Logga in
Logga in

Skåne E22 trafikplats Lund Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund

Vi ska bygga om E22 mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby samt väg 108 mellan Staffanstorp och Lund för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten.

Vad?

Ombyggnad av trafikplats Lund Södra och utbyggnad av väg 108 Staffanstorp-Lund till 2+2 körfält.

Varför?

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både kollektivtrafiken, de som arbetspendlar och näringslivets transporter.

Nuläge

Byggnation.

Om projektet

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både kollektivtrafiken och för övrig trafik bygger vi om trafikplatsen vid Lund Södra. Ny utformning av trafikplats Lund Södra anpassas till fyrfältsutbyggnaden av väg 108. På E22 mellan trafikplats Lund Södra och trafikplats Råby bygger vi additionskörfält som ska ge bättre flyt för genomgående trafik som ska av och på vid de båda avfarterna. På väg 108 mellan Staffanstorp och Lund ska vi bygga 2+2-väg med mitträcke

Bättre för arbetspendlare och näringslivets godstransporter

E22 är av riksintresse och ingår i det transeuropeiska nätet för transporter, TEN-T, och en hög framkomlighet är av största vikt. Ombyggnaderna kommer att förbättra möjligheterna till arbetspendling och för näringslivets godstransporter. Väg 108 går mellan Trelleborg och Kävlinge i Skåne Län. Aktuell sträcka som ska breddas mellan Lund och Staffanstorp är viktig för de som arbetspendlar och näringslivets transporter. Här går bland annat trafik till och från både Sturups flygplats och hamnen i Trelleborg. 

Vad händer nu?

Vi har antagit Peab Anläggning AB som entreprenör för byggnationen. Nu pågår flytt av dagvattenledning på västra sidan om E22, norr om Höje å. I mars påbörjade vi arbeten med gång- och cykelväg längs E22 på östra sidan från Höjebromölla till trafikplats Råby och lokalvägar.

I juni påbörjade vi arbeten bredvid väg 108 vid Vesums mosse.

Under juli gjorde vi ett hushållsutskick angående avstängningen av E22 första helgen i augusti. Dokumentet går att läsa här under "hushållsutskick"

Projektet omfattar

E22

 • Befintlig cirkulationsplats över E22 rivs och ersätts av en sexfilig bro samt nya avfartsramper, anpassade till den framtida utformningen av väg 108 Staffanstorp–trafikplats Lund Södra.
 • Additionskörfält anläggs mellan trafikplatserna Lund Södra och Råby.
 • I cirkulationsplatserna planeras fria högersvängfält vilket förbättrar framkomligheten för kollektivtrafiken och även övrig trafik.
 • Gång- och cykelväg mellan trafikplats Råby och Höjebromölla, som blir en koppling till cykelleden Staffanstorp-Lund.
 • Ny vilt- och gångpassage under E22 vid Höje å kommer att anläggas.

Väg 108

 • Breddning av väg 108 Staffanstorp-Lund med två nya körfält på den nordöstra sidan.
 • Mittseparering med vägräcke längs hela sträckan Staffanstorp-Lund.
 • Höjning av hastigheten till 100 km/timme på sträckan Staffanstorp-Lund.
 • Ny vägbro över Dynnbäcken med gångpassage under väg 108.
 • Busshållplats vid Knästorp och planskild gång- och cykelport i anslutning till busshållplatsen.
 • 650 meter ny gång- och cykelväg på sydvästra sidan om väg 108 som kopplas ihop med befintlig vid Staffanstorp.
 • En ny vilt- och gångpassage under väg 108 vid Dynnbäcken kommer att anläggas.

Trafik under byggtiden

En tillfällig förbifart kommer att byggas väster om E22 vid trafikplats Lund Södra. Förbifarten görs för att få en säker arbetsmiljö för de som arbetar och en säker trafiksituation för trafikanterna. Den innebär också att byggtiden blir kortare.
Förbifarten utförs i samband med att den nya sexfältiga bron vid trafikplats Lund Södra byggs och de befintliga broarna rivs. Dessa arbeten beräknas pågå under tio månader med start sommaren 2025.  I samband med detta kommer väg 108 stängas helt för trafik i cirka fyra månader mellan Staffanstorp och Lund.  Resterande sex månader kommer sträckan på väg 108 att vara öppen i västlig riktning med påfart norrut på E22.

Gång och cykelväg mellan Staffanstorp och Lund kommer vara tillgänglig under hela byggnationen. Befintlig bro (kallad Benets bro) över E22 ska rivas. Gång- och cykeltrafiken leds om på en ny gång- och cykelväg öster om E22 från Höjebromölla till trafikplats Råby. Omledningen görs från den 25 juni 2024 fram tills ny bro byggs våren 2026.

Avstängningar

Nedan följer en preliminär sammanställning av trafikavstängningar

Totalavstängning 1 E22: 2024-08-02 till 2024-08-05 (från fredag kväll till måndag morgon).
Totalavstängning 2 E22: 2025-05-23 till 2025-05-26.
Totalavstängning väg 108: 2025-05-26 till 2025-09-26.
Avstängning väg 108 i östlig riktning: 2025-09-26 till 2026-03-27.
Totalavstängning 3 E22: 2026-03-20 till 2026-03-23.

Augusti 2024

Vi planerar totalavstängning på E22 mellan trafikplats Kronetorp och trafikplats Råby under första helgen i augusti 2024. Det kommer att vara möjligt att vid trafikplats Lund södra köra på E22 mot Malmö.

Två helger år 2025 och 2026

Vi planerar totalavstängning på E22 ytterligare två helger under åren 2025 och 2026. Trafiken på E22 påverkas genom omledning.

Väg 108 totalavstängd i fyra månader med start början av sommaren 2025

Trafik på väg 108 mellan Staffanstorp och Lund påverkas under tio månader. Vägen kommer att vara totalavstängd cirka fyra månader med planering att detta sker i början av sommaren 2025. Resterande sex månader kommer väg 108 att vara öppen i västlig riktning med påfart norrut på E22.

Omledningar

Omledning när E22 är avstängd vid enstaka helger. Se datum under "avstängningar".

Omledning när väg 108 är avstängd.

Tidslinje

1 PEAB Anläggning AB antagen entreprenör December 2023

2 Byggnation 2024–2027

Karta

Kartan beskriver hur projekten hänger ihop med varandra. 

Översiktskarta för de båda projekten finns att ladda ner här nedan.

Karta, E22 trafikplats Södra och väg 108 Staffanstorp-Lund, (pdf-fil, öppnas i nytt fönster).

Fler projekt på E22

Kontakt

Katja Phelan

Projektledare

Telefon: +46 10-123 55 67