Logga in
Logga in

Hjärup

Stationen i Hjärup öppnades i oktober 2023. Här har spåren och stationen byggts fyra meter lägre än markplan för att minska bullret från tågen till bebyggelsen intill. Stationens plattformar nås från en bro över spåren.

Stationsbron är cirka 27 meter bred och har utformats som ett stationstorg med gott om plats för gående och cyklister. I framtiden kan även bilar stanna på bron för att hämta och lämna resenärer. På bron finns cykelparkering, trappor och hissar ner till plattformarna. Det går också att nå plattformarna med ramper från Jakriborg och Banvallsvägen. Plattformarna är cirka 250 meter långa och finns vid de yttre spåren.

Aktuellt - så planerar vi återställningen i Hjärup

Projektets arbeten i Hjärup beräknas pågå till slutet av 2024. Då är nya Vragerupsbron öppen och Banvallsvägen återbyggd med en helt ny gång- och cykelväg. Arbetet styrs främst av ett stort ledningsarbete längs Banvallsvägen som utförs åt Staffanstorps kommun, och vägen kommer att stängas i etapper. 

 • Ledningsarbetet längs Banvallsvägen har i sommar nått upp till Stationsbron och sträckan mellan Lars väg och Tågvägen måste då stängas tillfälligt. Samtidigt kan trafiken på Banvallsvägens södra del öppnas igen, och trafiken från Tågvägen leds norrut. Preliminärt sker skiftet i mitten av nästa vecka, 11 juli.
 • Parallellt med ledningsarbetet byggs den nya Banvallsvägen som kommer ligga närmare järnvägen. Under bygget vägbygget är infarten till villagatorna öster om Banvallsvägen via Botildas väg att vara stängd. Infart sker via den tillfälliga vägen i korsningen Stallvägen/Banvallsvägen. Botildas väg öppnas senare i höst.
 • Under hösten 2024 beräknas Stationsbrons anslutning med Banvallsvägen bli klar. En pendlarparkering byggs mellan bron och gamla stationshuset, den öppnas under hösten. En tillfällig pendlarparkering finns norr om Jakriborg, med infart från Hansavägen. 
 • Vragerupsvägen är stängd sedan den tillfälliga bron togs bort, området återställs nu och Banvallsvägens norra del byggs om. Banvallsvägen kommer att anslutas till Väståkravägen och Vragerupsvägen i nya korsningar. I höst beräknas den nya Vragerupsbron kunna öppnas.
 • Trafik till och från Jakriborg (och Lomma) leds tillfälligt via Lommavägen, Gamla Lundavägen och Väståkravägen. 

Vägar för fotgängare och cyklister

 • Stationsbron används för att passera över järnvägen för gående och cyklister. Lommavägen, som öppnades i februari, är också ett alternativ för passage över järnvägen.
 • Stationens perronger når du med hiss eller trappa från bron. Det finns även ramper ner till plattformarna från Jakriborg och från Banvallsvägen norr om Stationsbron.
 • Rampen för gång- och cykeltrafik från stationsbron till Banvallsvägens södra del stängdes i slutet av maj. Orsaken är ledningsarbetet i Banvallsvägen. Gående och cyklister hänvisas till trapporna eller hissen för att komma upp på bron från Banvallsvägen och östra perrongen, eller för att ta sig från Jakriborg till östra plattformen och Banvallsvägen. Observera att cyklar ska ledas på perrongen. Rampen för gång- cykeltrafik till Stationsbron söderifrån beräknas öppna igen under augusti.
 • Stationsbron byggs ihop med den ombyggda Banvallsvägen och Lars väg under hösten 2024 med nya vägar för gående och cyklister. 
 • Cykelparkeringar finns idag på stationsbron och vid Jakriborgsmuren. Senare i höst anläggs även cykelparkeringar på den östra sidan, mellan bron och gamla stationshuset. En tillfällig cykelparkering finns vid Banvallsvägen sedan i maj. 
 • Vid den nya Lommavägen och på den nya bron över järnvägen finns en gång- och cykelbana. Den kommer att anslutas till gång- och cykelbanan som byggs längs nya Banvallsvägen. 
 • Mellan Lommavägen i Hjärup och Gränsvägen i Åkarp har en serviceväg byggts väster om järnvägen. Vägen kommer senare att öppnas så att även gående och cyklister kan använda den. Men servicevägen kommer inte att underhållas som en vanlig väg och det finns ingen belysning.

Nya broar i Hjärup

I Hjärup har tre nya broar över järnvägen byggts; Stationsbron, bron för Lommavägen och en bro för nya Vragerupsvägen. Nu byggs Banvallsvägen om och samtidigt byggs anslutningarna till broarna. Läs mer broarna.

Lommavägen i Hjärup är en viktig väg som förbinder Gamla Lundavägen med Lomma, den gick tidigare under järnvägen. När de tillfälliga spåren byggdes stängdes vägen och trafiken har letts om på andra vägar, bland annat Vragerupsvägen.

En vägbro har byggts för Lommavägen och den öppnas i månadsskiftet februari/mars. Bron är drygt elva meter bred och 30 meter lång. Den kommer att ha två körfält och en gång- och cykelbana. Den kopplas ihop med Banvallsvägen i en ny korsning som byggs under återställningen.

Spåren genom Hjärup, och stationens plattformar, har byggts i ett djupt schakt, cirka fyra meter djupt jämfört med den gamla järnvägen. Över stationen finns nu en bred bro, 27 meter bred och 52 meter lång.

Stationsbron är som ett stationstorg med cykelparkering och vindskydd med biljettautomater, och trappor och hissar ner till plattformarna. Trapphusen och vindskyddet på bron har utformats som en stor grön klammer av stål och glas som ligger över spåren. Bron blir den centrala passagen för gående och cyklister och binder ihop Jakriborg med det övriga Hjärup. Bilar kan i framtiden också passera över bron och det kommer finnas plats för bilar att hämta och lämna resenärer.

Den gamla Vragerupsvägen var smal och gick under järnvägen i en smal passage som revs strax innan spårbygget startade. Trafiken flyttades till en stålbro som byggdes strax intill. Stålbron, och Vragerupsvägen, stängdes i samband med att Lommavägens bro öppnades i månadsskiftet februari/mars.

En helt ny bro över de nya spåren har byggts strax norr om Vragerupsvägen. Bron är cirka 32 meter lång och 10,5 meter bred, den får två körfält och en gång- och cykelbana. Nya Vragerupsvägen och bron öppnas under hösten 2024.

Buller

När nya Banvallsvägen byggs packas de olika gruslagren med maskiner som vibrerar. Detta kan orsaka störande buller och vibrationer. 

Arbetstider

Arbetet pågår normalt vardagar 07.00–19.00. I enstaka fall kan kvälls- och helgarbete förekomma.

Kommunens planer för Hjärup

Staffanstorps kommun planer styr hur området runt Hjärups station utformas. På kommunens hemsida kan du läsa mer om detaljplanerna för områdena vid stationen och den nya järnvägen genom Hjärup.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Om du störs av bygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, kan du anmäla det till projektet. Om du misstänker att Trafikverket orsakat skada kan du ha rätt till ersättning.

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund