Logga in
Logga in
Foto: Trafikverket

Nu startar den årliga säkerhetsslåttern på Gotland

Mellan den 1 juni och den 10 juli klipper vi ner växtligheten i vägkanterna längs vissa delar av de statliga vägarna på ön. Det är årets första slåtterinsats och genomförs för att skapa en säkrare trafikmiljö.

Slåtterarbetet under dessa veckor utförs vid innerkurvor, före korsningar och framför fasta hinder som skyltar och vägräcken. Vid områden med bördiga vägkanter och där växtligheten riskerar att hänga ut i vägen samt längs våra cykelvägar slåttrar vi endast en smal del.

– Sommarens arbete är ett mindre slåtterarbete som syftar till att ta bort uthängande växtlighet för att förbättra sikten för alla som rör sig längs vägarna och därmed minska risken för olyckor. Vi klipper och röjer endast där det är nödvändigt, säger Bob Kolmodin, projektledare på Trafikverket.

Anpassad slåtter för att gynna den biologiska mångfalden

På Gotland gör vi det större slåtterarbetet på hösten. Orsaken är att vi längs nästan hela Gotlands vägnät har artrika vägkanter som då får blomma ut och fröa av sig. Genom att anpassa arbetet bidrar vi till att gynna biologisk mångfald och skapa livsmiljöer för växter och insekter.

De artrika vägkanterna är viktiga för den biologiska mångfalden och pollinatörer. På Gotland bidrar Trafikverket genom att flytta slåttern till hösten med artrika ytor motsvarande 1 500 hektar, vilket motsvarar 2 500 fotbollsplaner som inte slåttras under sommaren.

Slåttern genomförs inom vägområdet, höstslåttern upp till 10 meter från vägen.