Logga in
Logga in

Trafikverket restaurerar Kronovallsallén

Nu börjar arbetet med att renovera stenmuren och plantera ett åttiotal nya träd i allén längs väg 1587 i Tomelilla kommun.

I Trafikverkets uppdrag ingår att förvalta och bevara alléerna längs de statliga vägarna.
Alléer började planteras längs landsvägarna under 1700-talet och hade då en praktisk funktion. De gjorde vägen tydlig vid dåligt väder, gav lä, skugga och hindrade vägbanan från att torka ut och damma. De är idag skyddade enligt lag genom biotopskyddet och ger landskapet karaktär och har stor betydelse för kulturmiljön, landskapsbilden och den biologiska mångfalden

Med start i mars kommer vi att restaurera den ca 1,2 km långa sträckan mellan Fågeltofta och Kronovalls slottsområde.

- Bakgrunden till restaureringen av Kronovallsallén är att den med åren blivit ålderstigen, en del träd har ramlat i stormar och vissa har tagits ner ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Jenny Hallström, projektledare riktade miljöåtgärder på Trafikverket.

Arbetet kommer genomföras i två etapper. I den första (mars-juli 2024) kommer den idag låga, fragmenterade stenmuren på mitten av sträckan att monteras ned för att sen byggas upp igen för att återfå sin ursprungliga murstruktur. I etapp två (november 2024) kommer totalt 88 st träd av arterna skogslönn, skogsek, lind och oxel att planteras i de luckor som finns längs vägen. Eftersom en del träd idag står uppe i muren behöver nedmontering och uppbyggnad göras först innan träden kan sättas i jorden.

- För att minimera trafikpåverkan försöker vi bara ta halva vägen i anspråk och reglera den med trafikljus under arbetets gång. Enstaka stunder kan det dock bli tvunget att stänga vägen och leda om trafiken med skyltning till andra vägar i området, avslutar Jenny Hallström.