Logga in
Logga in

Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer

Ett stort intresse finns bland sjöfartsaktörerna för att etablera gröna sjöfartskorridorer. Det finns även samsyn bland rederier, hamnar, varuägare och energileverantörer kring omställningen inom den svenska sjöfarten.

Gröna sjöfartskorridorer handlar om att skapa fossilfria sjötransporter som  minskar miljö- och klimatpåverkan. Det rör främst sjöfartslinjer med mycket trafik och stora transportvolymer, där gröna sjötransporter kan ge en stor klimatnytta.

Sjöfartssamordnaren Björn Garberg har sammanställt kunskap och slutsatser om Gröna sjöfartskorridorer i rapporten ”På kurs mot gröna sjöfartskorridorer”. Den bygger på dialoger med aktörer inom sjöfartsbranschen och är gjord inom ramen för regeringsuppdraget nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Utredningen pekar bland annat på att det behövs flera olika typer av åtgärder för att sjöfarten ska kunna ställa om och minska sjöfartens miljö-och klimatpåverkan.

Det krävs fortsatt samordning

– I många fall saknas någon som tar de första initiativen till de partnerskap som behövs för att införa gröna sjöfartskorridorer. I det sammanhanget kan jag som nationell samordnare och neutral part fungera som initiativtagare och katalysator till fördjupade dialoger. Men för att få konkreta resultat och skynda på införandet av gröna sjöfartskorridorer kan det också behövas styrmedel. Klimatklivet är ett exempel på stöd som kan ges för klimatåtgärder inom sjöfarten redan idag, men det kan behövas fler stimulerande åtgärder säger Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket. 

Tillgång och efterfrågan på förnybara bränslen behöver öka

För att kunna att införa gröna sjöfartskorridorer är den begränsade tillgången och efterfrågan på förnybara bränslen, det vill säga bränslen som framställs av förnybara råvaror och inte av fossila råvaror, en stor utmaning.

– Produktionen av biobränslen, som produceras av biomassa och syntetiskt framställda elektrobränslen, behöver öka för att det ska bli lättare för sjöfarten att ställa om. Samtidigt behöver prisbilden blir mer attraktiv för att skapa en tydligare efterfrågan på hållbara bränslen. Det behövs även en fungerande infrastruktur för att kunna leverera förnybara bränslen till sjöfarten förklarar Björn Garberg.

Aktörerna behöver dela på riskerna

Gröna sjöfartskorridorer leder till ökande driftskostnader, bland annat på grund av att de förnybara bränslena ofta är dyrare. Det krävs också investeringar i fartyg i form av ombyggnationer eller nybyggnationer.

– Omställningen är inte bara en fråga för rederierna, utan även varuägare, hamnar, bränsleproducenter och bränsleleverantörer berörs. Fler aktörer behöver dela på riskerna och samverkan utvecklas om takten i sjöfartens omställning ska kunna öka. Redan idag finns det åtminstone ett tiotal linjer som har rätt förutsättningar att starta gröna sjöfartskorridorer och som vi tillsammans behöver jobba vidare med, avslutar Björn Garberg.