Logga in
Logga in

Flera län Norrbotniabanan

Vi bygger Norrbotniabanan, en ny järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Vi bygger nya möjligheter.

Norrbotniabanan är en ny järnväg i norra Sverige

Trafikverket ska bygga en ny järnväg mellan Umeå och Luleå. 
Den nya järnvägen ska heta Norrbotniabanan.

Det blir lättare att resa och leva i Norrland

Den gamla järnvägen ligger en bit in i landet. 
Norrbotniabanan ska i stället gå längs kusten
där Norrlands största städer ligger. 
Då blir det smidigare att resa
och transportera gods i Norrland.

På Norrbotniabanan kan tågen köra fortare.
Det gör att resorna tar kortare tid.

Norrbotniabanan klarar också tyngre tåg än den gamla järnvägen.
Det gör att vi kan transportera mer gods på varje tåg.
Då släpper vi ut mindre koldioxid och vi sparar på miljön.

Norrbotniabanan gör det smidigare och snabbare 
att resa med tåg i norra Sverige.

Det blir också lättare att arbeta och studera 
någon annanstans än där man bor.
Det blir också lättare att komma till affärer,
teatrar och konserter i andra städer.

När vi kan resa mer och snabbare 
kan vi fortsätta att utveckla Norrland.
Då blir det ännu bättre för alla 
att bo, leva och arbeta i Norrland.

Norrbotniabanan tar lång tid att bygga

Det kommer att ta lång tid att bygga Norrbotniabanan.  

Vi har börjat bygga den första sträckan mellan Umeå och Dåva.
Den ska vara klar år 2024.

Nästa sträcka mellan Dåva och Skellefteå ska vara klar år 2030.

Fakta om Norrbotniabanan

  • Norrbotniabanan blir 27 mil lång.
  • Den ska gå mellan Umeå och Luleå.
  • Järnvägen får ett spår med många stationer där tågen kan mötas.
  • Det blir nya resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå.
  • Det blir också mindre stationeri bland annat Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske.
  • Vi bygger också 55 mil vägar och 250 broar som hör ihop med järnvägen.  
  • År 2024 kan tågen köra mellan Umeå och Dåva.
  • År 2030 kan tågen köra mellan Umeå och Skellefteå.
  • Tågen kan köra i 250 kilometer i timmen.
  • Norrbotniabanan kostar 40 miljarder kronor.

 

Vad?

27 mil ny, kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Nya resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå. Regionaltågstationer i bland annat Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske.

Varför?

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter. Halverar restiderna, sänker transportkostnaderna och förbättrar förbindelserna med övriga Sverige och Europa.

Nuläge

Byggnation Umeå–Dåva, projektering och planering för byggnation Dåva–Skellefteå, planering Skellefteå–Luleå.

Kostnad

40 miljarder kronor (2021 års prisnivå).

Om projektet

Norrbotniabanan är en 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå för snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter, som stärker samhällsutvecklingen och näringslivets konkurrenskraft i hela Sverige. När Norrbotniabanan står färdig kommer den att knyta samman det som idag är Sveriges mest tätbefolkade region utan dagtågtrafik.

Omfattande och komplext men mycket viktigt

Arbetet med Norrbotniabanan är omfattande och komplext. Innan arbetet är klart behöver vi utöver själva järnvägen bland annat bygga 250 broar och 55 mil nya vägar, och bokstavligt talat flytta berg. Men det är också ett mycket viktigt arbete, eftersom Norrbotniabanan kommer att skapa flera positiva effekter – både för den norra regionen och för Sverige som helhet.

Tidtagarur

SNABBARE – Norrbotniabanan halverar restiderna och förbättrar förbindelserna med Europa. Det ger tillgång till en större arbetsmarknad, vilket ger nya möjligheter för näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv och växande region. Att Norrbotniabanan kan förflytta tyngre gods i högre hastigheter blir dessutom en viktig förutsättning för de stora industrisatsningarna i norr.

Kedjelänkar

SÄKRARE – Att resa ska vara tryggt, och tåg är ett mycket säkert sätt att resa. Norrbotniabanan skapar nya möjligheter för oss och för kommande generationer att resa säkert längs Norrlands kust. Den byggs dessutom med teknik som skapar möjligheter för ett säkrare och mer tillförlitligt järnvägssystem.

Blad

MER MILJÖVÄNLIGT – Tåget är det bästa valet av transportmedel ur miljösynpunkt. Norrbotniabanan skapar nya möjligheter till mer miljövänliga resor och transporter längs Norrlandskusten. Den ger dessutom nya möjligheter att flytta transporter från väg till järnväg och på så sätt ytterligare minska utsläppen av koldioxid.

Nyheter

Så går arbetet till

Dokumentikon med checkmärke

I arbetet med förstudien studerade vi tänkbara lösningar för att se vilka som är genomförbara med hänsyn till bland annat funktion, miljö, teknik och ekonomi.

Förstudierna är färdiga för hela Norrbotniabanan.

Ikon med pilar åt höger och vänster

I järnvägsutredningen granskade vi olika alternativ för att utreda vilket som sammantaget är det bästa. Det resulterade i en sträckning för järnvägen i grova drag, en så kallad järnvägskorridor.

Järnvägsutredningarna är färdiga för hela Norrbotniabanan.

I arbetet med järnvägsplanerna tar vi fram detaljerad beskrivningar av hur sträckningen av järnvägen ska se ut inom korridoren samt hur den ska byggas.

I järnvägsplanerna tas omfattande hänsyn till människa och miljö. Dina synpunkter är viktiga för att Norrbotniabanan ska kunna bli så bra som möjligt, för så många som möjligt. 

Vi arbetar i nära dialog med kommuner, länsstyrelser och flera andra aktörer. Vi håller också många möten och samråd där vi inhämtar synpunker från närboende, markägare, intressegrupper, företag, föreningar och andra som påverkas av den nya järnvägen

Ikon skruvmejsel och skiftnyckel i kors

När järnvägsplanerna är fastställda är nästa steg att ta fram bygghandlingar. Det är underlag för byggarbetet med tekniska beskrivningar och krav för järnvägens funktion samt skyddsåtgärder och försiktighetsmått.

 

Ikon byggarbetare

Under byggskedet bygger vi järnvägen. Att bygga en järnväg innebär oundvikligen en påverkan på närområdet, men vi arbetar för att du ska påverkas så lite som möjligt under byggskedet.

Att bygga Norrbotniabanan är ett omfattande arbete – ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Utöver 27 mil ny järnväg innefattar arbetet även att bygga 55 mil väg och cirka 250 nya broar.

Tåg

När allt annat är färdigt är vi framme vid det sista steget, att öppna järnvägen för trafik. Trafikstarterna för Norrbotniabanan kommer att ske i steg för Umeå–Dåva, Dåva–Skellefteå samt slutligen Skellefteå–Luleå.

När Norrbotniabanan är färdig kommer restiderna att halveras, vilket bland annat ger helt nya förutsättningar att arbetspendla och studera. Den nya banan kommer dessutom klara fler tåg med tyngre laster i högre hastigheter, och skapa nya möjligheter för både billigare och mer klimatsmarta transportlösningar.

Aktuellt i ditt område

Digital karta

Bild över Norrbotniabanans interaktiva karta

Genom vår digitala karta kan du se Norrbotniabanans planerade linjen mellan Umeå och Skellefteå, samt järnvägskorridoren mellan Skellefteå och Luleå. 

Korta fakta

Den nuvarande banan har begränsad kapacitet

Stambanan genom övre Norrland är den järnvägslinje som idag ska tillgodose landets behov av järnvägstransporter i norr. Via Malmbanan och Haparandabanan är det också den som länkar samman Sveriges järnvägsnät med Finland och Norge. Stambanan är kurvig och brant. Den klarar inte tunga vikter eller höga hastigheter och den räcker inte till för den ökade kapaciteten som krävs för de stora industrisatsningarna som nu görs i norr.

Idag är restiderna långa och tillgängligheten låg

Stambanan går inte vid kusten, utan genom Norrlands inland. Den gör att den varken är strategiskt placerad för industrins transporter eller för persontrafik. De flesta städerna ligger längs kusten, vilket innebär en lång omväg in i landet för de som vill åka tåg. Restiderna är därför långa och turerna få.

En enkelspårig linje är ett sårbart system

Stambanan genom övre Norrland har ytterligare en brist och det är att hela linjen är enkelspårig. Det gör den mycket sårbar. Vid förseningar påverkas alla andra tåg på sträckan och vid fel eller upprustningsarbeten blir samtliga tåg stående tills banan är körbar igen. Det går heller inte att leda om trafiken till andra järnvägslinjer, eftersom stambanan är den enda järnvägen i nord-sydlig riktning mellan Umeå och Luleå.

Snabbare, säkrare och mer miljövänliga resor och transporter

Norrbotniabanan kommer att passera de största städerna i norr och knyta samman dem med resten av Sverige och Europa. Det skapar nya smidiga och miljövänliga sätt att resa, både regionalt och nationellt. Restiderna i norr halveras vilket skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera och genom att skapa ett nytt alternativ till stambanan minskar hela järnvägsnätets sårbarhet. Norrbotniabanan klarar fler tåg med tyngre laster betydligt i högre hastigheter, och ger dessutom nya alternativ till vägtransporterna längs kusten. Det skapar nya möjligheter för både billigare och mer klimatsmarta transportlösningar.

Det blir smidigt att hinna ta sig från hemmet till drömjobbet

Med Norrbotniabanan halveras restiderna och avstånden krymper. Det gör det möjligt att nå en större arbetsmarknad från den plats där du väljer att bo. Banan knyter också samman universitet och utbildningsorter i regionen så att du som student får fler valmöjligheter, utan att behöva flytta.

Det blir skönt att inte köra bil när det är sent och man är trött

Tåg är ett bekvämt sätt att resa. Med Norrbotniabanan blir det möjligt att använda restiden till vad du vill, vare sig det är att få viktiga saker gjort, att umgås med dem du reser med, eller att bara vila. Och så är det förstås också ett väldigt säkert sätt att färdas. 

Det blir enklare för industrierna att välja hållbara transporter

Industrierna expanderar i norr och behoven att transportera gods ökar. Norrbotniabanan klarar fler tåg med tyngre laster i högre hastigheter, och ger dessutom nya alternativ till vägtransporterna längs kusten. Det möjliggör både billigare och mer klimatsmarta transportlösningar.

Det blir bekvämt att kunna gå på konsert utan att boka hotell

Det ska vara smidigt att resa. Norrbotniabanan halverar restiderna, vilket bland annat gör det möjligt att nå ett större utbud av butiker, underhållning och kultur. Det ger i sin tur nya möjligheter för näringslivets utveckling och bidrar till en attraktiv och växande region. 

Det blir tryggt med ett snabbt och säkert sätt att resa i norr

Att resa ska vara tryggt, och tåg är ett mycket säkert sätt att resa. Norrbotniabanan skapar nya möjligheter att resa säkert längs Norrlands kust. För oss och för kommande generationer. Den byggs dessutom med ny teknik som skapar möjligheter för ett säkrare och mer tillförlitligt järnvägssystem.

Det blir bättre när alla kan välja klimatsmarta sätt att resa

Tåget är det bästa valet av transportmedel ur miljösynpunkt. Norrbotniabanan skapar nya möjligheter till mer miljövänliga resor längs Norrlandskusten. Den knyter också samman förbindelserna med resten av Sverige och Europa. Så att alla kan välja klimatsmarta sätt att resa.

Regeringen beslutar att vi ska bygga

Det är regeringen som har beslutat att Norrbotniabanan ska byggas. Regeringen har i sin tur gett Trafikverket i uppdrag att planera och bygga banan. Vi svarar för hela planeringen samt fastställandet av järnvägsplanerna, och det är också Trafikverket som är huvudman för bygget av Norrbotniabanan.

Vi planerar, bygger och underhåller

Vi planerar och bygger själva järnvägsanläggningen. Till den hör till exempel tunnel, plattformar och stationsuppgångar och också de ytor som vi tillfälligt kommer att behöva använda under själva byggtiden. Det är också vi som sedan äger och underhåller järnvägen.

Vi samarbetar och samverkar

Norrbotniabanan är viktig för många, och många är också delaktiga i arbetet med den nya järnvägen. Vi har ett nära samarbete med de kommuner som finns längs sträckan och vi planerar ur ett helhetsperspektiv för att järnvägen ska bli så tillgänglig som möjligt för alla som ska använda den. Vi samråder också med intresse­grupper, organisationer, företag och närboende för att få inspel och nya perspektiv på hur vi kan göra järnvägen så bra som möjligt.

På flera ställen längs sträckan planerar vi för regionaltåg­stationer, men också för större resecentrum som till exempel kan omfatta restauranger, affärer och hotell. Vi ansvarar för spår, plattformar och plattformsförbindelse, medan kommunen håller i övriga delar som själva stationshuset, anslutande gator, parkeringar, gång- och cykelvägar samt anslutningar för kollektivtrafiken.

Bygget föregås av en omfattande planeringsprocess

Järnvägen är en långsiktig investering och det är viktigt att säkerställa att en bredd av perspektiv tas tillvara innan själva byggarbetet påbörjas. Att bygga järnväg föregås av en lång planeringsprocess med många beslutspunkter som måste hanteras, i tur och ordning, innan själva bygget kan påbörjas. 

Samråd och samverkan en viktig del av planeringsarbetet

När järnvägsplanerna tas fram måste vi ta omfattande hänsyn till människa och miljö. I arbetet ingår även att planera för viktiga arkeologi- och kulturmiljöinsatser. Planerna måste dessutom fungera med övrig planering i samhället – därför måste vi samråda mycket med kommuner, länsstyrelser och flera andra aktörer. Det är också viktigt att vi inhämtar synpunker från de närboende, markägare, intressegrupper, företag, föreningar och andra som påverkas av den nya järnvägen.

Efter bygghandlingarna startar byggarbetet

När järnvägsplanerna är fastställda är nästa steg att ta fram bygghandlingar. Därefter börjar vi bygga. Att bygga Norrbotniabanan är ett omfattande arbete – den är 27 mil lång, ett av Sveriges allra längsta infrastrukturprojekt.

Processen i sex steg

Arbetet med att bygga en ny järnväg kan delas in i sex steg: förstudie, järnvägsutredning, järnvägsplan, bygghandling, byggskede och slutligen trafikstart.

1. Förstudie
I arbetet med förstudien studerade vi tänkbara lösningar för att se vilka som är genomförbara med hänsyn till bland annat funktion, miljö, teknik och ekonomi. 

2. Järnvägsutredning
I järnvägsutredningen granskade vi olika alternativ för att utreda vilket som sammantaget är det bästa. Det resulterade i en sträckning för järnvägen i grova drag, en så kallad järnvägskorridor.

3. Järnvägsplan
I arbetet med järnvägsplanerna tar vi fram detaljerad beskrivningar av hur sträckningen av järnvägen ska se ut inom korridoren samt hur den ska byggas, med hänsyn till människa och miljö.

4. Bygghandling
I bygghandlingarna tar vi fram tekniska beskrivningar med krav för järnvägens funktion, som underlag för byggarbetet. Det innehåller också krav på försiktighetsmått och skyddsåtgärder.

5. Byggskede
Under byggskedet bygger vi järnvägen. Det innebär oundvikligen en påverkan på närområdet, men vi arbetar för att du ska påverkas så lite som möjligt under byggskedet.

6. Trafikstart
Vi öppnar järnvägen för trafik.

Olika skeden av processen på olika delar av sträckan

Eftersom Norrbotniabanan är ett så stort projekt delar vi upp den i flera delsträckor. De olika delarna har olika startdatum och tidplaner. Det betyder att vi befinner oss i olika skeden av arbetsprocessen på olika delar av sträckan – i allt från planering till byggskede.

I det här filmklippet kan du se mer om hur arbetet går till från planering till byggande:

Arbetet med Norrbotniabanan pågår för fullt. Vi börjar med omfattande planeringsprocesser. Efter det tar vi fram bygghandlingar, innan det är dags för byggstarterna. Norrbotniabanan är 27 mil lång – det är ett av Sveriges längsta infrastrukturprojekt. Ett så omfattande projekt delar vi upp i flera olika järnvägsplaner, som har olika startdatum och tidplaner. Det betyder att vi befinner oss i olika skeden av arbetsprocessen på olika delar av sträckan.

Vi bygger för fullt mellan Umeå och Dåva

Längs sträckan Umeå–Dåva bygger vi. De närmsta åren kommer vi att genomföra markarbeten längs järnvägens sträckning samt bygga en ny järnvägstunnel genom Ersmarksberget i Umeå. Därefter fortsätter arbetet med att få spår, el, signaler och telekommunikation på plats. Målet är att ha sträckan öppen för inledande godstrafik 2025.

Vi planerar för byggstart mellan Dåva och Skellefteå

Längs sträckan Dåva–Skellefteå har järnvägsplanerna fastställts, samtidigt som vi påbörjar arbetet med att ta fram bygghandlingar och planera för byggstarter längs sträckan. Målet är att påbörja bygget med ledningsomläggningar och andra förberedande arbeten under 2023.

Vi har påbörjat planeringsarbetet mellan Skellefteå och Luleå

Vi har även fått i uppdrag att påbörja arbetet längs sträckan Skellefteå–Luleå. Där bygger vi upp projektorganisationen samt påbörjar planering och inledande utredningar, för att inleda arbetet med framtagande av järnvägsplaner under 2023.

Många bidrar till Norrbotniabanan

Det är många som är delaktiga i arbetet med Norrbotniabanan. Vi samarbetar bland annat med länsstyrelser, kommuner, övriga berörda myndigheter, kollektivtrafik, intresseorganisationer, region- och samverkansorgan, allmänhet, närboende och fastighetsägare som berörs av projektet.

Vi samlar in en bredd av perspektiv

En viktig del av planeringsarbetet för Norrbotniabanan är att samla in kunskap och ta del av olika perspektiv. Vi bjuder in till många möten och samråd där du som berörs kan bidra med dina perspektiv, men också få svar på dina frågor och funderingar.

Vi behöver dina synpunkter

Dina synpunkter är viktiga. Genom dem kan du bidra till att Norrbotniabanan blir så bra som möjligt. Vi bjuder in till samråd löpande genom hela planeringsprocessen för att inhämta synpunkter och ge dig som berörs möjlighet att påverka de olika delarna av planeringsarbetet.

När det är dags för samråd som rör Norrbotniabanan informerar vi om det bland annat här på webben.

Norrbotniabanan är viktig

Målet med Norrbotniabanan är viktigt: den kommer att möjliggöra snabbare, säkrare och mer miljövänliga transporter i norr. Tidigare infrastrukturminister Tomas Eneroth (2017–2022) har beskrivit Norrbotniabanan som "en av Sveriges viktigaste investeringar för att klara klimatomställningen". Det är en angelägen utveckling för hela Sverige, för både människa och miljö.

Vi gör mycket för att skydda miljön

Samtidigt som Norrbotniabanan som helhet ger stora miljövinster innebär själva bygget oundvikligen en påverkan på närområdet. Det pågår ett omfattande arbete genom hela projektet för att minska negativa effekter. Vi arbetar exempelvis för att driva utvecklingen mot nya, fossilfria byggtekniker, vi använder ny betong som har lägre miljöpåverkan, vi genomför arkeologiska undersökningar för att hitta och tillvarata fornlämningar, och vi genomför omfattande åtgärder som kompenserar för den skada på närmiljön som kan uppkomma genom bygget av järnvägen.

Miljöfrågorna finns alltid med

Miljöfrågorna har en viktig del i hela processen kring Norrbotniabanan – från planering och byggande till driften av den nya järnvägen. Våra projektledare, konsulter, projektörer, byggledare, miljöhandläggare med flera ansvarar alla för att hänsyn tas till miljön ur flera olika aspekter.

Många är delaktiga i arbetet

Många fler än vi är också delaktiga i arbetet för att säkra ett brett perspektiv. Vi samråder bland annat med fastighetsägare, naturvårdsintressenter, samebyar, företrädare för jakt, kommuner, närboende, länsstyrelser, markägare med flera, för att få in synpunkter om hur vi kan göra järnvägen så bra som möjligt för både människa och miljö.

Vårt mål är att minimera intrång och skador

När vi bygger Norrbotniabanan påverkas en del fastigheter och byggnader längs sträckan. Vårt mål är att minska den påverkan så långt som möjligt, och vi gör vad vi kan för att minimera intrång och skador på mark och fastigheter.

Dialogen med dig är viktig

Om du är ägare till en fastighet som ändå blir berörd av bygget för vi en nära dialog med dig. Våra markförhandlare hjälper till med att hitta lösningar i de fall järnvägen påverkar din fastighet eller ditt företag.

I den här filmen får du veta mer om hur det går till när du ska få ersättning för att din fastighet eller mark påverkas av järnvägen:

Filmen beskriver hur du får ersättning för väg eller järnväg på din mark.

Byggarbetet kan orsaka störningar

Att bygga en ny järnväg är ett omfattande arbete som oundvikligen kommer att innebära en påverkan på närområdet. Vi strävar efter att bygget ska ha så liten inverkan som möjligt längs sträckan, men vissa byggmetoder orsakar störningar. Det kan till exempel röra sig om transporter, borrning, sprängning, spontning och pålning.

Vi försöker minska besväret

Vi genomför omfattande åtgärder för att minska de störningar som uppstår. Det kan vara att genomföra fasadnära bulleråtgärder innan bygget genomförs, att styra tiderna när bullriga moment genomförs, att bygga bullervallar som avgränsar ljudet, och att föra en dialog med dig som bor nära om hur vi på bästa sätt kan mildra effekterna av störande arbetsmoment. Vi informerar också om vad som ska hända och hur länge störningarna beräknas pågå, så att du som berörs bättre ska kunna planera och förbereda dig.

Vi behöver ditt tålamod

Oavsett hur mycket vi än planerar och anpassar hur vi jobbar kommer bygget av den nya järnvägen att innebära störningar. Vi kommer att behöva ditt tålamod och ditt överseende under byggtiden för att kunna bygga Norrbotniabanan.

Om du blivit störd

Har du blivit störd av vårt arbete med Norrbotniabanan? Meddela oss gärna genom det här formuläret, så återkopplar vi till dig så snart som möjligt:

Störningar när vi bygger

Glödlampa

Vi gör vårt bästa för att bygget ska påverka dig så lite som möjligt, men arbetet är komplext och vissa byggmetoder orsakar störningar. Här kan du meddela oss om du har blivit störd av vårt arbete.

Dokument och handlingar

Glödlampa

Genom vårt dokumentarkiv kan du ta del av handlingar för Norrbotniabanan, till exempel kartor, järnvägsplaner och samrådsunderlag.

Följ oss på Facebook

Glödlampa

Vi har en Facebook-sida speciellt för Norrbotniabanan. Här kan du följa vad som händer i arbetet, ta del av bilder och filmklipp, och också kommentera och ställa frågor till oss om projektet.

Byggdagbok

Här kan du se bilder och läsa mer om det pågående arbetet med bygget av Norrbotniabanan på sträckan mellan Umeå och Dåva.

På mittområdet är järnvägsterrassen snart klar. Endast vid broarna samt vid nerpressningsområdet återstår arbete att göra. Vi kommer dessutom genomföra den sista urgrävningen vid nerpressningsområdena. Läggningen av bantrumman vid 9+800 görs klar under V51. Vid väg 645 fortsätter byggandet av vägbanken. På de tillfälliga upplagsytorna U5, U6 och U7 har vi påbörjat arbetet med att återställa dem.

På I20-området fortsätter vi losshållningen och bergschakten i skärningen. Vi lägger även ut erosionsskyddet, och vi ser att det arbetet kommer pågå en stund in i januari. Dessutom läggs den sista bantrumman ner i området. Vi fortsätter krossningen av losshållet berg för fraktionerna som används i projektet. Allt eftersom högarna av krossat berg fylls upp så används andra högar av krossat material ute i järnvägslinjen. Vid tunnelpåslaget är nätningen och bergförstärkningen klar. Den delen av arbetet är nu klart att överlämna till den entreprenör som ska driva tunneln genom Ersmarksberget. På Djupbäcksdammen fortsätter arbetet, men det närmar sig sitt slut.

På bro 788 vid väg E12 gör vi form och armering för stödmurar

På bro 789 över Storranningsbäcken bygger vi formställning

På bro 792 över Tavelån, Ersforsen spontar vi.

På bro 796 över Tavelån, Anumark river vi formställning

På bro 797 över skogsbilväg, Anumark gjuter vi bron i ett stycke.

På bro 799 vid väg 645 Dåvamyr bygger vi formställning.

Efter ett händelsefyllt år där mer än 1,6 miljoner kubikmeter morän och berg har förflyttats i järnvägslinjen, plus allt jobb med broar och andra installationer, tar nu produktionsdelen av Norrbotniabanan juluppehåll från den 22 december och startar upp igen den 9 januari.

God jul och gott nytt år!

På mittområdet anlägger vi arbetsväg för 792 och trumlägger vid väg 645. Vi schaktar för bantrumma och monterar släppbrunn vid bro 797. Vi är klara med att sätta kalkcementpelare. Nedpressningsområde pågår. Vi har grundlagt vingar för bro 797 vid Anumark. Vi fortsätter arbetet med att städa och slänta, samt schakta och terrassera servicevägar. Vi fortsätter även att köra in berg med dumper för fyll av järnvägsterassen.

På I20-området gräver vi ur för järnvägslinjen. Vi bygger borrvägar, bergrensar strossar och knackar sten. Vi har påbörjat grundläggning för vingstöd för bro 788 och fortsätter bygget av en fördröjningsdammvall. Vi skrotar vid södra påslaget och bultar vid norra påslaget. I övrigt fortsätter tidigare arbeten som sprängning, schaktning i järnvägslinjen och krossning av berg, fällning av slänter, moränschaktning och erosionsskydd av slänter. 

På bro 795 över Tavelån monterar vi övergångskonstruktionen.

På bro 796 över Tavelån har vi gjutit brobana. Nu är också uppspänning utförd.

På bro 789 över Storranningsbäcken är volymformställning under utförande.

På bro 799 vid Dåva har vi påbörjat volymformställning.

På bro 797 vid Anumark bygger vi form och armerar väggar och vingar.

På bro 788 vid väg E12 bygger vi form och armerar väggar och vingar.

Trafikanter som kör efter Gamla Ersbodavägen och Väg 645 ska vara uppmärksam att vägarna korsas av tung byggtrafik. 

På mittområdet sätter vi kalkcementpelare samt monterar en pumpstation. Vi motfyller för bro 797 vid Anumark. Vi fortsätter även utgrävningen för järnvägen och kör in berg med dumper för fyll av järnvägsterassen. Vi städar slänter samt schaktar och terrasserar servicevägar.

På I20-området har vi påbörjat bygget av en fördröjningsdammvall. Vi skrotar vid södra påslaget och bultar vid norra påslaget. I övrigt fortsätter tidigare arbeten som sprängning, schaktning i järnvägslinjen och krossning av berg, fällning av slänter, moränschaktning och erosionsskydd av slänter. 

På bro 795 över Tavelån färdigställer vi reparationsarbeten och fortsätter demonteringen av formställning.

På bro 796 över Tavelån förbereder vi för gjutning.

På bro 789 över Storranningsbäcken bygger vi form och armering för pelare.

På bro 799 vid Dåva är väggarna nu uppformade. Nästa steg blir gjutning.

På bro 797 vid Anumark har vi gjutit bottenplattorna.

På bro 788 vid väg E12 skapar vi form för bottenplattor för att därefter gjuta.

På grund av sprängning kan kortare stopp på E12 ske under vardagarna. Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara försiktig då vägarna korsas av tung byggtrafik. Var även uppmärksam på att delar av i20-skogen är avstängd.

 

Vid Dåva fortsätter vi slutstädning av arbetet med fjärrvärmen.

På mittområdet fortsätter vi utgrävningen för järnvägen och fyll av järnvägsterassen. Vi städar slänter, skapar lastfördelande lager och träpålar. Vi genomför även arbeten för vatten och avlopp. Motfyll för bro 796 och 795 över Tavelån är färdiga.

På I20-området pågår fortsatt sprängning, schaktning i järnvägslinjen och krossning av berg. Vi fäller slänter och schaktar morän. Vidare bygger vi erosionsskydd vid norra tunnelpåslaget och genomför även arbeten vid det södra tunnelpåslaget. 

På bro 795 över Tavelån fortsätter vi demonteringen av formställning, samt arbetar med att armera och forma vingmurarna.

På bro 796 över Tavelån monterar vi lager, uppformar brobanan samt armerar.

På bro 789 över Storranningsbäcken fortsätter vi arbetet med att fylla mellan skivstöden för att fortsätta med pelare samt formställning.

På bro 799 vid Dåva är väggarna påbörjade.

På grund av sprängning kan kortare stopp på E12 ske under vardagarna. Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara försiktig då vägarna korsas av tung byggtrafik. Var även uppmärksam på att delar av i20-skogen är avstängd.

Vid Dåva fortsätter vi slutstädning av arbetet med fjärrvärmen. Samtidigt genomför vi en omläggning av omfartsväg 645 och motfyll av bro 799.

På mittområdet fortsätter vi utgrävningen för järnvägen och fyll av järnvägsterassen. Vi förschaktar, städar slänter, skapar lastfördelande lager och träpålar. Vi genomför även schakt för vatten och avlopp samt motfyller bro 796 över Tavelån.

På I20-området pågår fortsatt sprängning, schaktning i järnvägslinjen och krossning av berg. Vi bygger vidare på kullarna T1 och T2 vid Ersmarksberget, fortsätter släntfällning och moränschakt och lägger morän på upplagsyta som vi vid senare tillfälle kommer att lägga på järnvägsbankar. Sprängning pågår för bro 788 vid väg E12. Tunnelpåslagen är färdigsprängda den 18 augusti.

På bro 795 över Tavelån demonterar vi nu formställning samt arbetar med formställning och montage av övergångskonstruktionen.

På bro 796 över Tavelån monterar vi lager och formar brobana samt armering.

På bro 789 över Storranningsbäcken arbetar vi med skivstöd samt fyller mellan skivstöden för att fortsätta med pelare samt formställning.

På bro 799 vid Dåva är väggarna påbörjade och vi armerar samt formsätter stöd.

Kortare stopp på väg 364 kan ske på grund av sprängning. Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara försiktig då vägarna korsas av tung byggtrafik. Var även uppmärksam på att delar av i20-skogen är avstängd.

Vid Dåva slutstädar vi arbetet med fjärrvärmen och genomför grundläggning av bro samt omläggning av omfartsväg 645.

På mittområdet genomför vi utgrävning för järnvägen. Vi kör in berg med dumper för fyll av järnvägsterass, samt grundläggerför bro 796 över Tavelån.

På I20-området pågår sprängning samt schaktning i järnvägslinjen, liksom krossning av berg. Vi bygger kullarna T1 och T2 vid Ersmarksberget. Vid såväl det norra som det södra tunnelpåslaget pågår sprängningsarbete. Släntfällning och moränschakt är påbörjat. Vi lägger morän på upplagsyta som vi vid senare tillfälle kommer att lägga på järnvägsbankar. Vidare arbetar vi med att lägga ut förstärkning för omfartsväg E12.

På bro 795 över Tavelån arbetar vi med form och armering av bronanan.

På bro 796 över Tavelån har vi påbörjat arbetet med bottenplattor.

På bro 789 över Storranningsbäcken är alla bottenplattor nu gjutna.

Kortare stopp på väg 364 kan ske på grund av sprängning. Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara försiktig då vägarna korsas av tung byggtrafik. 

Vid Dåva slutstädar vi för fjärrvärmen. Vi grundlägger för bro samt gör en omläggning av avfartsväg 645.

På mittområdet genomför vi utgrävning för kärnvägen. Vi kör in berg med dumper för fyllning av järnvägsterassen, och vi grundlägger för bro över Tavelån.

På I20-området pågår sprängning i järnvägslinjen samt schaktning. Vi krossar berg, bygger kullar på Ersmarksberget och genomför sprängningsarbete vid såväl det norra som det södra tunnelpåslaget. Vi lägger ut förstärkning för omfartsväg för E12 samt har påbörjat släntfällning och moränschakt.

På bro 795 över Tavelån genomför vi form och armering av brobanan.

På bro 796 över Tavelån har vi påbörjat arbetet med bottenplattor.

På bro 789 över Storranningsbäcken är samtliga bottenplattor nu gjutna.

Kortare stopp på väg 364 kan ske på grund av sprängning. Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara försiktig då vägarna korsas av tung byggtrafik. 

Vid Dåva kör vi in bergmaterial och fyller berg för järnvägsbanken. Vi svetsar fjärrvärmerör och vattenledningar för processvatten, sätter kontaktledningsfundament och kontaktledningsstolpar. Vi arbetar också med slänter och fyller på med avteckning, sätter kabelbrunnar och terasserar. Vi har lagt in en trumma för att uttrar ska kunna passera.

På mittområdet pålar vi med granpålar, terasserar, genomför utgrävning för järnvägen och kör in berg för utgrävning och för byggvägar. Vi har fyllt morän på bullerval, schaktat ut för betongpålning, kört in berg till serviceytan och schaktat ut spontlådor. Vi sänker också pumpgropar vid Tavelån.

På I20-området pågår sprängning i järnvägslinjen samt vid det norra och södra tunnelpåslaget. Vi fortsätter också schaktningsarbetet och krossning av berg. Vi bygger kullar och lägger upp morän på upplagsyta för att senare lägga på järnvägsbankar.

På bro 795 över Tavelån har vi gjutit ett brostöd och bygger en formställning.

På bro 796 över Tavelån har vi gjutit den norra spontlådan och förbereder för schaktbottenbesiktning på ett av brostöden.

På bro 789 över Storranningsbäcken har vi etablerat en byggkran, armerat, format och påbörjat gjutningen av brostöd fyra samt armerat och format för brostöd tre.

Kortare stopp på väg 364 kan ske på grund av sprängning. Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara försiktig då vägarna korsas av tung byggtrafik. 

Vid Dåva-området fyller vi fortsatt berg för järnvägsbanken. Vi kör in bergmaterial med lastbil, fyller tryckbankar, och arbete är påbörjat med att lägga vattenledning. Vi har även börjat gräva bort en yta för broetableringen. Vi lägger bantrummor och dräneringsledning.

På mittområdet bygger vi tryckbank och har påbörjat en provsträcka med träpålning. Vi schaktar även ur lösa sediment och schaktar för brostöd.

På I20-området pågår fortsatta sprängningar i järnvägslinjen. Vi schaktar i järnvägslinjen vid två fronter och borrar och spränger i flera omgångar för broschakt. Vi shaktar även jord ner mot E12 och krossar berg med två krosslinor. Vi arbetar även med grundläggning av brostöd och har påbörjat arbete med kullar som ska byggas på Ersmarksberget.

För bron över Hjoggmarksbäcken armerar vi en frontmur på ett av brostöden. För bron över Tavelån har vi nu armerat samt gjutit bottenplattan.

Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara uppmärksam på att vägarna korsas av tung byggtrafik.

Vid Dåva-området gräver vi ur och fyller berg för järnvägsbanken. Arbete med att slå ner träpålar är påbörjat, som vi därefter lägger ut lastfördelande lager på. Vi kör in bergmaterial från I20 området, genomför fyllning för tryckbankar, samt genomför utgrävning och lägger ut skyddsledning för vattenledning. Vi har även påbörjat arbetet med att gräva ur frön bantrummor, samt att fylla in berg för fjärrvärmeomläggningen.

På mittområdet fortsätter arbetet med utformningen av bullervallen, där utlagd avteckning är klar. Bygget av den nya tryckbanken pågår, liksom bortschaktningen av morän-förbelastning, som är det material används till att fylla befintlig bullervall. Vi genomför även fyllning av berg till driftplats Ersforsen.

På I20-området pågår sprängning i järnvägslinjen. Vi har påbörjat schaktning i järnvägslinjen vid två fronter samt borrat och sprängt i flera omgångar för broschakt. Vi arbetar med att bredda Bengt-Viktors väg för att kunna köra in material till framtida aktivitetspark vid rullskidbanan, och vi borrar och spränger även för diket som ska ledas om, samt gör en ny byggväg ner mot E12:an. Vi har utfört bergförstärkning i järnvägslinjen och krossning av berg med två krosslinor är påbörjad.

Bron över Hjoggmarksbäcken är färdiggjuten. Nu pågår arbete med att riva formen samt att städa arbetsytorna. För bron över Tavelån ställer vi upp en byggkran och har även påbörjat arbetet med armering av bottenplattor.

Om du kör efter Gamla Ersbodavägen eller väg 645, tänk på att vara uppmärksam på att vägarna korsas av tung byggtrafik.

Vid Dåva-området pågår fyllning av vägbank för väg 645. Vi slår spånt för träpålning, gräver en ny bäckfåra för Hjoggmarksbäcken samt gräver ur och fyller berg för järnvägsbanken.

På mittområdet fortsätter utformningen av bullervall och sulfidvall, samt byggnationen av tryckbanken och terrasseringen av järnvägsbanken. Vi genomför bortschaktning av morän-förbelastning, material används till att fylla befintlig bullervall.

På I20-området fortsätter arbetet med byggandet av den yta där krossverk ska stå. Vi har byggt sedimenteringsbasänger för pumpning av broschakt och sprängning i järnvägslinjen är påbörjad. Vi har även påbörjat arbetet med att färdigställa en ny upplagsyta, och vi gräver ur för broschakt.

För bron över Hjoggmarksbäcken har vi nu format och armerat för bottenplatta 1, 2 och 3 samt gjutit hela bottenplattan.

Vid Dåva-området genomför vi stubbfräsning, genomför etablering av maskiner samt byggnation av vägar. Vi kör in berg med lastbil och borrar vatten till etableringen. Vi schaktar för grundläggning av Hjåggmarksbäcksbron och arbetar med att färdigställa en yta för broetableringen. Vi har etablerat ett kontor och ett fikarum för de som arbetar här. Vi arbetar även med fyllning av vägbank för väg 645.

På mittområdet bygger vi en byggväg från Gamla Ersbodavägen och vidare in i arbetsområdet mot Dåva. Vi iordningställer upplagsplatser för broschakt, uformar en bullervall och sulfidvall samt bygger en tryckbank. Vi genomför urgrävning för järnvägen, fyller sprängsten i urgrävningen samt terrasserar järnvägsbanken.

På I20-området genomför vi etablering av maskiner och utrustning. Vi har även påbörjat arbete med att avtäcka arbetsytor samt gräver ner en avloppstank. Omfartsvägen på skjutfältsvägen är klar för omledning och arbetet med att leda om Storranningsbäcken pågår. Vi bygger även en yta där krossverk ska stå, och drar fram byggström till parkeringsytor för arbetsfordon samt broetablering.

För bron över Hjoggmarksbäcken formar och armerar vi för bottenplatta, etapp 1.

Vi arbetar med återställning av naturmarksytor, järnvägsslänter kompletteras med erosionsskydd och vegetationsytor slutförs. Belysning i bågar på stålbron kommer att kompletteras. Entreprenaden är i sitt slutskede. Vägräcken längs med serviceväg S7 utförs under V.50

Arbetet vid Umeå Godsbangård är nu klart. Det som återstår är höjning av en väg samt omläggning av två vägtrummor. Vi har lagt ut bärlager och förstärkningslager på Tjälamarksvägen, samt genomför höjning av väg till en upplagsyta.

Längs med järnvägen lägger vi dagvatten och dräneringsledningar. Det pågår även Intransport av underballast lager för förstärkning av järnväg. Erosionsinklädnad av järnvägsslänter kommer utföras under V47. Avtäckningsarbeten och återställning av naturmarkytor pågår löpande.

Vi arbetar med förstärkning av Bengt-Viktors väg. Vidare fortsätter arbetet med att lägga ut erosionsskydd i slänt vid Umeå godsbangård, med elinstallationer samt grundmålning av pumphuset för processvattnet. Vi genomför även utläggning av bärlager och förstärkningslager på Tjälamarksvägen.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Norrbotniabanan

Skicka ett meddelande till oss om du har frågor om Norrbotniabanan:

Mark och fastighet

Här kan du skicka ett meddelande direkt till våra markförhandlare:

Lars Bergdahl

Projektchef

Telefon: +46 10-123 74 41

Media

Frågor från media? Kontakta vår mediekommunikatör:

Telefon: +46 10-123 42 20

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Theres Svensson
Kommunikatör
Hanna Wallenberg