Logga in
Logga in

Utvärderingarna av händelsen på E22 är klara

Trafikverket är beroende av samverkan med andra aktörer i händelse av kris. Det är en av slutsatserna efter Trafikverkets interna utvärdering av händelsen på E22 i januari.

Trafikverkets interna rapport

Det snöoväder som i kombination med hård vind drog in över Skåne den 3 januari skapade stora problem för väg- och järnvägstrafik och värst blev konsekvenserna på E22. Händelsen har nu utvärderats internt, av Trafikverket, och externt, på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Syftet med Trafikverkets interna utvärdering är att granska interna arbetssätt och åtgärder.

- Den har gett oss ett omfattande underlag och en bild av händelseförloppet och Trafikverkets egna agerande under händelsen. Bland annat har vi tittat på vårt agerande i relation till lagrum, styrande arbetssätt och rutiner som finns för berörda funktioner inom Trafikverket, säger Anna Wildt-Persson, regional direktör Trafikverket i Södra Regionen.

En av slutsatserna i utvärderingen har visat att Trafikverket överlag har en bra förberedelse och leveransnivå vid kommande vinterväglag och särskilda väderhändelser. Det framkommer samtidigt att vi kan göra mer för att stärka vår leveransförmåga och öka vår beredskap tillsammans med andra samhällsaktörer.

- Den centrala och övergripande slutsatsen i utvärderingen är att Trafikverket behöver fungerande samverkan med andra aktörer för att säkerställa vägarnas framkomlighet, vi är helt beroende av det, säger Anna Wildt-Persson.

Vi behöver förbättra vår kunskap om det egna, såväl som övriga aktörers, ansvarsområde och roller vid kris

På statliga vägar finns det flera aktörer med olika ansvar och lagstadgade mandat. Trafikverkets utvärdering visar att det vid händelsen rådde en brist på kunskap om vilket ansvar och vilka uppgifter som skulle falla på vilken aktör.

- För att hantera denna typ av situationer effektivt krävs det att alla inblandade parter har en klar förståelse för sina roller och befogenheter. Utan denna förståelse riskerar samordningen att bli bristfällig, vilket i sin tur kan försena insatser och påverka utfallet negativt, säger Anna Wildt-Persson.

Svenska krisberedskapssystemet bygger på Ansvarsprincipen, Likhetsprincipen och Närhetsprincipen. Det ska följas av alla myndigheter.

Trafikverket hade svårt att skapa en samlad lägesbild tidigt i händelsen

Ytterligare en slutsats är att det var svårt att få en lägesbild tidigt.

- Utvärderingen visar att det fanns en okunskap mellan de samverkande aktörerna om varandras mandat och uppgifter. Det innebar att inbördes roller, befogenheter och mandat upplevdes otydliga och ifrågasattes, och det ledde till otydligheter inför beslut och handlingar. Det bidrog till att det tog lång tid att få en gemensam lägesbild, och det är kritiskt då en gemensam lägesbild är avgörande för att skapa gemensamma inriktningar och samordning av insatser för att avhjälpa situationen, säger Anna Wildt-Persson.

Aktörsgemensam utvärdering av Länsstyrelsen Skåne

Kort efter händelsen på E22 initierade Länsstyrelsen Skåne en aktörsgemensam utvärdering av händelsen. Den har gjorts av en oberoende utredare.

- Vi på Trafikverket är en av flera aktörer som har deltagit och bidragit i arbetet med målet att lära och utvecklas tillsammans. Syftet var att klargöra händelseförloppet samt att analysera och omhänderta erfarenheter och konsekvenser, säger Anna-Wildt Persson.

Den aktörsgemensamma utvärderingens överlämnades till Länsstyrelsen Skåne tisdagen den 26 mars och har efter det delats med de aktörer som deltagit i utvärderingen. Trafikverket kommer nu att läsa och analysera rapporten.

Ta del av utvärderingarna