbörjas under 2023).

Västra Götalands län:

 • Inventering vägfastigheter Etapp 2 Västra Götalands län (2024).
 • Fasadåtgärder vägfastigheter Etapp 1 Västra Götalands län (2023-2024).
 • Fasadåtgärder vägfastigheter Olskroken/Oscarsleden Västra Götalands län (2022).

Stockholms län:

 • Inventering Stockholm väglista (2022–2023).

Gotlands län:

 • Fasadåtgärder och bullerskydd vid uteplatser.

Dalarnas län:

 • Åtgärder av bullerskydd invid uteplatser vägfastigheter (2022–2023).
 • Inventering vägfastigheter Södra delen.
 • Fasadåtgärder vägfastigheter (2022–2023).

Gävleborgs län:

 • Inventering Gävleborg vägfastigheter (2023).

Västerbottens län:

 • Fasadåtgärder vägfastigheter.

Vilka fastigheter är berättigade att få bulleråtgärder?

Alla fastigheter eller bostadsområden längs med vägar och järnvägar är inte berättigade till bulleråtgärder. Vid våra utredningar gör vi en besiktning på plats och utreder ljudnivån. När det är aktuellt att bullerskydda uteplatser eller att göra en fönsteråtgärd planerar fastighetsägaren och Trafikverket utformning och placering tillsammans. Det är viktigt att åtgärden både uppfyller fastighetsägarens önskemål och Trafikverkets riktlinjer om ljuddämpning. Hur bullerskärmar ska utformas och placeras planerar vi i samråd med kommunen.

Så går det till när Trafikverket utreder bullerärenden

Vi börjar med att identifiera de järnvägssträckor där det finns risk för att bullernivåerna uppfyller kriterierna för åtgärd. Därefter undersöker vi hur bostäderna eller verksamhetslokalerna längs sträckan är placerade. Vid behov gör vi också en akustisk utredning, där vi mäter eller beräknar nivån på bullret. I de fall då det visar sig att ljudnivån överskrider riktlinjerna undersöker vi vilken åtgärd som är mest lämplig. Trafikverket anlitar sedan en entreprenör som utför bulleråtgärden. I detta arbete har vi kontinuerlig kontakt med berörda kommuner eller fastighetsägare.

Vilka åtgärder genomför vi?

De åtgärder som vi kan göra är:

 • fönsterbyte
 • tilläggsruta
 • byte till lamellglasruta
 • tätningslister
 • åtgärder på ventiler
 • bullerskärmar
 • lokala skärmar (vid uteplatser).

Lokal skärm

En illustration på en bullerskärm

En uteplats kan skyddas med en lokal skärm. Illustrationen är framtagen inom projektet.

Fönsterbyte

Illustration på ett fönsterbyte.

Fönsterbyte är ett sätt att minska bullret i permanenta bostäder. Den nya rutan anpassas till fönstrets ursprungliga utseende. Illustrationen är framtagen inom projektet.

Frågor och svar

Buller är detsamma som oönskat ljud.

Nivån på buller mäts i så kallat A-vägt decibel; dBA. A-vägningen innebär att de frekvensområden som uppfattas bäst av det mänskliga örat ges större vikt.

Mätning av buller från källor utomhus, till exempel väg och järnväg, är mycket svårt. Det beror bland annat på att ljudutbredningen utomhus är kraftigt väderberoende. Ljudets hastighet varierar med både temperatur och vindförhållanden.
Svårigheterna med att få korrekta mätvärden gör att man oftast förlitar sig på teoretiska beräkningsmetoder för att bestämma bullernivåer.

Buller påverkar oss på olika sätt och har stor betydelse för vår hälsa och för möjligheten till en god livskvalitet. De negativa effekterna kan vara att det blir svårt att uppfatta tal, och svårt att vila och sova. Det kan i sin tur leda till att vi blir trötta och nedstämda. Vidare kan de negativa effekterna vara stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga.

Nya studier visar att trafikbuller ger högt blodtryck hos människor som bott länge i bullriga områden. Högt blodtryck kan i sin tur leda till hjärt-kärlsjukdom.

Olika grupper är olika känsliga för bullerexponering. Personer med hörselnedsättning eller barn som håller på att lära sig språk och att läsa, drabbas i en miljö där buller minskar förmågan att uppfatta och förstå tal.

Buller är ett av de miljöproblem som berör flest människor i Sverige.

Buller från järnvägen uppstår framförallt i samband med tågets kontakt med rälsen, men också motorbuller, signaler, inbromsningar, slammer och annat kan störa omgivningen.

Nej, godståg bullrar vanligtvis mer än persontåg. Tågtyp, loktyp, hastighet och spårets tillstånd avgör hur mycket det bullrar.

Buller från vägen beror på många olika faktorer. De viktigaste är antalet fordon och typ av fordon, hastighet, däck och vägbeläggning. Allmänt gäller att tunga fordon bullrar mer än lätta, men nivåerna varierar mellan fordon av samma slag.

Trafikverket ansvarar för bulleråtgärder längs det statliga järnvägsnätet. SJ, Länstrafiken och övriga trafikanter ansvarar för åtgärder på lok- och vagntyper samt tidtabeller.

I första hand är det Trafikverket, som via statliga anslag, bekostar bulleråtgärder. I vissa sammanhang kan det vara aktuellt med samfinansiering med till exempel fastighetsägare eller kommuner.

Ja, Trafikverket gör bulleråtgärder längs den befintliga järnvägen, men vi ansvarar också för att minska bullret längs med de statliga vägarna. Vår långsiktiga målsättning är att ingen ska behöva känna sig mycket störd av buller från väg- och tågtrafk. Att klara detta är mycket kostsamt. Därför prioriteras åtgärder för de mest utsatta efter vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

På landsbygden görs oftast fönsteråtgärder. Ljudnivån inomhus sänks genom fönsterbyte, tilläggsruta eller byte av befintlig glasruta till en lamellglasruta. Den nya rutan anpassas till fönstrets ursprungliga utseende.

I tätbefolkade områden kan det vara fördelaktigt att bygga långa eller låga spårnära skärmar som skyddar flera närliggande fastigheter. Skärmarna skyddar mot bullerstörningar både inomhus och utomhus, men kan behöva kompletteras med fönsteråtgärder från andra våningen och uppåt.

I samband med nybyggnation av järnväg kan det också vara aktuellt med jordvallar som skyddar mot buller. Bullervallar används också för att minska påverkan från vägtrafikbuller. För att få trafiken från vägen att bullra mindre kan man också välja tystare asfalt.

Trafikverket bullerskyddar också uteplatser. Det görs antingen genom att en befintlig uteplats flyttas till ett bättre läge i trädgården eller att den skyddas med en lokal skärm.

Fördjupande information om buller

Kontakt

Sulaiman El-Zoubi

Projektledare för Trelleborgsbanan

Telefon: +46 10-123 72 70

Ola Holstein

Projektledare Syd

Karolina Hellqvist

Projektledare Väst

Thomas Hedberg

Projektledare Öst

Philip Olsson

Projektledare Mitt/Nord

Per Högner

Projektledare