Logga in
Logga in

Här får länet bygdevägar i sommar

Under sommaren 2023 kommer vi att måla om och skylta några vägar i Västernorrland till en så kallad bygdeväg. Vägrenarna målas bredare så att gående och cyklister får en tydligare och bättre vägmiljö.

Det finns brister i tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter som går och cyklar längs flera av våra vägar.  Vi har valt ut några vägar i vårt län som vi kommer att anpassa till så kallade bygdevägar för att gående och cyklister ska få en tydligare och bättre vägmiljö. Arbetet ingår i Trafikverkets löpande underhåll och innebär därmed ingen betydande kostnadsökning.

En bygdeväg, är en befintlig, lågtrafikerad väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Dagens vägrenar är väldigt smala, genom att omfördela vägbredden skapar vi utrymme även för gående och cyklister. Längre ner på sidan kan du se en film om hur du kör på en bygdeväg.

Dessa vägar uppfyller kriterierna för bygdevägsmålning och förväntas passa väl in i miljön. Vi ber om visad hänsyn och överseende med de tillfälliga störningarna som uppstår när vi genomför arbetet.. Var uppmärksam på trafikmärken och att trafikmiljön ändras till bygdeväg.

Torpshammar

Väg 532, Gimvägen. Bron över Ljungan

Vägsträckan mellan vägskäl mot väg 553 och väg 511 ska målas om till bygdeväg. Mellan de röda markeringarna i bilden. Bron är smal och när två fordon möts är det är svårt för gående och cyklister att ta sig fram. När vi målat om och skyltat för bygdeväg underlättar vi för gående och cyklister att ta sig över bron.

 

Sträckan kommer att asfalteras och sedan bygdevägsmålas, ett arbete som vi planerar att utföra mellan juli och september. Räkna med något begränsad framkomlighet när arbetet utförs. 

Karta för utskrift

Ullånger

Vägarna målas om till bygdeväg inom de röda markeringarna i bilden.

Väg 872, Sundsbrogatan. Från E4 fram till bron mot Ullånger centrum. Vi målar om vägen till bygdeväg  för att skapa en vägyta för gående och cyklister mellan centrala Ullånger och den nya gång- och cykelvägen vid E4. Hastigheten på vägen skyltas om från 70 till 60 kilometer i timmen.

 

Väg 875, Äskjavägen mot Getberget. Cirka 2,2 kilometer av vägsträckan får ny beläggning varav cirka 500 meter blir bygdeväg. Se den röda markeringen i kartbilden. Vi kommer även lägga ett nytt bärlager. När vägen är asfalterad målar vi om den till bygdeväg för att knyta ihop gång- och cykelstråket mot centrala Ullånger och E4. Underhållsarbetena innebär stor påverkan för dig som trafikerar vägen. Trafiken kommer ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av trafiksignaler och lots. Vi ber om visad hänsyn och överseende med de tillfälliga störningarna.

 

Arbetet för dessa vägar planerar vi att utföra under augusti och september.

Karta för utskrift

Skuleberget, Docksta

Väg 870, från E4 till Skule slalombacke, se den röda markeringen i bilden. Sommartid rör sig många turister längs vägen mellan campingen och slalombacken. I samband med rekonstruktions- och beläggningsarbete passar vi på att måla och skylta om denna del av vägen till en bygdeväg så att du som går och cyklar får en tydligare och bättre trafikmiljö. För att knyta ihop gång- och cykelstråket in mot centrala Docksta målar vi om vägen fram till E4. Hastigheten sänks till 60 kilometer i timmen från E4 fram till slalombacken.

Hela väg 870, cirka 1,3 kilometer, får bland annat nytt bärlager och ny asfalt. Underhållsarbetet innebär stor påverkan för dig som trafikerar sträckan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av trafiksignaler och lots. Vi ber om visad hänsyn och överseende med de tillfälliga arbetena.

Arbetet planerar vi att utföra under augusti och september.

Karta för utskrift

Frågor och svar

För att skapa större utrymme och bättre möjligheter för gående och cyklister att röra sig längs vägen.

Vi har möjlighet att göra om vägen till bygdeväg för att det är en lågtrafikerad väg med en smal vägren och det finns behov för gående och cyklister att röra sig längs vägen. Eftersom det inte finns någon planerad eller prioriterad gång- och cykelväg längs berörda sträckor så skapar vi en tydligare och bättre trafikmiljö för gående och cyklister i samband med löpande underhåll, därmed blir det ingen betydande kostnadsökning.

Eftersom det är en dubbelriktad körbana, så smal att två bilar inte kan mötas på den, får du tillfälligt använda vägrenen för underlätta framkomligheten för annan trafik, exempelvis vid möten - om det kan ske utan fara.

En av grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen är att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna”.
Är vägen smal och sikten dålig ska du anpassa hastigheten och vara uppmärksam. Utformningen av bygdevägen är ett sätt att förstärka det beteendet.

Se filmen "Att köra på en bygdeväg" här på webbsidan eller på Youtube.

Om vägrenen är tillräckligt bred ska du använda vägrenen när du cyklar, går, kör moped (klass l och ll), rider, kör ett fordon konstruerat för en hastighet av max 40 km/timme, eller ett fordon förspänt med dragdjur.

Om det behövs för att underlätta framkomligheten för annan trafik, får du använda vägrenen tillfälligt även när du kör andra fordon.

Syftet med bygdeväg är att alla trafikantslag ska kunna nyttja vägen på mer likvärdigt sätt. 

Fordons plats på väg enligt trafikförordningen:

 Trafikförordningen 1998:1276 3 kap 6 §

Trafikförordningen 1998:1276 3 kap 12 §

En bygdeväg målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Vägrenen är bredare än vanligt vilket gör att du som oskyddad trafikant, som går och cyklar, förfogar över en tydligare plats.

I Danmark har liknande utformning, kompletterad med hastighetsdämpande åtgärder, minskat antalet olyckor med cirka 25 %. Utifrån det begränsade antalet bygdevägar som finns i Sverige i dagsläget är det svårt att dra några säkra slutsatser om effekter på trafiksäkerheten.

 

Behoven av gång- och cykelvägar är stora och det är dyra åtgärder. I dagsläget prioriteras vägar med mera trafik och fler oskyddade trafikanter.

 

 

Sträckan märks ut med skylten Varning för avsmalnande väg, kombinerad med upplysning om körbanans bredd och sträckans längd. Vägrenarna på båda sidor avgränsas med kantmarkeringar. Den dubbelriktade körbanan får en bredd av 3,25 meter, och vägrenarnas bredd blir cirka 1,0–1,5 meter.

Att köra på en bygdeväg

Bygdeväg, en smal körbana i mitten och två breda vägrenar. Se en film som visar hur du ska köra. Bilden visar hur du ska köra i möte med en cyklist och vid möte med en bil.

Kontakt

Karin Persson

Åtgärdsplanerare

Telefon: +46 10-123 61 74

Trafikverket

Kontaktservice

Telefon: 0771-921 921