Logga in
Logga in

E4 Förbifart Stockholm, tunnlarna under Lovön och breddningen av väg 261, Ekerövägen

Tunnlarna under Lovön och breddningen av Ekerövägen är de delar av E4 Förbifart Stockholm som vi bygger i Ekerö kommun.

Aktuellt just nu

Nockebybron stängs tillfälligt för sjötrafiken

Från och med fredag den 19 juli klockan 23.59 till och med lördag den 31 augusti stänger vi möjligheten att öppna Nockebybron för fritidsbåtar. Det gör vi mot bakgrund av att bron har fastnat i öppet läge och förhindrat biltrafiken till och från Ekerö. Därför har Trafikverket beslutat i samråd med Sjöfartsverket och Ekerö kommun att stänga för fritidsbåtar där broöppning krävs. Det är främst segelbåtar över 12 meter höga som berörs. Beslutet är nödvändigt för att säkra biltrafik och nödvändiga transporter till och från Ekerö. 

Nyttotrafiken på Mälaren måste dock kunna ta sig via farlederna, därför går det inte att hålla bron helt stängd. Det gäller vissa viktiga godstransporter där bron fortfarande kommer att öppnas vid passering, efter överenskommelse med brovakten. Vår bedömning är att det kommer avse ett mycket litet antal broöppningar.

För information om alternativa vägar för sjötrafiken hänvisar vi till sjökortet. (Publicerad 19/7)

Tappströmsbron öppnar för båttrafik igen 

Söndagen den 23 juni fastnade Tappströmsbron i öppet läge. Driftstoppet behövde avhjälpas på plats av tekniker. Sedan dess har bron varit stängd för båttrafik som behöver broöppning och vi har gjort olika tester för att utreda vad som orsakade felet.

Testerna är nu klara och vi kan öppna bron för båttrafik igen. Bron öppnar för båttrafik enligt normal tidtabell fredagen den 12 juli.

Våra tester visar att driftstoppet orsakades av ett positioneringsfel, det vill säga att bron inte hittade rätt läge, vilket gjorde att säkerhetssystemet utlöstes och bron fastnade. Tekniker kallades till platsen och åtgärdade felet.

Vi började öppna bron för båttrafik i början av april och det kommer nu att vara en inkörningsperiod, där styrningen av den nya bron kan behöva trimmas in ytterligare. Där kan fel uppstå, vilket är helt normalt. (Publicerad 12/7)

Vi felsöker Tappströmsbron – bron öppnas inte för båttrafik 

Söndagen den 23 juni fastnade Tappströmsbron i öppet läge. Driftstoppet behövde avhjälpas på plats av tekniker. Trafikverket beklagar att fel uppstod mitt i midsommartrafiken. Vi utreder nu vad som orsakade felet.

Under tiden är bron stängd för båttrafik som behöver broöppning. Båtar under sex meter kan passera under bron som vanligt.

Torsdagen den 4 juli planerar vi att göra nya testöppningar av bron. Testerna fortsätter den 9 juli. Vi har då tekniker på plats ifall något går fel. Om det blir mycket trafik släpper vi fram den. Testerna kommer att göras utanför rusningstrafik och de kommer filmas och analyseras.

Vi började öppna bron för båttrafik i början av april och det kommer nu att vara en inkörningsperiod, där styrningen av den nya bron kan behöva trimmas in ytterligare. Där kan fel uppstå, vilket är helt normalt. (Publicerad 24/6, uppdaterad 2/7, 8/7)

Håll dig uppdaterad om trafikläget just nu (Trafiken.nu)

Utökade spärrtider för broarna 

Trafikverket har beslutat om en utökning av den så kallade spärrtiden för öppning av Nockebybron och Tappströmsbron, alltså de tider då broarna inte får öppnas. Beslutet gäller från den 1 juli 2024.

  • Nockebybron får efter den 1 juli 2024 inte öppnas under tidsperioderna 06.10–09.00 och 14.10–19.00 på helgfria vardagar, samt 14.10–19.00 på söndagar och helgdagar före vardag.
  • Tappströmsbron får efter den 1 juli 2024 inte öppnas under tidsperioderna 05.40–09.30 och 13.40–19.30 på helgfria vardagar.

Utökade spärrtider innebär färre öppningar och minskad risk för att broarna påverkar trafiken.

Att hålla broarna helt stängda är inte aktuellt eftersom nyttotrafik måste kunna ta sig via farlederna. Men vi gör vad vi kan för att broöppningarna ska påverka trafiken så lite som möjligt. (Publicerad 26/6)

Ekerövägen

Följ med på den färdigbyggda Ekerövägen.

Ekerövägen breddas med ytterligare ett körfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö, för att bussarna smidigare ska kunna ta sig fram i rusningstrafik. I projektet ingår även att bredda Drottningholmsbron och Nockebybron, att bygga ett till tunnelrör bredvid Lindö tunnel samt en ny, öppningsbar bro vid Tappström.

Längs vägen finns världsarvet och det statliga byggnadsminnet Drottningholm, flera riksintressen, naturreservat, vattenskyddsområde och Natura 2000-område.

Vi räknar med att vara klara med Ekerövägen år 2024, med undantag för Drottningholmsbron och Nockebybron. Drottningholmsbron planeras bli klar 2026 och breddningen av Nockebybron kommer att ske efter att E4 Förbifart Stockholm har öppnat år 2030.

Tunnlar i E4 Förbifart Stockholm

Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya cirkulationsplatser på Lovön; i Tillflykten och i Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut. Därmed avlastas Ekerövägen genom den känsliga miljön i världsarvet Drottningholm.

Vägtunneln som binder ihop E4 Förbifart Stockholm är sedan hösten 2023 helt utsprängd, en historisk milstolpe för Trafikverket. På ytan kommer det att se lugnare ut, men det som syns ovan mark är bara en bråkdel av hela E4 Förbifart Stockholm. Under jord pågår ett intensivt arbete för att färdigställa tunnlarna. På flera ställen har vi nu börjat med att installera högteknologiska säkerhetslösningar och avancerade tekniska system för elförsörjning, ventilation, övervakning och trafikstyrning.

E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030.

Här kan du läsa om den nya vägen Förbifart Stockholm 
på Lovön på lättläst svenska

Förbifart Stockholm går i tunnel under Mälaren och Lovön.
På Lovön kan människor köra
mellan Förbifart Stockholm och väg 261, Ekerövägen
vid Edeby och Tillflykten.
På Lovön bygger Trafikverket en trafikplats.

Lovön i dag

När Trafikverket bygger kommer Ekerövägen
att gå en annan väg ett tag.
Trafikverket samarbetar med arkeologer
som undersöker marken.

Norr om Edeby och på norra Lovön
bygger Trafikverket torn
där frisk luft kommer ner i tunneln
och gammal luft kommer ut.
Vi bygger också vägar till de platserna
så att personal kan köra dit
och ge service till lufttornen.

Lovön när bygget är klart

Förbifart Stockholm gör
att människor på Ekerö
kan köra till norra eller södra Stockholm
utan att köra förbi Brommaplan.
Mindre trafik kommer att köra förbi
slottet Drottningholm,
som är en viktig byggnad
som Sverige ska skydda.

Förbifart Stockholm går under Lovön.
Bilar kan köra mellan Förbifart Stockholm
och Ekerövägen på två platser: Edeby och Tillflykten.

Edeby är för bilar som kommer från söder
eller ska köra mot söder.
Tillflykten är för bilar som kommer från norr
eller ska köra mot norr.

Ekerövägen ska bli bredare
och ha fyra körfält.
Lindövägen ska ha två tunnlar.
Både Edeby och Tillflykten
ska ha busshållplatser
för bussar som kör på Förbifart Stockholm
och på Ekerövägen.

Nyheter om E4 Förbifart Stockholm på Ekerö och Lovö

Fördjupad information

Ekerövägen mellan Kanton och Lindö tunnel på Lovö finns i E4 Förbifart Stockholms arbetsplan. De andra sträckningarna av Ekerövägen (Nockebybron–Kanton och Lindö tunnel–Tappström) finns med i vägplanen för väg 261, Ekerövägen.

Tappström

En ny bro över Tappströmskanalen byggs bortom (väster om) den nuvarande. Den nya bron är öppningsbar precis som den befintliga.

Korsningen Färentunavägen och Ekerövägen byggs ut till en stor cirkulationsplats och vi bygger en gång- och cykelpassage under Färentunavägen för att gång- och cykeltrafikanter ska kunna passera säkrare.

Lovö

Utöver att Ekerövägen breddas med ett körfält i riktning mot Ekerö kompletteras Lindö tunnel med ytterligare ett tunnelrör för trafiken mot Ekerö.

På sträckan byggs två nya trafikplatser: en i höjd med Edeby för trafik som ska åka söderut eller kommer söderifrån i E4 Förbifart Stockholms tunnel och en i höjd med Tillflykten för trafik som ska norrut eller kommer norrifrån.

I anslutning till busshållplatserna vid Tillflykten och Edeby byggs gång- och cykelpassager under Ekerövägen. På hållplatserna stannar bussar som trafikerar både E4 Förbifart Stockholm och Ekerövägen.

Signaler vid parkeringen

Trafikanter som har besökt Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan får ett eget trafikljus ut på Ekerövägen. Det innebär att trafiken mot Ekerö kommer att flyta bättre jämfört med i dag då blir det rött i båda riktningarna på Ekerövägen när en bil lämnar parkeringen vid Drottningholms slott och ska åka mot Brommaplan.

Drottningholmbron breddas två meter, en meter på vardera sidan. Gång- och cykelvägen går på brons södra sida.

Världsarvet Drottningholm

Genom Drottningholmsområdet utformas ombyggnaden för att bevara världsarvets värden. Längs större delen av sträckan genom världsarvet finns ingen ytterligare mark att ta i anspråk för breddningen av vägen och därför måste den befintliga vägbanan med gång- och cykelväg fördelas om. Ytan där det i dag ryms tre normalbreda körfält och en gång- och cykelväg görs om till att rymma fyra smala körfält.

Gång- och cykelvägen flyttas till kanten av slottsparken där det i dag går en gångväg. Alla åtgärder har noga avvägts och samråtts med berörda parter, för att minimera risken för att ombyggnaden ska påverka världsarvet Drottningholm med dess värdefulla natur- och kulturarv.

Nockebybron

Nockebybron ska breddas två meter, en meter på vardera sidan och bron är fortsättningsvis öppningsbar. Gång- och cykelvägen kommer att gå på brons södra sida. Vi rustar även upp passagen och förbättrar belysningen under Nockebybron, på Kärsösidan.

Breddningen av bron har skjutits fram till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik 2030. 

Ekerövägen går igenom och berör flera riksintressen kulturmiljövård, friluftsliv, yrkesfiske och totalförsvaret vid Försvarets radioanstalt, FRA. Dessutom ligger vägen i nära anslutning till flera skyddade områden. Det ställer krav på hur vi planerar och hur vi bygger om vägen.

Lovön är naturreservat

Lovö naturreservat omfattar merparten av öarna Lovön, Kärsön, Fågelön, Björnholmen, Skräddarholmen, Krankholmen, Granholmen, Tallholmen och några ytterligare omgivande mindre öar i Mälaren.

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk inom Europeiska unionen, EU, som arbetar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Projektet med breddningen av Ekerövägen passerar i närheten av två Natura 2000-områden, men vägen gör inte intrång i själva områdena. Det ena området är Edeby ekhage på södra Lovö och det andra är på Kärsön, söder om Ekerövägen. Områdena har höga naturvärden. Vi genomför ombyggnaden på ett sätt så att områdena inte påverkas negativt.

Riksintresse kulturmiljövård

Ekerövägen leder genom ett så kallat riksintresse för kulturmiljövården, vilket är områden som särskilt tydligt berättar om kulturhistoriska sammanhang i landskapet. Lovö och Lindö räknas som sådana riksintressen. Vår strävan är att inte påverka riksintresset negativt. Trafikverket får inte utföra åtgärder som medför påtaglig skada. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet.

Inom riksintresset strävar vi efter att vägen ska smälta in i landskapet så mycket som möjligt genom att göra den smalare, utan att säkerheten ska påverkas negativt. Bullerskärmarna på Lindö har utformats så att inte den fria sikten mot vattnet påverkas.

Mälaren

För Mälaren finns flera skydd; riksintressen för det rörliga friluftslivet och för yrkesfisket, skyddsföreskrifter för vattenskyddsområdet samt strandskydd. För riksintressena gäller samma som ovan, vi ska inte göra något som riskerar att medföra påtaglig skada. Vi ska till exempel inte begränsa människors möjligheter att promenera längs stränderna där de kan promenera idag.

Inom vattenskyddsområdet ska allt dagvatten renas innan det släpps ut i Mälaren. Vi anlägger också haveriskydd längs sträckan så att inte olycksutsläpp rinner ut i sjön. Strandskyddet syftar till att skydda allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

I mars 2019 beslutade Trafikverket att häva kontraktet med den entreprenör som kontrakterats 2016 för att bygga tunneldelarna på Lovön. Grunden för hävning var kontraktsbrott avseende framförallt arbetsmiljö samt att leveranserna inte uppfyllde kontraktets kvalitetskrav. Att häva ett kontrakt av den här storleken är varken vanligt eller önskvärt.

Tillfällig entreprenör och skyddsarbeten

En tillfällig entreprenör kontrakterades i april 2019 för att utföra så kallade skyddsarbeten. Formen för upphandlingen var ett så kallat förhandlat förfarande utan föregående annonsering, i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling). Formen var ett undantagsförfarande med hänsyn till den synnerliga brådska som rådde för att starta de aktuella skyddsarbetena. Med skyddsarbeten säkerställer vi att den befintliga anläggningen underhålls och att den tillträdande entreprenören som ska bygga färdigt tunneldelarna får ta över en fungerande, säker och väl underhållen arbetsplats. På det viset kan starttiden för den nya entreprenören kortas och fokus kan ligga på att ta vid i arbetet att driva produktionen framåt. Skyddsarbetena har bland annat bestått i att slutföra förstärkningsarbeten, transportera bort bergmassor, asfaltera arbetstunnlarna samt visst sprängningsarbete.

Upphandling av ny entreprenör

Arbetet med upphandling av en ny entreprenör påbörjades kort efter att kontraktet hävdes i mars 2019. En ny entreprenör kontrakterades tidigt i april 2020 och tillträdde 1 september 2020.

Faktabakgrund

Trafikverket och ett konsortium bestående av företagen Vianini Lavori S.p.A och Cooperativa Nuratori & Cementisti – C.M.C. di Ravenna Società Cooperativa tecknade ett avtal med två entreprenadkontrakt den 2 augusti 2016. Entreprenadkontrakten togs över för konsortiets räkning av Lovön Samverkan AB (LSAB) som generalentreprenör för delprojekt Tunnel Lovö i E4 Förbifart Stockholm. I entreprenaderna ingick att bygga de två huvudtunnlarna, två tillfälliga hamnar för utlastning av tunnelberg, två arbetstunnlar samt ramptunnlar. Cirka 14 procent av tunnelarbetena var färdiga vid tidpunkten för hävningen, vilket motsvarar ungefär 2 kilometer tunnel. Entreprenaderna på Lovön är två av ett femtontal entreprenader i projekt E4 Förbifart Stockholm.

Mer om E4 Förbifart Stockholm

Skador, störningar och besiktning av fastigheter

Vi arbetar ständigt för att vår påverkan på omgivningen ska vara så liten som möjligt. Om en skada trots allt uppstår på grund av våra arbeten ersätter vi den som drabbats.

Dokument för E4 Förbifart Stockholm och väg 261 Ekerövägen

Frågor och svar om Trafikverkets arbeten på Ekerövägen

Trafiken.nu är den bästa kanalen för att hålla sig uppdaterad om trafikläget just nu, innan du ger dig ut på vägarna. Trafiken.nu informerar om både planerade och plötsligt uppkomna, akuta och trafikpåverkande händelser och väglag i realtid, via webbsida och mobilapp.

Trafiken.nu bedrivs av Trafikverket och Stockholms stad och är Trafik Stockholm viktigaste kanal för digital trafikinformation. Trafik Stockholm är en samverkansorganisation på uppdrag av Stockholms stad, Nacka kommun och Trafikverket. Organisationens uppdrag är att främja regional framkomlighet, bland annat genom trafikinformation och trafikledning på väg, störningshantering och övervakning.

Gå till Trafiken.nu

Ring i första hand till Trafik Stockholms trafikcentral, 020-290 290, som är öppen dygnet runt.

Trafik Stockholm är en samverkansorganisation på uppdrag av Stockholms stad, Nacka kommun och Trafikverket. Trafik Stockholms uppdrag är att främja regional framkomlighet, bland annat genom trafikinformation och trafikledning på väg, störningshantering och övervakning.

Arbetet genom världsarvet har både försenats och fördyrats och har inte haft den framdrift som det borde ha haft. Vi har inte lyckats lösa alla utmaningar som har uppstått i projektet och såg det inte som möjligt att slutföra arbetet i den konstellationen. Vi har varit överens om att gå skilda vägar.

För att kunna färdigställa vägen enligt gällande tidplan har vi behövt byta arbetssätt. Att göra en omstart av projektet var det mest förnuftiga vi kunde göra i det läget.

Ett nytt kontrakt kommer att skapa bättre förutsättningar för de återstående arbetena. 

Den tidigare entreprenören har funnits kvar och varit behjälplig för Trafikverket och har varit mycket professionell och lösningsorienterad i den här processen.

Vi har handlat upp en ny entreprenör, som kommer att vara på plats under sommaren. Den tidigare entreprenören har varit kvar en tid för att avsluta vissa arbeten till dess att vi har en ny entreprenör på plats.

Det ordinarie produktionsarbetet har pausats under våren, med undantag för Drottningholmsbron. I samband med avbrottet tog vi bort avspärrningar och öppnade upp vägen med fler körfält på sträckan Edeby–Kärsön för att förbättra framkomligheten. Under sommaren 2024 kommer arbetet att återupptas, men vi kommer nu att ha en tydligare etappvis uppdelning av arbetet och stänga av vägen i kortare etapper än tidigare. Detta för att minimera påverkan på framkomligheten. Det kommer även finnas möjlighet att arbeta mer effektivt, med fler arbetstimmar på dygnet.

Nej, inte under byggtid. Beslutet om kollektivkörfält fattas av länsstyrelsen, men beslut kan enbart fattas för färdigställd väg. Länsstyrelsen kan inte fatta beslut gällande vägsträckor som berörs av en trafikanordningsplan under pågående vägarbete.

Vi bedömer dessutom att det skulle bli en rörig trafikmiljö med tillfälliga kollektivtrafikkörfält på korta sträckor under återstående byggtid.

Det är lätt att vara efterklok. Att avbryta ett kontrakt är inte en enkel åtgärd. Om det görs vid fel tillfälle riskerar det att kosta mer, tex när det gäller väder- och årstidsberoende arbeten. Vi har gemensamt försökt upprätthålla framdrift i arbetet, men vi har inte lyckats med det. Då var det nu läge att avbryta samarbetet.

Vi gjorde den här förändringen under vinterperioden när det påverkade produktionen som minst.

Utöver de utmaningar som finns med att bygga om en väg av Ekerövägens storlek så har vi ett antal krav att ta hänsyn till. Bland annat styr de hårda bullerkraven att vi inte kan arbeta dygnet runt.

Vi beklagar verkligen att många befinner sig i en situation med långa köer och förseningar i rusningstrafiken. Frustrationen som många känner tar vi på största allvar. Vi beklagar också att hela vägen inte blir klar samtidigt eller som planerat.

Vi jobbar dagligen genomgripande i alla våra arbetsmoment för att minimera påverkan på trafiken och är mycket väl medvetna om att vi är i ett känsligt område, där mycket små förändringar eller incidenter lätt får stora konsekvenser för framkomligheten.

Ekerövägen var underdimensionerad och överbelastad innan arbetet med breddningen påbörjades (skedde etappvis under åren 2019–2021) och måste därför byggas om. Den trängsel som periodvis råder på vägen visar också på grundorsaken till varför vi nu bygger om den, för att vi ska få en bättre trafiksituation framåt.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att se över sitt eget resande. Kanske finns det möjlighet för vissa att samåka mer med varandra, åka mer kollektivt, cykla, jobba hemifrån i större utsträckning eller pendla andra tider, för att gemensamt kunna minska mängden trafik på vägen och ge plats åt de som verkligen måste ha bilen till jobb och skola. Alla kan inte förändra sina resesätt, men vissa kan nog göra det.

Vi vill även uppmana alla att hålla sig informerade, dels via Ekerövägens webbsida (denna sida) för att veta vilka arbeten som påverkar trafiken nu och framöver, dels Trafiken.nu för aviseringar om störningar just nu.

Gå till Trafiken.nu

En rad faktorer har orsakat merarbete och i sin tur tidsförlängningar i arbetet som i sin tur ökat kostnaderna. Tekniska problem med utrustningen på nya Tappströmsbron och behovet av förstärkning av Drottningholmsbron är faktorer som orsakat merarbete, tidsförlängningar och kostnadsökningar.

Även pandemin och kriget i Ukraina har orsakat resurs-, material- och leveransproblem samt ökade kostnader som ingen hade kunnat förutse.

En faktor till att merarbeten uppkommit är att vi under arbetets gång upptäckt att våra handlingar i vissa fall varit otillräckliga och behövt projekteras om. Detta beror till stor del på att verkligheten inte alltid ser ut som förväntat och gjort att vi tvingats lägga till tidskrävande och komplicerade arbeten.

Att bygga infrastruktur är komplext och fullt av osäkerheter. Det finns många variabler som ska hanteras. Osäkerheter i geoteknik, samt att driva planering och byggande i komplexa miljöer kan ha stor inverkan på tid- och kostnadsutvecklingen. Det kommer alltid att finnas osäkerheter som är svåra att hantera.

Den största delen av finansieringen kommer från Stockholms trängselskatt.

Trafikverket har tät dialog med blåljusverksamheterna för att uppdatera dem om produktionen vartefter vägbygget utvecklas och förändras. Vi säkerställer att deras krav och önskemål tillgodoses.

E4 Förbifart Stockholm öppnar för trafik år 2030. Ekerövägen ansluter till E4 Förbifart Stockholms tunnlar vid två nya trafikplatser, Tillflykten och Edeby. När E4 Förbifart Stockholm öppnar får Ekeröborna två nya anslutningar till fastlandet, en norrut och en söderut. Därmed avlastas Ekerövägen och det känsliga världsarvet Drottningholm.

Läs mer om E4 Förbifart Stockholm

Vår entreprenör kommer att behöva använda två körfält till att börja med, tills vi har den nya cirkulationsplatsen helt på plats. Detta för att kunna färdigställa den nya cirkulationen och även för att riva den befintliga bron.

Tappströmskanalen är en allmän farled och ingår i ett stort nät av farleder som Sjöfartsverket ansvarar för. Kanalen anses vara av väsentlig betydelse och Sjöfartsverket begär med stöd av farledslagen att bron även i framtiden ska vara öppningsbar. Men sjöfarten behöver samtidigt anpassa sig efter de spärrtider som finns för öppnande av bron. Trafikverket äger Tappströmsbron och Nockebybron och bestämmer vilka tider de ska öppnas. Men Sjöfartsverket är remissinstans, bland annat när det gäller öppningstider.

Vi planerar att färdigställa Drottningholmsbron senast hösten 2026.

Det är en problematisk korsning, en förskjuten fyrvägskorsning. Vi är också mycket begränsade i vad vi kan och får göra och vi arbetar på en mycket begränsad yta. Att bygga andra lösningar i världsarvet Drottningholm, tillfälliga eller permanenta, är inte möjligt. En bro eller tunnel för gång- och cykeltrafikanter skulle innebära ett irreversibelt intrång och ett visuellt intrång.

Ja, tekniker har varit ute och kontrollerat inställningarna, men inget fel har kunnat hittas, utan signalerna har fungerat som de ska. Vi övervakar och trimmar kontinuerligt trafikljusanläggningarna för att prioritera trafiken på huvudleden. Våra specialister har även granskat de inställda intervallerna för att se om de går att justera ytterligare, men de är redan justerade så långt det går till fördel för Ekerövägens trafik. Vi prioriterar därmed huvudledens trafik så långt det är möjligt, men det måste samtidigt finnas viss tid för trafiken på angränsande vägar att komma ut på vägen. Däremot har vi justerat tiderna i övergångsstället norr om korsningen Ekerövägen-Kantongatan, då tiderna inte var anpassade till rådande situation.  

Att bygga andra lösningar i världsarvet Drottningholm, tillfälliga eller permanenta, är inte möjligt. En bro eller tunnel för gång- och cykeltrafikanter skulle innebära ett irreversibelt intrång och ett visuellt intrång.

Vi fattade beslutet om att flytta fram breddningen av Nockebybron till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar för att inte påverka framkomligheten för mycket. När bron breddas måste en del av arbetena utföras med svängspannet i öppet läge, med avstängd trafik och därmed köer.

I samband med att Trafikverket valde att flytta fram breddningen av Nockebybron togs även beslut att utreda möjligheterna att införa ett reversibelt körfält, som tillfällig lösning till dess att E4 Förbifart Stockholm öppnar och ger bättre förutsättningar för vidare arbeten med bron.

Syftet med en reversibel lösning är att underlätta framkomligheten i rusningstrafik på hela Ekerövägen och att undvika att Nockebybron blir en trång korridor flera år framåt.

Frågan har utretts på uppdrag av Trafikverket och en samrådsprocess pågår med världsarvets olika intressenter. Men beslut om åtgärd dröjer.

Vi jobbar kontinuerligt med olika typer av underhåll på Nockebybron, veckovis, månadsvis och två större genomgångar av bron per år. När något händer har vi alltid en tekniker på plats inom en timme och har noggranna rutiner för att information omgående ska gå ut till trafikanterna. Vi har också möjlighet för tekniker att ta sig ut till bron med båt för att fortare kunna åtgärda fel som uppstår.  

Trafikverket har dessutom beslutat om en utökning av den så kallade spärrtiden för öppning av bron, alltså de tider då bron inte får öppnas. Beslutet gäller från den 1 juli 2024.

  • Nockebybron får efter den 1 juli 2024 inte öppnas under tidsperioderna 06.10–09.00 och 14.10–19.00 på helgfria vardagar, samt 14.10–19.00 på söndagar och helgdagar före vardag. Spärrtiden har utökats med två timmar per dag. 
  • Beslutet gäller även Tappströmsbron som efter den 1 juli 2024 inte får öppnas under tidsperioderna 05.40–09.30 och 13.40–19.30 på helgfria vardagar.

Utökade spärrtider innebär färre öppningar och minskad risk för att broarna påverkar trafiken. 

Att hålla broarna helt stängda är inte aktuellt eftersom nyttotrafik måste kunna ta sig via farlederna. Men vi gör vad vi kan för att broöppningarna ska påverka trafiken så lite som möjligt.

Att helt stänga Nockebybron för sjötrafik är inte aktuellt eftersom farleden är ett riksintresse och nyttotrafik måste kunna ta sig fram. Trafikverket äger och sköter bron, men Sjöfartsverket är en viktig remissinstans i denna fråga.

Vi gör i stället vad vi kan för att broöppningarna ska påverka trafiken så lite som möjligt. Trafikverket utreder förslag om förändrade öppettider för både Nockebybron och Tappströmsbron. Vid förändringar kommer berörda aktörer (bl a Sjöfartsverket, Ekerö kommun och Länsstyrelsen) få Trafikverkets förslag på remiss.

Vi jobbar dessutom kontinuerligt med olika typer av underhåll på Nockebybron, veckovis, månadsvis och två större genomgångar av bron per år. När något händer har vi alltid en tekniker på plats inom en timme och har noggranna rutiner för att information omgående ska gå ut till trafikanterna.

Pendelbåten planeras och drivs av Trafikförvaltningen (Region Stockholm). Trafikverket och Trafikförvaltningen har regelbunden dialog om trafiksituationen på Ekerövägen.

Anledningen till att Ekeröleden inte är avgiftsfri är att det finns en fast förbindelse mellan Mälaröarna och fastlandet, även om den är ansträngd. Det finns i dagsläget inga planer på att ändra detta. Om regelverket skulle ses över måste det hanteras av Trafikverkets nationella planering, då det är en principfråga och Trafikverket måste behandla alla lika över hela landet.

Synpunkter och klagomål gällande vårt arbete med breddningen av Ekerövägen kan skickas till kundarende.förbifartstockholm@trafikverket.se.

Om det gäller skador på fordon på grund av grus och sten på vägen hänvisar vi till formuläret Anmäl skador och störningar.