Logga in
Logga in

Trafikverket redovisar regeringsuppdrag för Ostlänken, Göteborg–Borås och Skåne

Regeringen fattade 2022 beslut om att avbryta planeringen av nya stambanor. Samtidigt fick Trafikverket tre separata uppdrag kopplade till Ostlänken, Göteborg–Borås och Skåne. Dessa har nu redovisats till regeringen.

Utgångspunkt att stärka regional arbetspendling och godstrafik

− Regeringens övergripande utgångspunkt för uppdragen var att satsningar på järnvägen i första hand bör underlätta för regional arbetspendling och godstrafik, säger Francisca Ramsberg, Trafikverkets överdirektör. 

Trafikverket har under arbetet med de tre uppdragen fört extern dialog om fortsatt inriktning, med berörda kommuner, regioner, trafikhuvudmän och tågoperatörer.  

Inriktningar som stärker de regionala nyttorna

Trafikverkets fortsatta inriktning för Ostlänken är att koppla samman Ostlänken med Södra stambanan genom nya stationslösningar i Linköping och Norrköping. Detta möjliggör för nya tågupplägg att utnyttja banan och att utöka trafiken som har fokus på den regionala pendlingen.

För att förbättra arbetspendlingen och kopplingen till Landvetter flygplats är Trafikverkets högst rangordnade alternativ för Göteborg–Borås en ny dubbelspårig järnväg samt en koppling till Kust till kustbanan vid Mölnlycke. Alternativet innebär fler stationer i stråket och att fler kan ta sig till jobb och studier, samtidigt som kostnaden motsvarar det tidigare uppdraget för Göteborg–Borås. Det är också det snabbaste sättet för tågen att börja gå på järnvägen.

I Skåne råder det enighet att två nya spår mellan Hässleholm–Lund utgör den högst prioriterade åtgärden. Kapaciteten på järnvägen i Skåne är hårt utnyttjad och efterfrågan bedöms stiga ytterligare, inte minst efter 2029 då Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar.

Nya spår Hässleholm–Lund utgör grunden för ytterligare kapacitetsförstärkningar och medger förbättrad turtäthet i regionaltrafiken samt minskade transporttider för godstrafiken.

Samtidigt lyfter Trafikverket att kapacitetstaket för stationerna i Malmö, Ramlösa och Hässleholm nås när sträckan är utbyggd, och att dessa stationerna därför behöver byggas ut innan ytterligare åtgärder kan genomföras. Då större åtgärder som tillför kapacitet inte hinner byggas tills Fehmarn Bält-förbindelsen öppnar, föreslår Trafikverket ett antal framkomlighetsåtgärder för godstrafiken.

− Sammantaget stärker innehållet i de redovisade uppdragen den regionala pendlingen och de regionala nyttorna, säger Francisca Ramsberg.

Francisca Ramsberg, Trafikverkets överdirektör.  

Mer information

I december 2022 fattade regeringen beslut om att Trafikverket skulle avbryta planeringen av nya stambanor. Regeringen fattade samtidigt beslut att avsluta projektet Hässleholm-Lund och att pausa projektet Göteborg−Borås, i avvaktan på regeringens beslut om fortsatt planering för sträckan. Pågående delar mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping avbröts.

Regeringen avsåg att efter Trafikverkets redovisade uppdrag, återkomma med ett beslut om inriktningen för fortsatt planering av åtgärder som bidrar till att förbättra förutsättningen för arbetspendlingen i de aktuella regionerna, samt underlättar för utökade godstransporter i järnvägssystemet.