Logga in
Logga in

Så främjar vi utvecklingen av cykelinfrastrukturen i Stockholm

Idag den 3 juni är det FN:s internationella cykeldag, World Bicycle Day, och därför passar vi på att berätta om hur Trafikverket arbetar med planering och utveckling av cykelinfrastruktur i Stockholms län.

För att utveckla cykel som transportslag behöver infrastrukturen planeras och utformas för att svara upp mot de cyklandes behov. Cykel behöver också ses som ett eget transportslag.

Cykeln ska bli ett attraktivt, smidigt och säkert transportmedel

Trafikverket arbetar aktivt tillsammans med region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för att främja utvecklingen av cykelinfrastrukturen i hela länet. Målet är bland annat att utveckla sammanhållna regionala cykelstråk så att cykeln blir ett attraktivt, smidigt och säkert transportmedel.

Ökad cykling ger betydande samhällsvinster på flera områden

Cykeln är en viktig del i ett hållbart transportsystem som bidrar med många vinster. Ökad cykling bidrar bland annat till minskad miljö- och klimatpåverkan, minskat buller samt främjar folkhälsan. Genom att skapa förutsättningar för att ersätta bilresor med cykel får vi betydande samhällsvinster.

En förutsättning för att nå framgång i utvecklingen av cykelinfrastrukturen är samverkan

Trafikverket region Stockholm samverkar med Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län med målsättningen att utveckla regionala cykelstråk. Detta sker i arbetet med den regionala cykelplanen som Region Stockholm förvaltar. De regionala cykelstråken ska underlätta för cykelpendling.

Trafikverket medfinansierar cykelinfrastruktur

Trafikverket medfinansierar också kommunal cykelinfrastruktur genom stadsmiljöavtal och genom statlig medfinansiering från länsplan, där länets kommuner har möjlighet att ansöka om medfinansiering upp till 50 % av investeringskostnaden. Denna möjlighet finns för alla kommuner i Sverige.

Under 2023 har Trafikverket beviljat cirka 120 miljoner kronor i statlig medfinansiering från länsplanen.