Logga in
Logga in

Åtgärder krävs på halva sträckan om SMA Mineral AB tiodubblar sin verksamhet

Nu är åtgärdsvalsstudien om SMA Mineral AB klar. Studien visar vilka trafiksäkerhetsbrister som behöver åtgärdas om företaget utökar sin täktverksamhet.

Mark- och miljödomstolen gav SMA Mineral godkänt att utöka täktverksamheten från 95 000 till 900 000 ton mot att de deltar i en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) om hur trafiksäkerhetsbristerna, som den utökade verksamheten innebär, kan hanteras samt att de finansierar trafiksäkerhetshöjande åtgärder på upp till 110 miljoner.

Trafikverket har genomfört studien i samverkan med Region Gotland och SMA Mineral AB för att precisera vilka trafiksäkerhetsbristerna är och ta fram förslag på åtgärder för att höja trafiksäkerheten längs väg 140, 141 och 562 Klintehamn om täktverksamheten ökar. Under studiens gång överklagades domen om täkttillstånd och domstolsärendet resulterade i att SMA Mineral inte fick något tillstånd för utökad täktverksamhet.

Samma bild av behoven om transporterna går från 20 till 200 per dag

Studien har utgått från uttaget SMA Mineral sökte tillstånd för samt en halverad ökning.

– Vi har samma bild av vilka trafiksäkerhetsbristerna är men inte hur de ska lösas och när de ska vara genomförda, säger Anton Persson, utredare på Trafikverket.

Studien föreslår 13 åtgärder utifrån en sammanvägd bedömning av effekter, kostnader och måluppfyllelse. Det gäller alltifrån röjning av vegetation för förbättrad sikt till att bygga en ny separat gång- och cykelväg på delar av sträckan. Två åtgärder har kostnadsberäknats och utvärderats i en samlad effektbedömning (SEB).

Nollvisionen är grunden i trafiksäkerhetsarbetet

I den sammanvägda bedömningen som säger vilka åtgärder som är lämpliga för att vägen ska vara trafiksäker finns nollvisionen som grund. Att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. I bedömningen ser man på hur separeringen mellan trafikslag ser ut, hur bred vägen är, skyltad hastighet och hur mycket trafik som går längs vägen.

– Längs den aktuella sträckan är det fotgängarna och cyklisterna som löper störst risk för dödliga och allvarliga olyckor. För att minska risken för allvarliga olyckor handlar det om att ha tillräckligt bred väg för att mötande fordon ska kunna mötas och att oskyddade har utrymme att röra sig längs vägen, förklarar Anton Persson.

Åtgärder krävs på ungefär halva sträckan

På ungefär halva sträckan, Bönders backe, mellan bergtäkten och hamnen krävs fysiska åtgärder för en god trafiksäkerhet. I åtgärdsvalsstudien har både breddning av väg samt separat gång- och cykelväg studerats för att nå målen om trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö och hälsa.

– Båda alternativen eller kombination kan vara aktuella. Vi är i ett tidigt skede och vad som är den bästa och möjliga lösningen hanteras i en vägplan och kräver att det finns beslut om åtgärd och inte minst finansiering, säger Anton Persson.

Mycket arbete återstår

För att åtgärder ska göras krävs först att parterna enas om vilka åtgärder som behövs. Därefter återstår att de ska finansieras, antingen av SMA Mineral AB eller genom länsplanen som Region Gotland ansvarar för. Först när finansiering är klar kan planläggning, samråd och genomförande starta.

FAKTA

En åtgärdsvalsstudie är en förberedande studie som behandlar vilka typer av åtgärder som är möjliga att vidta för att lösa ett transportbehov eller problem i transportsystemet. Syftet med en förberedande studie är att ge underlag för att bestämma vad som ska göras för att lösa transportbehovet. Resultatet av en åtgärdsvalsstudie är en rapport som rekommenderar åtgärder, det är inte ett juridiskt bindande dokument, men en förutsättning för att åtgärder ska kunna finansieras och genomföras. Efter avslutad åtgärdsvalsstudie tas beslut om vidare hantering i Trafikverket respektive Region Gotland. Först efter beslut om åtgärd och finansiering kan en formell planläggning börja. Planläggningen handlar sedan om att utreda hur vägbyggnadsåtgärden ska genomföras. Åtgärdsvalsstudien blir ett viktigt underlag för den fysiska planläggningen

En åtgärdsvalsstudie delas in i olika faser där parterna i ett första skede ska enas om en problembeskrivning. I samband med det bjuds representanter för olika intressen in för att bidra med olika perspektiv på problembilden.

Karta

Vägen från bergtäkten vid Klintebys och Snögrinde stenbrott är smal och backig och bitvis utan vägren.