Logga in
Logga in

Länets största alléprojekt vid Tullgarns slott har kommit halvvägs

Hösten 2021 började vårt arbete med att avverka gamla träd och ersätta med nya i allén vid Tullgarns slott. Den vänstra sidan är klar och projektet är halvvägs. Nu i slutet av oktober börjar vi med alléns högra sida.

80 träd på alléns vänstra sida, i riktning mot slottet, byttes ut förra hösten. I slutet av oktober och fram till mitten av november ger vi oss på den högra sidan. Vi kommer att ta ner 82 träd i höst och sedan göra förberedande arbeten inför våren när vi planerar 91 träd.

– Vi vill säkra upp alléns kulturhistoriska värde och biologiska mångfald både på kort och lång sikt och för att höja trafiksäkerheten i allén upp mot slottet, berättar Caroline Asklöv, projektledare på Trafikverket.

Två tredje delar av träden ska bytas ut

Under tre år ska 170 av drygt 230 träd tas ner och ersättas med nya. 60 träd av de gamla träden kommer att få stå kvar, dessa träd står närmast slottet respektive närmast väg 525. Restaureringen sker i samarbete med Statens Fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet.

Avverkningen av träden i allén sker av trafiksäkerhetsskäl, eftersom det finns risk för att grenar eller hela alléträd kan falla och förorsaka olyckor. Trädens dåliga skick beror delvis på att de är gamla, men framförallt på att de är hårt drabbade av askskottsjuka.

Alléträd är värdefulla inslag på många platser i vårt landskap och är skyddade genom det generella biotopskyddet. Samtidigt som alléernas natur- och kulturvärden beaktas tar Trafikverket även hänsyn till trafiksäkerheten.

Alléer som företeelse har lång tradition i Sverige och är värdefulla på många sätt. De är en del av vårt kulturarv, de har ett estetiskt värde och de är även viktiga för den biologiska mångfalden.