Logga in
Logga in

Skåne Fyrspåret Malmö–Lund

Trafikverket har tagit i drift fyra nya spår mellan Malmö och Lund. Kapaciteten ökar och störningarna minskar på sträckan, fler kan åka tåg och mer gods kan transporteras hållbart. Nu återställs orterna Åkarp och Hjärup.

Vad?

Utbyggnad av järnvägen mellan Lund och Arlöv från två till fyra spår. Ombyggda stationer i Burlöv, Åkarp och Hjärup. Helt ny station i Klostergården, söder om Lund.

Varför?

Bättre kapacitet - fler tåg och bättre möjlighet att pendla på sträckan. Järnvägen blir mindre känslig för störningar. Buller från järnvägen minskar, miljön förbättras för boende.

Nuläge

Järnvägen mellan Lund-Arlöv har nu fyra spår i drift. Stationerna Burlöv, Åkarp, Hjärup och Klostergården har öppnats. Under 2024 återställs orterna Åkarp och Hjärup.

Kostnad

Cirka 5,4 miljarder kronor. Projektet medfinansieras av Region Skåne, kommunerna Burlöv, Staffanstorp och Lund, samt EU.

Om projektet

För att minska bullret från tågen har den nya järnvägen byggts i ett spårschakt på en del av sträckan - på sex meters djup genom Åkarp och fyra meter under marknivå genom Hjärup. Genom Arlöv och mellan Hjärup och Lund har spåren byggts i marknivå.

Burlövs station är nu en pendlarstation där också Öresundstågen stannar. Stationerna i Åkarp och Hjärup har byggts om och moderniserats, och vid Klostergården öppnades en helt ny station i december 2023. Längs sträckan har nya passager för biltrafik, gående och cyklister byggts under eller över järnvägen. Järnvägens så kallade barriäreffekt minskar och upplevs inte lika mycket som ett hinder.

Arbetet startade hösten 2017 och i december 2023 invigdes stationerna och de fyra spåren. Under 2024 återställs stationsområdena i Hjärup och Åkarp, samt sträckan där de tillfälliga spåren låg.

Nyheter

Stationsområdena

De fyra nya spåren och de ombyggda stationerna är öppna. Nu återställer vi runt stationerna vilket kan påverkar dig som bor nära järnvägen. Läs mer om vad som händer vid de olika arbetsområdena och stationerna.

Kort om Fyrspårsbygget

Med en utbyggd järnväg kan fler resa hållbart och mer gods kan transporteras miljövänligt. Ett byggprojekt innebär också stor miljöpåverkan. Därför fokuserat Fyrspåret bland annat på byggmaterial och drivmedel i hållbarhetsarbetet.

I våra betongkonstruktioner har återvunnet armeringsstål och ett nytt betongrecept bidragit till att minska projektets klimatpåverkan. Målet är också att 80 procent av de tillfälliga spåren ska återanvändas. Flera av våra underleverantörer kör på fossilfri diesel.

Hållbarhet handlar också om ekonomi. Fyrspåret byggs med skattemedel och projektet ska genomföras så kostnadseffektivt som möjligt.

Projektet har också ansvar för social hållbarhet. Vi ska verka för en säker arbetsplats där alla kommer hem oskadda efter arbetet samt ett leverantörsled med bra villkor anställda utan korruption, svartarbete och diskriminering.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.

Fyrspårets Hållbarhetsrapport 2022

Ett viktigt syfte med bygga ut järnvägen mellan Malmö och Lund är att minska bullret från tågtrafiken. Med de nedsänkta spåren och andra åtgärder blir det färre fastigheter som utsätts för bullernivåer över riktvärdena för tågbuller.

Buller när vi bygger
Det flesta byggarbetena sker normalt dagtid 7-19. Ibland arbetar entreprenören kvällstid och i sällsynta fall på natten, till exempel vid arbeten som bara kan ske när det är glesare tågtrafik eller då järnvägen är avstängd. Entreprenören håller sig till Naturvårdsverkets riktvärden och råd om buller från byggplatser.

En del arbeten kan också orsaka vibrationer, till exempel då grus och jord packas eller när spont slås ner i marken. Transporter till och från arbetsplatserna kan också orsaka buller och vibrationer.

Du kan läsa mer om buller och vibrationer i Fyrspårets dokumentarkiv.

Fyrspårets arbetsplatser spärras av med stängsel för ingen av misstag ska kunna komma in på arbetsområdena. Grindar ska hållas stängda och låsta utanför arbetstid.

Avspärrningar, skyddsanordningar och annat som kan påverka säkerheten för barn och övriga allmänheten kontrolleras löpande. 

Under utbyggnaden av stambanan mellan Malmö och Lund har projektet behövt utnyttja mark som tillhör andra parter, både tillfälligt under byggtiden och permanent när de fyra spåren är färdigbyggda. 

Trafikverket har rätt att, både tillfälligt och permanent, ta mark i anspråk för att bygga järnväg. Vilken mark som berörs och på vilket sätt står i projektets järnvägsplaner. De fastighetsägare som berörs har rätt till ersättning för den mark som Trafikverket tar i anspråk.

Besiktning av fastigheter

Inför och under utbyggnaden av de fyra spåren har byggnader som vi bedömer kan påverkas av projektet besiktigats. I takt med att projektets olika delar blir klara görs efterbesiktningar och eventuella skador på fastigheter som uppstått under bygget åtgärdas.

Våra markförhandlare

Våra markförhandlare ansvarar för kontakter med fastighetsägare som berörs av bygget, före och under hela byggtiden. Markförhandlarna ansvarar även för de juridiska frågorna i projektet som handlar om fastigheter.

Om du är fastighetsägare längs Fyrspårsbygget och har frågor kan du kontakta projektet. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Utbyggnaden av järnvägen mellan Arlöv och Lund planerades som två projekt och byggdes samtidigt. Mellan Flackarp och Arlöv, startade bygget hösten 2017, och på sträckan mellan Flackarp och Klostergården i Lund, startade bygget våren 2020. Fyra spår på hela sträckan öppnades i oktober 2023. Under 2024 återställs områdena vid stationerna och där de tillfälliga spåren legat.

När Fyrspåret byggdes var ett krav att tågtrafiken på södra stambanan skulle fungera. För att leva upp till det kravet, samtidigt som de fyra nedsänkta spåren byggdes, anlades två tillfälliga spår vid sidan om spårområdet, genom Åkarp och Hjärup. På andra delar av sträckan byggdes två nya spår intill de gamla spåren. När de nya spåren var färdiga restaurerades de två gamla spåren.

Det finns en rad olika dokument och material från samråd och planeringen av Fyrspårsbygget, till exempel järnvägsplaner och miljökonsekvensbeskrivningar.

En järnvägsplan är en detaljerad beskrivning av ett nytt järnvägsavsnitt, hur det skall byggas och konsekvenser under bygget.

För sträckan mellan Lund och Arlöv togs två järnvägsplaner fram eftersom planeringen av järnvägsbygget delades upp i två delar, som inte genomfördes samtidigt. Vi har därför delat upp dokumenten utifrån delsträckorna Lund-Flackarp och Flackarp-Arlöv.

Sträckan mellan Flackarp-Arlöv är EU-finansierad under perioden februari 2020-januari 2023. Delfinansieringen är på 23 640 000 EUR från Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Målet är att höja kapaciteten, eliminera flaskhalsar, minska bullerstörningar och förbättra tillgängligheten för orterna längs sträckan samt till övriga Europa.

Delar av projektet har sedan tidigare fått EU-finansiering för framtagande av Systemhandling, Järnvägsplan och förberedande arbeten för sträckan Flackarp–Arlöv.

CEF är EU:s stödsystem för att bidra till genomförandet av riktlinjerna för TEN-T (transeuropeiska transportnätverket). CEF heter på svenska Fonden för ett sammanlänkat Europa och på engelska Connecting Europe Facility.

Tidplan

En utbyggnad av järnvägen mellan Malmö och Lund till fyra spår har diskuterats sedan 90-talet. 2011 startade planeringen och åren efter genomfördes samråd. 2017 sattes spadarna i marken.

Under åren 2011 till 2015 genomfördes samråd och en järnvägsplan för sträckan Flackarp-Arlöv togs fram.

Upphandling av bygget startar.

Järnvägsplan för Flackarp-Arlöv godkänns i november.

Samrådsprocessen och arbetet med järnvägsplanen för sträckan Lund-Flackarp startas.

3 Byggstart i Arlöv, Åkarp och Hjärup September 2017

Järnvägsplan för Lund-Flackarp fastställs och godkänns i mars.

I april startade entreprenören bygget av stationen i Klostergården och järnvägen mellan Lund och Flackarp.

De tillfälliga spåren mellan Åkarp och Hjärup kopplades in. Järnvägstrafiken stoppades mellan Malmö och Lund under drygt en vecka i slutet av augusti och början av september.

Nya motorvägsbron i trafikplats Alnarp lanserades över spårområdet i maj 2021. Trafiken på E6/E20 stoppades under cirka tio dagar.

Två nya järnvägsbroar i Klostergården lanserades, sköts på plats. Järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund stoppades i 10 dygn.

Nybyggda spår mellan Lund och Flackarp kopplades in. Järnvägstrafiken mellan Malmö och Lund stoppades 19-28 september.

Mellan hösten 2022 och sommaren 2023 byggs de gamla spåren mellan Lund och Flackarp om. De kopplas in under nästa tågstopp, september/oktober 2023, då hela Fyrspåret är öppnas för trafik. 

Läs mer om tågstoppet Malmö-Lund 2022

De fyra nya spåren genom Åkarp och Hjärup kopplas in, samt de två upprustade spåren mellan Lund och Flackarp. Tågen rullar på alla fyra nya spår från oktober 2023, och de nybyggda stationerna Åkarp och Härup kan börja användas. Den andra plattformen vid Burlöv station öppnas också. Klostergårdens station öppnas i december 2023. 

Så påverkas tågtrafiken

Under inkopplingen av nya spår, 22 september-1 oktober 2023, stoppas tågtrafiken helt mellan Malmö och Lund.

Extra långt tågstopp för Åkarp och Hjärup

Den 2 oktober rullar tågen igen mellan Malmö och Lund men bara på två spår, och inga tåg stannar i Åkarp och Hjärup. 8 oktober öppnas alla spår och tågen stannar vid alla stationer.

Läs mer om tågstoppet

 

Klostergårdens station tas i drift. Tågen stannar vid stationen från tågtabellskiftet i början av december 2023.

Nu är alla nya spår i drift och de tillfälliga spåren har tagit bort. Områdena runt stationerna och de ytor som ytnyttjats tillfälligt ska återställs. Broarna över spåren kan öppnas under 2024 när anslutande vägar är färdigbyggda.

Anmäl ett fel, störning eller skada

Har du frågor om resor och tidtabeller?

Kontakta oss

Fyrspåret Malmö-Lund