Logga in
Logga in

Kulturhistoria och trafikmiljö i fokus när allé tas om hand

Flera av de almar som finns i infartsallén till Borgholm är dåligt skick. Trafikverket bedömer att de påverkar trafiksäkerheten och därför ska de nu tas ner.

Totalt rör det sig om 20 almar. Arbetet med att ta ner träden är en del av ett större restaureringsarbete av allén. Syftet är att allén ska kunna bevaras för en lång tid framöver eftersom den ger karaktär till det kringliggande landskapet och har stor betydelse för olika växt- och djurarter.

– Alléer är skyddade genom det generella biotopskyddet i miljöbalken. Det innebär att det är förbjudet att utföra åtgärder som kan skada allén. Vårt beslut om att ta ner de träd som är i dåligt skick har fått dispens av Länsstyrelsen. För oss är det viktigt att hitta en balans mellan trafiksäkerhet och naturvärden, säger Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket.

De träd som tas ner kommer delvis läggas upp som så kallade faunadepåer i närområdet. Stockarna läggs på en öppen, solbelyst plats för att gynna både insekter, fåglar och smågnagare.

– Tanken är att de ska bli små microklimat och fungera som boplats för fåglar, fladdermöss och insekter, säger Eva Ditlevsen.

Alléer började planteras längs landsvägarna under 1700-talet och hade då en praktisk funktion eftersom de gjorde vägen tydlig vid dåligt väder, gav lä, skugga och hindrade vägbanan från att torka ut och damma. Under 1900-talets senare del har antalet alléer minskat i omfattning till följd av utbyggnad och breddning av vägnätet. Därför är det viktigt att ta tillvara på de som finns kvar.

– Vi på Trafikverket ansvarar för alléer längs de statliga vägarna och arbetar för att sköta, restaurera och återplantera dem.  Som en del i det arbetet har 16 nya träd redan planterats i allén och ytterligare kommer sättas inom några år, säger Eva Ditlevsen.

Nedtagningarna kommer att ske under september-oktober. Trafiken på den berörda delen av väg 136 kommer styras växelvis förbi arbetsområdet med hjälp av vakter.

Kontakt

Eva Ditlevsen

Telefon: +46 10-123 00 71