Logga in
Logga in

Ansök om ny eller ändrad utfart

Ansök om tillstånd hos väghållaren om du ska ansluta en enskild väg eller en utfart från en tomt till en allmän väg. Ansök hos ett av Trafikverkets regionkontor om du ska ansluta väg eller utfart till en statlig väg.

Om du vill ansluta en enskild väg till en allmän väg måste du ha tillstånd från väghållningsmyndigheten. Du måste även ha tillstånd om du vill ändra en anslutning, till exempel bredda eller flytta den. Reglerna för ny eller ändrad utfart finns i 39 § väglagen (1971:948).

  • Avgift för prövning av ansökan om ny anslutning till allmän väg är för närvarande 4 600 kronor och ska betalas innan ansökan handläggs. Avgiften omfattar handläggning av ärendet och återbetalas inte, även om det blir avslag på ansökan. Hur du gör inbetalningen framgår av den bekräftelse som du får om att vi har mottagit din ansökan.
  • Ansökan om att ändra på en redan befintlig anslutning är avgiftsfri.
  • Du får själv stå för alla kostnader som anslutningen för med sig. Anslutningen ska vara färdigställd inom ett år från beslutsdatum, annars upphör tillståndet att gälla.

Vem beslutar om tillstånd?

Trafikverket har sex regioner som var och en är väghållningsmyndighet. De ansvarar för de allmänna vägarna på landsbygden och för större genomfartsleder i tätorterna. I många större tätorter är respektive kommun väghållningsmyndighet. Du hittar din Trafikverksregion via länken Regionkontor. Där ser du vilka län som hör till vilken region, var regionkontoret ligger och där finns också kontaktuppgifter.

Du kan ansöka om tillstånd via länken "Ansöka om utfart" nedan. Det går även att skriva ut ansökningsblanketten och skicka den till oss.

Trafiksäkerheten och framkomligheten får inte försämras

En ny väganslutning, det vill säga en utfart, får inte försämra trafiksäkerheten på vägen. Föraren ska ha fri sikt längs den allmänna vägen från minst tre meter in på utfartsvägen. Man ska inte behöva köra ut i körbanan på den allmänna vägen för att få tillräcklig sikt. Hur lång siktsträckan behöver vara varierar beroende på vilken typ av väg det är. Den nya utfarten får inte heller försämra framkomligheten på den allmänna vägen.

Det måste finnas plats att vända en bil på tomten så att man inte behöver backa ut på vägen. Sikten till mötande trafik måste vara tillräcklig för att man ska kunna köra in på utfarten på ett säkert sätt från den allmänna vägen.

Om du får tillstånd för en ny eller ändrad utfart, får du uppgifter om hur utfarten ska se ut och hur arbetet ska utföras.

Hellre en utfart än flera i närheten av varandra

Undersök alltid om det går att använda de utfarter som redan finns innan du ansöker om att göra en ny. Flera utfarter i närheten av varandra ökar risken för att besökare väljer fel och måste backa och vända på vägen.

Utfarter ökar också risken för personskador vid en avåkning, eftersom utfarten kan göra att det blir tvärstopp.

Utfarter till Europavägar och riksvägar endast i undantagsfall

Det är bara i undantagsfall som vi ger tillstånd för nya utfarter till Europavägar, riksvägar och vissa större länsvägar. De vägarna är ofta mycket trafikerade med höga krav på trafiksäkerhet och framkomlighet, som kan vara svårt att klara om det finns utfarter.