Logga in
Logga in

Här får länet bygdevägar i sommar

Under sommaren 2023 kommer vi att måla om och skylta flera vägar i Västernorrland till en så kallad bygdeväg. Vägrenarna målas bredare så att gående och cyklister får en tydligare och bättre vägmiljö.

Det finns brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som går och cyklar längs flera av våra vägar.  Vi har valt ut några vägar i vårt län som vi kommer anpassa till så kallade bygdevägar för att gående och cyklister ska få en tydligare och bättre vägmiljö. Arbetet ingår i Trafikverkets löpande underhåll och innebär därmed ingen betydande kostnadsökning.

En bygdeväg, är en befintlig, lågtrafikerad väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Dagens vägrenar är väldigt smala, genom att omfördela vägbredden skapar vi utrymme även för gående och cyklister. Längre ner på sidan kan du se en film om hur du kör på en bygdeväg.

Dessa vägar uppfyller kriterierna för bygdevägsmålning och förväntas passa väl in i miljön. 

Torpshammar

Karta som visar väg 532 med bro över Ljungan. Markeringar vid vägskälen på båda sidor om bron visar sträckan som målas om till bygdeväg.

Väg 532, Gimvägen. Bron över Ljungan

Vägsträckan mellan vägskäl mot väg 553 och väg 511 ska målas om till bygdeväg. Mellan de röda markeringarna i bilden. Det är svårt för trafikanter att mötas idag. När vi målat om och skyltat för bygdeväg underlättar vi för gående och cyklister att ta sig över bron.

 

Sträckan kommer att asfalteras innan bygdevägsmålningen genomförs. Arbetet planerar vi att uföra mellan juni och augusti. Räkna med något begränsad framkomlighet när arbetet utförs. 

Karta för utskrift

Ullånger

Karta med markering som visar sträckan för väg 872 och 875 som blir bygdeväg.

Vägarna målas om till bygdeväg inom de röda markeringarna i bilden.

Väg 872, Sundsbrogatan. Från E4 fram till bron mot Ullånger centrum. Vi målar om vägen till bygdeväg  för att skapa en vägyta för gående och cyklister mellan centrala Ullånger och den nya gång- och cykelvägen vid E4. Hastigheten på vägen skyltas om från 70 till 60 kilometer i timmen.

 

Väg 875, Äskjavägen mot Getberget. Cirka 2,2 kilometer av vägsträckan får ny beläggning varav cirka 500 meter blir bygdeväg. Se den röda markeringen i kartbilden. Vi kommer även lägga ett nytt bärlager. När vägen är asfalterad målar vi om den till bygdeväg för att knyta ihop gång- och cykelstråket mot centrala Ullånger och E4. Underhållsarbetena innebär stor påverkan för dig som trafikerar vägen. Trafiken kommer ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av trafiksignaler och lots. Vi ber om visad hänsyn och överseende med de tillfälliga störningarna.

 

Arbetet för dessa vägar planerar vi att utföra mellan juni och september.

Karta för utskrift

Skule

Karta som visar markeringar av vägsträckan som blir bygdeväg.

Väg 870, från E4 till Skule slalombacke, se den röda markeringen i bilden. Vi bedömer att vägsträckan är lämplig som bygdeväg då den trafikeras av många turister mellan campingen och slalombacken.
Vägen kommer att målas om till bygdeväg fram till slalombacken i samband med att vi utför rekonstruktions- och beläggningsarbeten.

Hela väg 870, cirka 1,3 kilometer, får bland annat nytt bärlager och ny asfalt. Underhållsarbetet innebär stor påverkan för dig som trafikerar sträckan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafiksignaler och lots. Vi ber om visad hänsyn och överseende med de tillfälliga arbetena.

Arbetet planerar vi att utföra mellan juni och september.

Karta för utskrift

Frågor och svar

Vi gör om vägen för att det finns brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar längs vägen. När vi målar om vägen till bygdeväg blir vägrenarna bredare för att gående och cyklister ska få en tydligare och bättre trafikmiljö. Längs en bygdeväg måste alla trafikanter samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra.

Du får tillfälligt använda vägrenen för underlätta framkomligheten för annan trafik, exempelvis vid möten - om det kan ske utan fara.

En av grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen är att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna”.
Är vägen smal och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka det beteendet.

Se filmen "Att köra på en bygdeväg" här på webbsidan eller på Youtube.

Du ska använda körbanan när du kör bil eller annat motorfordon.

Fordons plats på väg:

 Trafikförordningen 1998:1276 3 kap 6 §

Om vägrenen är tillräckligt bred ska du använda vägrenen när du cyklar, går, kör moped (klass l och ll), rider, kör ett fordon konstruerat för en hastighet av max 40 km/timme, eller ett fordon förspänt med dragdjur.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får du använda vägrenen tillfälligt även när du kör andra fordon.

Trafikförordningen 1998:1276 3 kap 12 §

En bygdeväg målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. De oskyddade trafikanterna som går och cyklar får en tryggare och bättre trafikmiljö med bredare vägren.

I Danmark har liknande utformning, kompletterad med hastighetsdämpande åtgärder, minskat antalet olyckor med cirka 25 %. Utifrån det begränsade antalet bygdevägar som finns i Sverige i dagsläget är det svårt att dra några säkra slutsatser om effekter på trafiksäkerheten.

 

När vi gör en bygdeväg behöver vi inte ta mark från tomter då vi håller oss inom vägområdet. Vi målar och skyltar om till bygdeväg i samband med Trafikverkets löpande underhåll. Det innebär därmed vare sig någon betydande kostnadsökning eller inlösen av mark. Att skapa en bygdeväg är dessutom en åtgärd som vi kan genomföra rätt snabbt i förhållande till den tid det tar att projektera, lösa in mark och bygga en gång- och cykelväg.  

Sträckan märks ut med skylten Varning för avsmalnande väg, kombinerad med upplysning om körbanans bredd och sträckans längd. Vägrenarna på båda sidor avgränsas med kantmarkeringar. Den dubbelriktade körbanan får en bredd av 3,25 meter, och vägrenarnas bredd blir cirka 1,0–1,5 meter.

Vägen ska uppfylla kriterierna för bygdevägsmålning. I de tidigare försökssträckorna har vi utgått från följande:

  • Trafikflöden – under 2000 fordon per medeldygn.
  • Hastigheten ska maximalt vara 70 km/h.
  • Vägen har en lokal funktion.

Att köra på en bygdeväg

Bygdeväg, en smal körbana i mitten och två breda vägrenar. Se en film som visar hur du ska köra. Bilden visar hur du ska köra i möte med en cyklist och vid möte med en bil.

Kontakt

Karin Persson

Åtgärdsplanerare

Telefon: +46 10-123 61 74