Logga in
Logga in
På platsen har vi lagt ut lera som ska kunna hålla ytvatten så att en grund vattenspegel ska kunna bildas så att insekter och fåglar får tillgång till vatten.

Sanering för ett renare och grönare Räppe

35 000 ton förorenade massor har schaktats bort från området vid Räppe småbåtshamn. Föroreningarna är rester från tidigare impregneringsverksamhet. Nu ska området bli en plats som gynnar den biologiska mångfalden.

Mellan 1943 och 1944 drev SJ en impregneringsanläggning i Räppe, en stadsdel i Växjö. Där behandlades slipers och stolpar med arseniksalt. Detta medförde att området förorenades med just arsenik.

Under 2023 och 2024 har Trafikverket genomfört en saneringsåtgärd på platsen.

– Arbetet är utfört som en traditionell schaktsanering. Schakten har varierat till mellan 0,5m-2,5m djupt beroende på hur förorenad marken varit. Totalt har vi kört bort ungefär 35 000 ton förorenade massor, som har ersatts med rena massor, säger Michael Petersson, projektledare på Trafikverket.

När saneringsarbetet tog sin början var tanken att ytan skulle övertas av Växjö kommun som skulle använda den som parkering till det planerade nya sjukhuset. Men när planerna på nytt sjukhus lades ner fick också Trafikverket tänka om.

– Det kändes ju inte så trevligt att bara lämna en yta på 10 000 kvadratmeter helt tom. Så vi bestämde oss för att återställa och skapa en plats för biologisk mångfald, säger Michael Petersson.

Under sommaren och hösten 2024 genomförs därför återställningsarbeten med fokus på att skapa goda förutsättningar för växt- och djurliv som trivs på torra och solbelysta ytor.

– Vi kommer så ängsblommor, plantera träd av olika sorter och storlekar och sätta flera varianter av perenna buskar för att skapa mångfald. Men vi gör också insatser för djur- och insektslivet genom att skapar vi bi-bäddar, faunatravar och insektshotell, säger Michael Petersson.

Mot järnvägen och utmed Stora Räppevägen anläggs låga vallar och längs infartsvägen till småbåtshamn anläggs en ca 2m hög vall som ska ge insynsskydd. Utöver det anläggs gångvägar genom ytan.

– Området har tidigare varit inhägnat men nu kommer vi öppna upp och se till att det finns ordentliga gångvägar. Förhoppningsvis kan det här bli en plats där människor, växter och djur kan trivas, säger Michael Petersson.

Hela projektet inklusive projektering, markundersökning, sanering och återställning beräknas kosta ungefär 33 miljoner.  Trafikverket finansierar själva hela arbetet.

Kontakt

Michael Petersson

Telefon: +46 10-123 21 14