Logga in
Logga in

Färjeleden Gränna - Visingsö enskild eller allmän?

Trafikverket föreslår att färjeleden förblir enskild. Det innebär att boende, lokala företag och blåljus kan trafikera leden på ett smidigt och tryggt sätt samtidigt som vi värnar riksintressena och miljön på Visingsö.

Sett till mängden trafik samt att det finns allmänna inrättningar och ett allmänt intresse av att åka till Visingsö så uppfyller Visingsöleden kriterierna för att vara en allmän avgiftsfri färjeled. Huvudvägnätet på Visingsö är statliga vägar och en förändring av färjeleden till allmän färjeled knyter ihop det allmänna vägnätet på ön med fastlandet. Visingsöleden uppfyller samtliga kriterier för allmän väg eller färjeled, eftersom den behövs för allmän samfärdsel.

Allmän färjeled 

Trafikverket kan se motiv till att den enskilda färjeleden mellan Gränna och Visingsö, förändras till allmän färjeled under förutsättning att avgifter fortsatt kan tas ut samt att ett förturssystem införs (åtminstone under sommarperioden). Räddnings- och säkerhetsaspekterna samt risken för belastning på det småskaliga vägnätet är skäl till att avgifter och förtur fortsatt bör råda. Det finns dock stora osäkerheter kring både avgifter och förturssystem. Trafikverket har inte rådighet över dessa beslut och en prövning kan inte göras innan färjeleden är allmän.

Enskild färjeled 

Utifrån ovan angivna skäl gör Trafikverket den samlade bedömningen att färjeleden mellan Gränna och Visingsö inte bör förändras till allmän färjeled. Den nuvarande situationen med trafikupplägg och huvudmannaskap är ett fungerande och pålitligt upplägg för Visingsöborna men också en hållbar lösning utifrån de förutsättningar som finns på Visingsö.

Samråd 

Handlingarna finns tillgänliga 28 oktober-9 december 2022 hos:

  • Trafikverket, Bataljonsgatan 8, Jönköping.
  • Trafikverket, Björkhemsvägen 17, Kristianstad.

Synpunkter skickas skriftligen till Trafikverket, Ärendemottagningen, Maria Prahl, Box 810, 781 28, Borlänge eller digitalt till trafikverket@trafikverket.se senast den 9 december 2022. Ange ärendenummer TRV 2021/52609.

Dokument

Utrednings-PM enskilda Visingsöleden till allmän 221026 (Pdf-fil, 713 kB)

Bilagor

Kartor och foton Visingsöleden (Pdf-fil, 1,2 Mb)
Trafikprognos Visingsöleden, daterad 22-10-10 (Pdf-fil, 2,6 Mb)
Länsstyrelsens yttrande Visingsöleden, daterad 22-03-17 (Pdf-fil, 537 kB)
Trafikverkets remiss till Länsstyrelsen Visingsöleden, daterad 21-12-03 (Pdf-fil, 749 kB)
Kommunens ansökan Visingsöleden till allmän, daterad 21-04-15 (Pdf-fil, 849 kB)

Fortsatt arbete

Utredningen är sammanfattad i en promemoria, se under dokument. Den skickas på remiss till Jönköpings kommun och övriga myndigheter som berörs av frågan samt övriga som kan bidra med upplysningar. Därefter ska Länsstyrelsen yttra sig över förslaget, med stöd av samtliga handlingar i ärendet. Trafikverket Region syd, sammanställer de inkomna synpunkterna och överlämnar ärendet till Trafikverket på central nivå för beslut.

Bakgrund

Jönköpings kommun ansökte 2021 om ett statligt övertagande av färjeleden mellan Gränna och Visingsö. Även 2006 ansökte Jönköpings kommun om ett statligt övertagande av färjeleden. 2014 beslutade Trafikverket då på central nivå, Juridik och planprövning, att färjeleden fortsatt skulle vara enskild färjeled. Den sammanvägda bedömningen var att en allmän färjeled riskerar att medföra stora nackdelar för trafikintressenterna på Visingsö och skada på riksintressena på Visingsö. Beslutet överklagades av kommunen och regeringen avslog överklagan 2016 eftersom det inte framkommit några omständigheter som föranledde regeringen att ändra det överklagade beslutet.

Fakta

Visingsöleden är en ca 6 km lång enskild färjeled mellan Gränna och Visingsö. Jönköpings kommun ansvarar för driften av leden. Trafikverkets färjereder trafikera leden på uppdrag av kommunen.

Färjeleden trafikeras året runt av färjan M/s Braheborg som är den största färjan. Ebba Brahe trafikerar under sommartid samt vid vissa trafiktoppar resterande delen av året. Christina Brahe är reservfärja och används enbart vid reparation av någon av de två fasta färjorna. Överfarten tar ca 30 minuter och det finns två kajplatser i både Gränna och på Visingsö.

I nuläget finns möjlighet att boka fordonsplats via ett bokningssystem på Jönköpings kommuns hemsida. Enligt kommunens hemsida måste bokade fordon vara på plats vid färjan minst 5 minuter före avgång. Det finns även förtur för vissa typer av transporter, exempelvis akut blåljusverksamhet.

På Visingsö finns allmänna inrättningar och riksintressen som är av intresse för allmänheten. Bl. a. finns det två kyrkor med tillhörande kyrkogårdar, ett kapell och flera slottsruiner och gravfält. Det finns flertalet näringsidkare på ön samt ett ungdomshem i Stigby som drivs av SiS (Statens Institutionsstyrelse). Visingsö är tillsammans med Gränna en av de största turistattraktionerna i Jönköpings kommun och har ca 100 000 turister
årligen.

Huvudvägen (väg 999) på Visingsö som löper från norr till söder är statlig. Denna ansluter till hamnen på öns mitt. Vägarna på Visingsö är av karaktären smala vägar med en vägbredd under 6 meter. Det finns inga separata gång- och cykelvägar utan utrymmet delas av fordonstrafik, gående och cyklister samt remmalag. Gränna är ett kommunalt väghållningsområde och det statliga vägnätet tar vid efter tätortsgränsen.

Kontakt

Maria Prahl

utredare, Trafikverket region syd

Telefon: 010-123 02 68