Logga in
Logga in

Ett stormigt återtågsår på spåren

Under december nådde 76 843 av 86 250 persontåg slutstation i rätt tid - en punktlighet på 88,7 procent. För hela 2022 blev punktligheten 90,1 procent, av totalt 1 004 358 framförda persontåg var 904 758 punktliga.

När det nu har blivit dags att sammanfatta persontågtrafikens punktlighet under december, och därmed också sätta punkt för järnvägsåret 2022, är det två saker som månaden och året har gemensamt. Det ena är att trafikvolymerna sakta men säkert återhämtat sig och nu är tillbaka på nivån före pandemin, i december överträffades till och med rekordåret 2019. Det andra är att punktligheten i spåren av detta återtåg backat och hamnar en bit ifrån den nivå persontågen visat de senaste åren.

– Att det varit ett år präglat av utmaningar har nog inte undgått någon som reser eller på annat sätt följer järnvägen. En utbredd smittspridning både inledde och avslutade året, vilket påverkade både järnvägsföretag och vår egen trafikledning. Däremellan stormade det, både bokstavligt och bildligt, på många håll och på många sätt. Oväder, obehöriga i spår och en tidigare okänd typ av sprickbildning i rälsen på stambanorna är några av de områden som varit i fokus. Men det många nog främst förknippar året med är de utmaningar med såväl befintliga som nya datasystem både vi och vissa järnvägsföretag haft säger Ann-Sofi Granberg, tillförordnad chef för verksamhetsområde Trafik.

För helåret 2022 landar punktligheten på 90,1%, vilket är det näst lägsta sedan 2013. Antalet framförda persontåg stannade på 1 004 358, i paritet med toppnoteringen på 1 015 900 som sattes 2019.

– Jag är övertygad om att hela branschen känner en form av revanschlusta när 2022 inte riktigt blev det återtåg vi och många med oss både hoppats och trott på. Antalet akut inställda avgångar var för högt, och punktligheten var för låg – något annat går inte att säga. Men med det sagt finns ändå många anledningar att se positivt på järnvägstrafiksåret 2023, säger Ann-Sofi och avslutar;

– Nu har vi vårt nya planeringssystem på plats som på sikt kommer ge oss nya och bättre förutsättningar att hantera en ökande efterfrågan på både tåglägen och banarbeten. Under året öppnar dessutom flera efterlängtade projekt som också skapar förutsättningar för fler och punktligare tåg, bland annat den stora fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund. Så resan mot en modernare, punktligare och mer pålitlig järnväg rullar vidare, och vi är mer än någonsin framtiden på spåren.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Punktligheten visad som tabell
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.

 

December i siffror

Högst punktlighet för en enskild dag hade nyårsaftonen 31 december då 2 027 av 2 108 framförda persontåg ankom slutstationen i rätt tid, vilket gav en punktlighet på 96,2 procent. Bästa vardag var fredag 30 december då 2 965 av 3 124 persontåg ankom slutstationen rätt tid vilket gav ett punktlighetsresultat på 94,9 procent.

Lägst punktlighet hade fredagen den 16 december. Av 3 006 framförda persontåg ankom 2 141 sin slutstation i rätt tid. Orsaken till att punktlighetsresultatet stannade på 71,2 procent – en bottennotering för hela året - var ett flertal signalfel i Malmö- och Stockholmsområdet samt ett stillastående tåg norr om Stockholm. Detta slog hårt mot framförallt pendeltågstrafik och bidrog till årets lägsta utfall för kortdistanstågen som står för drygt hälften av all persontågstrafik .

Sett till enskilda dagar under november så var punktligheten över 95 procent 2 dagar, mellan 90 och 95 procent i 18 dagar och under 90 procent i 11 dagar.

Jämfört med november försämrades punktlighetsresultatet för samtliga tre segment. Kortdistanstågen backade med 0,5 procentenheter, medeldistanstågen med 2,9 och långdistanstågen med 9,9 procentenheter. I jämförelse med december 2021 var utfallet för kortdistanstågen oförändrat, medan medeldistanstågens punktlighet förbättrades med 1,5 procentenheter och långdistanstågen försämrades med 2,3 procentenheter.

Utfall kortdistanståg (pendel- och flygtåg): 93,1%
Antal framförda: 45 214 Antal sent inställda*: 1 853

Utfall medeldistanståg (regionaltåg): 86,7%
Antal framförda: 33 706 Antal sent inställda*: 1 557

Utfall långdistanståg (fjärr- och snabbtåg): 70,0%
Antal framförda: 7 330 Antal sent inställda avgångar*: 192

* Avgångar inställda samma dag eller dagen innan avgång. Siffrorna är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet. Statistik för det fjärde kvartalet 2022 publiceras 20 januari. I den statistiken räknas de sent inställda avgångarna som försenade.

 • 61,4 procent av persontågen anlände helt enligt tidtabell (RT+0), vilket är 0,5 procentenheter lägre än dec 2021.
 • 79,1 procent av persontågen ankom inom 2 minuter efter tidtabell (RT+2) – 0,5 procentenheter högre än dec 2021.
 • 88,7 procent av persontågen ankom inom 5 minuter efter tidtabell (RT+5) – 0,5 procentenheter högre än dec 2021.
 • 93,7 procent av persontågen ankom inom 10 minuter efter tidtabell (RT+10) – 0,2 procentenheter högre än dec 2021.
 • 95,8 procent av persontågen ankom inom 15 minuter efter tidtabell (RT+15) – 0,2 procentenheter högre än dec 2021.
 • Den genomsnittliga förseningen för alla tåg var 3,0 minuter och för försenade tåg 7,7 minuter.

Enskilda händelser som påverkade punktligheten mest under december:

 • 7 dec: Tekniskt fel på telefonisystemet till / från trafikledningen.
 • 26 dec: Spårfel söder om Uppsala.
 • 12 dec: Trasigt tåg i Anneberg, enkelspårsdrift på Västkustbanan.
 • 16 dec: Tåg med varmgång vid Upplands Väsby, stopp för norrgående tåg mot Uppsala och Arlanda.
 • 12 dec: Transmissionsfel vid Hyllie söder om Malmö C.
 • 4-31 dec: Spårväxelfel / hastighetsnedsättningar vid Stjärnhov på Västra stambanan.
 • 12-13 dec: Kontaktledningsbrott vid Helsingborgs Godsbangård.
 • 12 dec: Enkelspårsdrift genom Citytunneln söder om Malmö C.
 • 16 dec: Signalanläggningsfel Perstorp – Hylltofta på Skånebanan.
 • 16 dec: Tåg med lokskada vid Helsingborg C.
 • 16 dec: Två signalanläggningsfel på Malmö C.
 • 16 dec: Signalanläggningsfel vid Årstaberg söder om Stockholm.

Om punktlighet

Det som påverkar persontågens punktlighet kan relateras till tre huvudområden som var för sig står för ungefär en tredjedel av störningarna. Det handlar om;

 • ”Infrastruktur” - skador på signal- och elanläggning, spår- och spårväxlar samt på trummor, tunnlar och broar. Även störningar orsakade av banarbeten ingår,
 • ”Järnvägsföretag” - störningar orsakade av exempelvis lok- och maskinfel, terminal- och plattformshantering, fordons- eller personalbrist),
 • ”Yttre faktorer” - störningar orsakade av exempelvis oväder, obehöriga i spår, olyckor, sabotage samt tåg som anländer sent till Sverige från andra länder.

Från och med januari 2021 återgick Trafikverket till att redovisa persontågens punktlighet enligt måttet Rätt tid +5 min, (RT+5). Siffrorna i diagrammen är preliminära. För officiell statistik hänvisas till Trafikanalys, den myndighet som ansvarar för Sveriges statistik på transportområdet.