Logga in
Logga in

Offentlighetsprincipen

Den mest centrala delen av den grundlagsstadgade offentlighetsprincipen handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar.

En handling är en "informationsbärare" i någon form (framställning i skrift eller bild, eller teknisk upptagning). Informationen kan exempelvis finnas på papper eller på en hårddisk.

Vad är en allmän handling

En handling måste uppfylla vissa krav för att den ska anses vara allmän. Det krävs att den förvaras hos myndigheten och att den anses ha inkommit dit eller blivit upprättad där. Alla handlingar hos en myndighet är alltså inte allmänna. Minnesanteckningar, utkast och andra preliminära handlingar är exempel på sådant som inte brukar anses vara allmänna handlingar.

De allra flesta allmänna handlingar är offentliga. Rätten att ta del av allmänna handlingar kan dock begränsas genom sekretess. Det innebär ett förbud mot att röja uppgifter. Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I lagen finns också andra bestämmelser som är viktiga för att offentlighetsprincipen ska kunna tillämpas effektivt.

Ta del av allmänna handlingar

En begäran om att ta del av handlingar eller uppgifter kan vara muntlig eller skriftlig. Det finns inga krav på hur en sådan begäran ska utformas, och inte heller på hur och var den ska lämnas till en myndighet.

En myndighet som får en förfrågan från någon utomstående om att lämna ut handlingar och uppgifter måste skyndsamt göra en så kallad utlämnandeprövning. Det handlar om att dels ta ställning till om handlingen är en allmän handling, dels göra en sekretessprövning.

Frågan om att lämna ut en allmän handling prövas i första hand av den som har hand om handlingen i sitt dagliga arbete. Om ett ärende håller på att handläggas ska alltså den som handlägger ärendet pröva frågan.

Du som begär att få ta del av en allmän handling hos en myndighet har rätt att vara anonym, men det finns undantag. Myndigheten får fråga dig om din identitet eller om syftet med begäran, om det behövs för att myndigheten ska kunna ta ställning till om det finns hinder mot att lämna ut handlingen, på grund av sekretess.

Om en handling är både allmän och offentlig är huvudregeln att myndigheten genast eller så snart som möjligt ska tillhandahålla handlingen gratis i sina lokaler. Där har du rätt att läsa eller skriva av handlingen. Många gånger är det dock inte praktiskt möjligt att ta del av handlingen på det sättet. Du har då även rätt att få kopior skickade till dig. Enligt avgiftsförordningen (1992:191) ska en myndighet ta ut en avgift för kopior av allmänna handlingar som i kopieform omfattar tio sidor eller fler.

Myndighetens beslut 

Om du får ett besked om att du inte kan få ta del av en handling, kan du begära att få ett beslut i frågan från myndigheten. Det är endast ett myndighetsbeslut som går att överklaga till domstol.

Begära ut allmän handling

Om du vill begära ut en allmän handling gör du det via länken nedan.
Begäran om utlämnande av allmän handling (E-tjänstportalen)