Logga in
Logga in

Skador vid väg

Om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg kan du ha rätt till skadestånd. En förutsättning är att Trafikverket eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Skador på fordon eller person

Trafikverket har i uppdrag att hålla de allmänna statliga vägarna i ett tillfredsställande skick, men vi ansvarar inte för allt som sker på och längs vägarna.

När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt. Även om Trafikverkets entreprenörer inspekterar alla vägar regelbundet händer ändå att fordon eller personer blir skadade på grund av vägens skick eller pågående arbeten. För att skadestånd ska kunna betalas ut krävs dock att vi eller vår entreprenör orsakat skadan genom vårdslöshet (se exempel).

Reparation

Har du drabbats av en skada måste du kunna visa den, men ditt ersättningsanspråk bedöms oavsett om du har reparerat skadan eller inte. Spara därför alltid kvitton, foton eller annan dokumentation.

Personskador

Personskador hanteras olika beroende på hur de uppstått. Om skadan har uppstått när du har kört bil eller motorcykel (i följd av trafik) hanteras ärendet genom fordonets trafikförsäkring.

Om skadan har uppstått när du går eller cyklar gör vi en utredning och lämnar därefter ärendet till Kammarkollegiet för beslut. Det gör att handläggningstiden för personskadeärenden kan bli längre.

Exempel på fordonsskador

Vårdslöshet - Trafikverket har känt till en vägskada men inte åtgärdat den inom rimlig tid

Rimlig tid innebär att entreprenören måste få tillräcklig tid på sig att ta sig till platsen. Tiden påverkas bland annat av vilken utrustning och åtgärd som krävs, t ex behov av specialfordon och om vägen måste stängas av.

Vårdslöshet - Trafikverket har inte skyltat vid ett vägarbete som borde varit skyltat

På sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig. Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa körsätt och hastighet efter rådande förhållanden.

Om du får ett stenskott

Det är mycket ovanligt att du beviljas ersättning för en skada till följd av stenskott. Ett undantag kan vara om det funnits trafikfarligt grus på vägen som vi känt till och inte tagit bort eller varnat för inom rimlig tid.

Om du kör ner i en grop

Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får entreprenören kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Det är mycket ovanligt att sådana här skador ersätts.

För att du kunna ska få ersättning för skada till följd av att du har kört ned i en grop krävs att den betraktas som trafikfarlig, samt att Trafikverket har känt till gropen men inte åtgärdat eller varnat för den inom rimlig tid.

Om du kör på ett föremål på vägen

Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Vi har ingen möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om, vilket gör att skador till följd av att du kört på ett tappat föremål mycket sällan ersätts.

Den uppskattade handläggningstiden för besked i skadeståndsärenden är för närvarande cirka sex månader.

Skador på annan egendom

I vårt uppdrag ingår underhåll såsom plogning och slåtter. Det medför ibland vissa olägenheter för fastighetsägare med egendom vid vägen.

Det går dessvärre inte alltid att undvika skador i samband med plogning och slåtter. Vid plogning ersätts vanligtvis skador på grund av påkörning, men inte skador orsakade av snötryck.

Vid slåtter och röjning av slänter utgår normalt ingen ersättning om den växtlighet som skadats står inom vägområdet. Observera att vägområdet ofta är betydligt bredare än själva vägen.

Du kan göra en anmälan om skadestånd för en skada på staket, brevlådor, häckar och annan egendom genom att använda länken Anmäl skada på egendom – begäran om skadestånd.

Exempel på skador på annan egendom

Din brevlåda skadas av plogbilen

En utgångspunkt är om skadan orsakats av påkörning eller av snötryck.

Snötryck uppstår till exempel när en plog flyttar snö från vägen till sidan av vägen. Staket, brevlådor och annan egendom som är placerad nära allmänna vägar måste vara dimensionerad för att hålla för snötryck. Vi ersätter inte skador orsakade av snötryck från vanlig plogning.

Vid skador orsakade av påkörning utgår i regel ersättning, om inte omständigheterna visar att Trafikverkets entreprenör varit så försiktig som det är rimligt att kräva. Den juridiska bedömningen tar även hänsyn till var staketet eller brevlådan är uppsatt. Om en brevlåda eller ett staket som blir skadat är placerad för nära vägen minskar möjligheten att få ersättning för skadan.

Din häck skadas vid slåtterarbete

Växter som står inom vägområdet (som är bredare än själva vägen) ersätts i regel inte. Det kan därför vara bra att tydligt märka ut en häck eller liknande som står i nära anslutning till vägområdet.

När slåtter och släntröjning utförs kan det hända att häckar och annan växtlighet skadas eller klipps bort. Om växtligheten står inom vägområdet utgår som regel ingen ersättning. Ibland kan det vara omöjligt för entreprenören att upptäcka att det finns någonting planterat i det ofta höga gräset. Det kan därför till exempel vara bra att tänka på att tydligt märka ut en häck eller liknande som står i nära anslutning till vägområdet. Observera att vägområdet är bredare än själva vägen.

Den uppskattade handläggningstiden för besked i skadeståndsärenden är för närvarande cirka sex månader.

Saltskada på brunn

Vid vinterväghållning av våra vägar används ibland saltning för att motverka halka och därmed öka trafiksäkerheten. När saltning sker kan vägsalt ibland spridas till omgivningen och i sällsynta fall orsaka skador på vattnet i intilliggande brunnar.

Du kan göra en anmälan om skadestånd för en saltskada på din brunn genom att använda blanketten Begäran om skadestånd för saltskadad brunn. Du ska även bifoga vattenanalyser när du skickar in din anmälan.

För att få ersättning krävs att du som skadelidande ska vara aktiv för att begränsa skadan, till exempel genom att se till att brunnen har ändamålsenlig utformning. Eventuell ersättning kan jämkas om du som skadelidande själv har bidragit till skadan, till exempel genom olämplig avloppsinfiltration.

Handläggningstiden kan variera mellan 2-6 månader beroende på utredningens omfattning.