Logga in
Logga in

Trafikverket beviljar Region Stockholm förnyat tillstånd att nattförtöja vid åtta bryggor i Stockholms skärgård

Trafikverket har beviljat Region Stockholm ett förnyat tillstånd att förtöja över natten vid åtta bryggor i Stockholms skärgård. Tillståndet gäller i ett år och är förenat med flera villkor.

Region Stockholms skärgårdstrafik gör det möjligt att bo året runt på flera öar i skärgården. Skärgårdstrafiken har ett samhällsuppdrag som gör det möjligt att bo på en ö och jobba i land, samtidigt som man levererar gods av olika slag.

För att klara uppdraget har Trafikförvaltningen, Region Stockholm ansökt om förnyat tillstånd för deras fartyg att ligga förtöjda över natten vid åtta av Trafikverkets allmänna bryggor.

Det handlar om ett tillfälligt tillstånd och beslutet gäller från den 28 mars 2024 och ett år framåt. Det gäller för Furusunds brygga i Norrtälje kommun, Möja-Långvik-, Möja-Möjaström-, Sandhamn- och Stavsnäs bryggor i Värmdö kommun och Dalarö (hotellbryggan)-, Årsta- samt Söderby brygga i Haninge kommun. 

Förenat med villkor

I april 2023 beslutade Trafikverket om tillstånd för nattförtöjning vid åtta allmänna bryggor i Stockholms skärgård. Tillståndet var förenat med vissa villkor. Under sommaren 2023 inkom rapporter till Trafikverket om felaktigheter kring efterlevnaden av villkoren vid vissa av bryggorna.

Trafikverket har under året haft en kontinuerlig dialog med Trafikförvaltningen kring de rapporter som inkommit och Trafikförvaltningens åtgärder. Vid bedömningen av ett förnyat tillstånd har Trafikverket tagit fasta på kollektivtrafikens samhällsansvar och betydelse för de boende i skärgården och att tillgång till bryggorna nattetid för uppladdning av fartygen är av stor vikt för att kollektivtrafiken ska kunna upprätthållas i den utsträckning som sker i dag.

Särskilda tider och angöringsplatser

Trafikverket har också tagit hänsyn till de anmälningar som kommit in och förtydligat villkoren. För att undvika olägenhet tillåter vi nattförtöjning på vissa utpekade bryggor under särskilda tider och särskilda angöringsplatser vid bryggorna.

– Tillståndet är tillfälligt och gäller precis som tidigare i ett år. Vi har förtydligat villkoren att fartygen förtöjer på ett sånt sätt att de inte blockerar bryggan helt och att de ska vara bemannade för att kunna flyttas om det krävs. Dessutom ska kontaktinformation till Waxholmsbolaget och aktuellt fartyg finnas på fartygen eller på informationstavlor vid bryggan, förklarar Håkan Svensson, Trafikingenjör på Trafikverket.

Under året kommer Trafikverket att ha fortsatta möten med Trafikförvaltningen för att följa upp hur väl tillståndet efterlevs. Dialogen syftar också till att utreda fartygens möjligheter till alternativa bryggor för nattförtöjning än de allmänna bryggor som nyttjats för närvarande.

Fakta om allmänna bryggor

Trafikverket ansvarar för 40 allmänna bryggor i Stockholms län. Dessa bryggor ses nämligen som en förlängning av vägen och kan nyttjas av alla för att nå ut i vår övärld. På många öar finns också allmänna vägar och Trafikverkets ansvar är att koppla samman hela vägnätet.

De allmänna bryggorna känns igen genom att de alltid har en Trafikverksskylt som meddelar namnet på bryggan, att det är en allmän brygga och information om vilka regler som gäller. Det går bra att lasta och lossa vid bryggorna, de får alltså endast användas för tillfälligt ändamål.