Logga in
Logga in

Anordna arrangemang på allmän väg

Den här tjänsten är till för dig som vill arrangera ett evenemang på eller vid statlig väg.

För att få anordna ett arrangemang eller en offentlig tillställning på allmänna statliga vägar krävs det i många fall tillstånd från länsstyrelsen i ditt län eller från Polisen. Deras tillståndsprövningar sker med utgångspunkt i trafikförordningen respektive ordningslagen. Exempel på sådana arrangemang kan vara alltifrån marknader till idrottsevenemang som motionslopp eller tävlingar.

Åtgärder på och intill vägen i samband med arrangemang

Om ditt arrangemang berör en allmän väg kan det behövas åtgärder på eller intill vägen, de kan dels handla om åtgärder som du som arrangör anser behöver göras men också om åtgärder som Trafikverket bedömer är nödvändiga för trafiksituationen i övrigt.

I de allra flesta fall är allmänna vägar statliga vägar med Trafikverket som väghållare men det förekommer också att det är en kommun som är väghållare. I vissa fall kan det även röra sig om en enskild väg med en väghållare som varken är Trafikverket eller en kommun, då kan det till exempel vara en vägsamfällighet som är väghållare. 

Tillståndet för själva arrangemanget söker du som arrangör hos respektive länsstyrelse eller polisregion beroende på vilken typ av arrangemang det handlar om. För åtgärder som berör allmänna vägar där Trafikverket är väghållare ska du som arrangör skicka in en ansökan till Trafikverket utöver den ansökan du skickar till länsstyrelsen eller Polisen.

Polisen och respektive länsstyrelse svarar även på de frågor du har kopplat till tillståndsgivning.

Länsstyrelsen
Polisen

Viktigt att veta om din ansökan

När det gäller din ansökan till Trafikverket behöver vi ha den i god tid för att det ska vara möjligt att hinna genomföra önskade åtgärder. Vi behöver din ansökan minst tre månader innan arrangemanget ska genomföras, för att kunna ha en bra dialog mellan oss på Trafikverket och dig som sökande angående vilka åtgärder som behövs.

De åtgärder som behövs för ett arrangemang får inte medföra kostnader för Trafikverket. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan längre ner på den här sidan.

Kostnad för ansökan

I vägförordningen och avgiftsförordningen framgår att ansökningsavgift ska tas ut för prövning inför beslut enligt väglagen. För ett arrangemang som sträcker sig över flera regioner ska en ansökningsavgift betalas till respektive region. Ansökningsavgiften är för närvarande 2 900 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan.

Åtgärder som du behöver söka tillstånd för

Exempel på åtgärder du som arrangör kan få tillstånd att utföra själv, efter att ha ansökt hos Trafikverket:

  • skyltmaterial som riktar sig till deltagarna
  • elektronisk utrustning kopplat till deltagarna
  • publikavspärrningar
  • läktare
  • start- och målområde
  • snööverfarter.

Filminspelning på allmän väg

När du ska göra en filminspelning på allmän väg ska du i första hand vända dig till polismyndigheten för tillstånd. Mer om detta kan du läsa här.

Åtgärder som Trafikverket utför

Flytta på vägmärken och andra väganordningar, nedtagning av räcken, tillfälliga utfyllnader och farthinder är exempel på sådana åtgärder som utförs av Trafikverket.

Vägmärken

Det är Trafikverket som ansvarar för att sätta upp, ta ner och underhålla vägmärken på allmänna vägar, det gäller även vissa på enskilda vägar utanför tättbebyggt område. Vägmärken i samband med ett arrangemang syftar till att ge tydliga anvisningar till den ordinarie trafiken och för att kommunicera lokala trafikföreskrifter.
Av vägmärkesförordningen framgår att kostnader för anordningar som behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande betalas av den som svarar för arrangemanget.

Vägvisning

Ibland finns det behov av vägvisning i samband med ett arrangemang. Om en väg till följd av ett arrangemang behöver begränsas avseende vissa fordonsslag kan det också behövas vägvisning som visar på en alternativ färdväg för dessa fordon.
Nedan kan du läsa mer om vad som gäller vid ansökan om vägmärke för vägvisning.

Ansök om vägmärke för vägvisning

Vägmärken till följd av en föreskrift

Behov av exempelvis sänkning av högsta tillåtna hastighet, omkörningsförbud, förbud mot viss typ av fordon eller förbud att stanna och eller parkera i samband med ett arrangemang ansöker du om hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen tar beslut om lokala trafikföreskrifter och meddelar den statliga väghållningsmyndigheten som ansvarar för att märka ut föreskrifterna.

Andra vägmärken och anordningar

Andra vägmärken och anordningar som varnar och informerar trafikanter om arrangemangets påverkan, och trafikledning förbi eller genom arrangemanget, görs med exempelvis varningsmärken och X3 markeringsskärm för sidohinder, farthinder med mera. Väghållningsmyndigheten meddelar vilka vägmärken och andra anordningar som det finns behov av vid arrangemanget, och i vilken mängd.

Övrig reglering av trafik

Behov av trafikreglering som inte kan åtgärdas med föreskrifter, vägmärken eller andra anordningar (exempelvis polismans tecken) får utföras av Polisen. Det är viktigt att du som arrangör för en dialog i dessa frågor med Polisen.

Övergångslösning kostnader för arrangemang på eller vid statlig väg


Ideella organisationer och föreningar får sina kostnader för utmärkning betalda av Trafikverket

Kostnaderna för utmärkning som krävs för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett trafiksäkert sätt i samband med arrangemang på svenska statliga vägar bekostas av Trafikverket, upp till ett takbelopp om arrangören är en ideell förening eller organisation.

När det gäller enskilda vägar är det endast kostnader för utmärkning i vägområdet vid den statliga vägen eller sådan utmärkning som är kopplat till ett arrangemang som äger rum på statlig väg som Trafikverket ersätter. Det här innebär att Trafikverket bara kan ta kostnaden för de vägmärken som är i vägområdet för den statliga vägen eller i dess närområde.

Tillfällig vägvisning faktureras

Tillfällig vägvisning till en plats där ett arrangemang ska genomföras ska även fortsättningsvis faktureras till självkostnadspris och hanteras som ett vanligt vägvisningsärende. Detta gäller även vägvisning mellan olika platser där ett arrangemang genomförs.

Takbelopp 150 000 kronor

Alla arrangemang som uppfyller villkoren (ideella föreningar/organisationer, statlig väg) får sina kostnader för utmärkning som behövs för att genomföra arrangemanget på ett trafiksäkert sätt betalda av Trafikverket upp till ett belopp om 150 000 kr. Kostnader som överstiger 150 000 kr faktureras arrangören till självkostnadspris.

Kostnader övergångslösning under 2023

Trafikverket tar kostnaderna för arrangemang som äger rum den 4 maj, datumet för regeringens beslut, eller senare. Denna övergångslösning gäller under 2023.

Faktaruta regeringsuppdrag

Trafikverket har haft regeringens uppdrag att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur.

Förslag som underlättar för arrangemang på allmän väg (Trafikverkets branschwebb)

Arbete med förslag till en långsiktig lösning, från 2024 och framåt, pågår inom ramen för ett nytt regeringsuppdrag. I uppdraget vi har fått om att jobba fram en mer långsiktig lösning för kommande år kommer vi titta mer på eventuella beloppsgränser och hur de kan tillämpas. 

Regeringen underlättar för föreningar som vill ordna arrangemang på vägar - Regeringen.se

Kontakt

Du kan skicka in din ansökan till Trafikverket via brev eller e-post.

Trafikverket

Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge