Logga in
Logga in

Arbete på väg 40 hösten 2023

Nässjö-Gisshult
Asfalteringen mellan Nässjö-Gisshult är klar och trafiken går över nya bron i Lövhult. Vi kommer även att asfaltera anslutande vägar och sätta upp skyltar, räcken och viltstängsel på sträckan.

Vinkan-Rosan
Två broar är gjutna och vi har sprängt igenom hela den nya delen mellan Vinkan-Rosan.

Rosan-Broarpsbacken
I slutet av 2023 blir det ett körfält med trafikljus och sänkt hastighet på denna delen. Den stora begränsade framkomligheten kommer att pågå under större delen av 2024. Under tiden arbetar vi med den nya vägen på sträckan och utför bland annat omfattande sprängningsarbeten.

Broarp-Tannarp
Vi arbetar med bron över Lidbroån och utför VA-arbeten i form av ett slutet system runt norra och södra Vixen. På denna delsträcka kommer framledes arbeten med 6 st trummor och ledningar som korsar väg 40 att påbörjas, detta arbete kommer att utföras med hjälp av trafikljus för att leda dig som trafikant på ett säkert sätt.

Tannarp
Den största schakten är uttagen genom Tannarpsbacken. Vi kommer nu att stänga av ett körfält över Tannarpsbacken för att komma åt den sista schakten. I början av 2024 blir det ett körfält i varje riktning med trafikljus öster om Tannarpsbacken, för att möjliggöra fyllning av den nya vägbanken över befintligt körbana på  väg 40.

Tannarp - Eksjö
Vi utför markarbeten för att möjliggöra byggnation av bron över Allmänningsån. Mellan Tannarp-Aborrarondellen startar inom kort arbete i form av schakt och byggnation av vägen.