Logga in
Logga in

Trafikverket gör åtgärder på Farstabron i Värmdö kommun

För att förbättra trafiksäkerheten på Farstabron, väg 222 i Värmdö kommun, kommer vi att göra ett flertal åtgärder på bron.

Trafiksituationen på Farstabron är inte optimal och vi ser över vilka åtgärder som kan göras på kort och på lång sikt. I slutet av 2023 inträffade en dödsolycka på väg 222. Vi ser alltid allvarligt på svåra olyckor som inträffar på våra vägar och efter en allvarlig olycka genomför vi alltid en olycksutredning för att få en så komplett bild som möjligt av vad som inträffat.

Utredningen, som brukar ta ungefär 4–5 månader, pågår just nu. Parallellt har vi därför tittat på vilka åtgärder som kan göras på kortare och längre sikt.

Justerad linjemarkering

Inom några veckor kommer vi att justera linjemarkeringen där mittsepareringen börjar vid östra brofästet för att utöka spärrfältet. I samband med detta har vi också föreslagit en förlängning av gällande omkörningsförbud, vilken Länsstyrelsen i Stockholms län beslutar om.

Syftet med de här åtgärderna är att minska risken att bilister av misstag byter körfält innan mittsepareringen börjar och på så vis hamna i motsatt körriktning.

Tidigare har vi även utrett vikbara stolpar som mittseparering men det har visat sig att de inte är lämpliga att förankra i bron, istället har det kompletterats med fler heldragna räfflade mittlinjer.

Kontroll av vägmärken

Vägmärkena kan under vissa perioder vintertid i högre grad vara smutsiga. Dessa tvättas vid behov av upphandlad entreprenör och kravet är att de ska vara hela och rena. Vi kommer att utöka kontrollen av vägmärkena för att upptäcka om behov av tvätt finns och i sådant fall tvätta oftare.

Vi har tidigare sett över möjligheten att anlägga någon form av separering på bron men det har visat sig svårt att ha en permanent mittbarriär på Farstabron. Det beror på att väg 222 är en omledningsväg för Essingeleden och för dispenstrafik med tunga fordon som måste kunna köra mitt på bron.

Istället utreder vi möjligheten att ha en flyttbar mittbarriär vilken då kan flyttas vid behov. Parallellt undersöker vi möjligheten för dispenstransport att ta annan väg för att kunna sätta upp fast mittbarriär.

Reversibelt körfält

Vi utreder även möjligheten att anlägga ett reversibelt körfält på bron. I utredningen ingår att undersöka vad åtgärden har för inverkan på trafiksäkerheten samt hur brons trafiksäkerhetsklass kan höjas. I samband med den utredningen ingår en översyn av hastighetsgränsen. Utredningen förväntas vara klar hösten 2024.

Också belysningen på bron är föremål för utredning. När det gäller belysning, måste en kantbalk repareras innan belysning kan monteras. Reparation av kantbalken kommer att påbörjas under 2025 och i samband med det monteras även belysning.