Logga in
Logga in

Trafikverket startar pilotprojekt på E14 Ånge-Bräcke

Vi ska genomföra ett pilotprojekt längs E14 mellan Ånge och Bräcke. Mitträcke ska byggas längs den 30 kilometer långa sträckan. Dessutom presenterar vi en strategi för en framtida utveckling av E14 och E45 i regionen.

Trafikverket har valt att titta närmare på sträckan mellan Ånge och Bräcke längs E14 för att undersöka om vi kan använda en ny och innovativ lösning för att bygga framkomliga och säkra vägar till lägsta möjliga kostnad.

Mitträcken ökar trafiksäkerheten avsevärt då risken för mötesolyckor minimeras. Att bygga en traditionell 2+1 väg med mitträcke är för dyrt på lågtrafikerade vägar. Att sänka hastigheten till 80 km/tim kan ge negativa konsekvenser för framkomligheten.  Slutsatsen blir att bygga mitträcke på befintlig väg till lägsta möjliga kostnad på de vägsträckor där detta är möjligt, för att öka trafiksäkerheten samt säkerställa att restiden inte ökar.

Ser många vinster med pilotprojektet

Med hjälp av pilotprojektet E14 Ånge-Bräcke, mötesfri väg, ser vi en möjlighet att få en ny förenklad standard för lågtrafikerade 2+1 vägar. Ombyggnaden ska vara kostnadseffektiv och hela projektet ska kunna genomföras för 100 miljoner kronor. I en utredning från 2018 framgår det att en ombyggnad till traditionell 2+1-väg mellan Bräcke och Ånge skulle kosta 305 miljoner kronor.

Om vi kan bygga mötesfria vägar för en mindre kostnad får vi fler mötesfria vägar i landet med de pengar vi har att röra oss med, vilket ökar trafiksäkerheten och framkomligheten på fler vägar.

Omkörningar av långsamma fordon på 1+1 väg tillåts

För att vi ska kunna genomföra projektet kostnadseffektivt har vi identifierat ett antal avsteg från gällande regelverk. Största delen av vägsträckan kommer att ha 1+1 körfält med vägbredd på 13 meter, samt tre omkörningssträckor på minst 1,2 kilometer i vardera riktningen.

För att kunna skapa 2+1 sträckor på befintlig väg förstärker och asfalterar vi vägrenarna för att använda som vägbana. Och nya sidoräcken vid identifierade hinder förbättrar trafiksäkerheten vid singelolyckor. Vägrenarna vid 1+1-sektionen blir cirka 2,4 meter, vilket är ett bra utrymme för A-traktorer, andra långsamtgående fordon och havererade fordon. Det blir tillåtet att köra om dessa fordon. Vi planerar även att bygga ett antal nöduppställningsfickor längs långa 1+1 sträckor för att ställa upp havererade fordon eller för att plogbilen ska kunna släppa förbi trafik.

Strategi för E14 och E45

I år avslutade vi ett utredningsarbete för en strategi för E14 och E45 genom Dalarna, Västernorrland, Jämtland och Gävleborgs län. Strategin kommer att vara ett beslutsunderlag för utvecklingen av väginfrastrukturen för ökad tillgänglighet och säkerhet. 

Det finns ett antal framtagna principer för utbyggnad, bland annat:

  • Samhällsekonomisk effektivitet
  • Trafiksäkerhetsstandarden behöver öka
  • Restiden mellan A och B viktigare än skyltad hastighet när det gäller tillgänglighet (= hög hastighet på vissa sträckor, andra kan behöva lägre)
  • Utbyggnad i sammanhängande stråk - utgå från regioncentrum (Mora, Sundsvall, Östersund)
  • Alternativa lösningar för lågtrafikerade sträckor (pilotprojektet testar en sådan lösning)
  • Finns förutsättningar för ett pilotprojekt för en lågtrafikerad 2+1 väg på E14 mellan Ånge och Bräcke som har få korsningar och anslutningsvägar

Därutöver beaktas aspekter som kopplar till regional utveckling som bland annat påverkan på arbetsmarknadsregioner och bostadsbyggande.

Kontakt

Annica Boström

Projektledare för pilotprojektet

Telefon: +46 10-123 08 32

Jan Lindgren

Telefon: +46 10-123 61 97