Logga in
Logga in

Flera län Kringlan-Ljusne

Mellan Kringlan (Axmartavlan) i Gävle kommun och Ljusne i Söderhamns kommun ska vi välja en korridor, ett geografiskt område lämpligt för ett framtida dubbelspår. En sträcka på cirka 30 kilometer.

Vad?

Vi utreder för etapper och korridorval som möjliggör att Ostkustbanan kan byggas ut med dubbelspår steg för steg.

Varför?

Ostkustbanan, inklusive Ådalsbanan är ett viktig stråk för Sverige och Europa. Dubbelspår längs stråket möjliggör en ökad person- och godstrafik samt ger kortare restider.

Nuläge

Samråd för val av korridor är avslutat och vi planerar att göra ett slutgiltigt val av korridor under 2024.

Om projektet

Samrådsredogörelsen är klar

Under samrådet inför valet av lokalisering på Ostkustbanan mellan Kringlan och Ljusne inkom omkring 25 synpunkter från myndigheter, organisationer och privatpersoner. Vi har nu sammanställt synpunkterna och svarat på dem i en samrådsredogörelse.

Samrådsredogörelsen innehåller inga rekommendationer eller ställningstaganden kring korridoralternativen utan är endast en sammanställning av de synpunkter som Trafikverket fått in under samrådstiden.

Länk till Dokument där du hittar Samrådsredogörelsen

Att välja lämplig korridor

Trafikverket arbetar med att välja ett geografiskt område (korridor) för ett framtida dubbelspår. Val av lokalisering av korridor betyder att Trafikverket tar ställning till vilket område som är lämpligast utifrån en samhällsekonomisk bedömning och utifrån vad som är tekniskt genomförbart.

 

Vi utgår från tidigare utredningar, undersöker vidare och gör en samlad jämförelse av alternativen kring funktion, miljö och kostnader.

När våra utredningar är klara är det aktuellt med samråd där alternativen presenteras och det finns möjlighet att lämna synpunkter. Därefter planerar Trafikverket att under 2024 ta ställning till vilken av korridorerna som ska ligga till grund för fortsatt planering. Vald korridor kan sedan bli aktuell inför kommande beslut och finansiering i nationell plan för transportinfrastrukturen.

Nytt dubbelspår på hela sträckan mellan Gävle-Sundsvall sträcker sig långt fram i tiden eftersom det fortfarande är mycket planering och flera beslut som behöver vara klara innan själva byggnationen kan börja, tidigast om 10 år, kanske mer.

Tidplan

Länsstyrelsens respektive kommunernas sammanvägda ståndpunkter om val av korridor.

Trafikverkets ställningstagande för vilken korridor som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Ekonomisk ersättning för markintrång

Följande gäller när vi tar mark i anspråk (reglering av intrång):

  • Vi meddelar markägaren via brev vilket datum vi kommer att ta marken i anspråk.
  • Vanligtvis betalar vi ut ersättningen för marken när vägen är färdigbyggd eller i projektets slutskede.
  • Ersättningsbelppet räknas upp med index och ränta från den dag vi tog marken i anspråk.

Läs mer i broschyren Väg eller järnväg på min mark (Trafikverkets publikationsdatabas)

Från planering till byggande – lär dig mer om vår planeringsprocess

Kontakt

Peter Nyberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 29 59

Helena Stropp

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 73 71