Logga in
Logga in

Fler omkom i vägtrafiken förra året

Under 2022 omkom 227 personer i vägtrafikolyckor, enligt siffror från Trafikanalys. Det är en ökning med 17 personer eller 8 procent från föregående år då 210 personer omkom.

Trafikverket gör årligen en analys av trafiksäkerhetsutvecklingen, tillsammans med Transportstyrelsen och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Vi konstaterar bland annat detta:

Singel- och mötesolyckor

Bland dödsolyckorna är singel och möte med personbil fortsatt de vanligaste olyckstyperna. Här kan man notera att antalet omkomna i möte ökat från 2021 till 2022, efter att i stort sett legat på en oförändrad nivå den senaste 10-årsperioden. Samtidigt har omkomna i singelolyckor minskat. Det medför nu att singelolyckor inte längre är den dominerande olyckstypen.

Under 2022 omkom 55 personer i singelolyckor och 58 i möte/omkörning. Motsvarande för 2021 var 57 respektive 56.

Tung lastbil

Varje år är det relativt få förare av tunga lastbilar som omkommer, men vid en kollision där de tunga lastbilar inblandade utgör den höga massan en hög risk för andra trafikanter. Under 2022 omkom 53 personer i sådana olyckor, det motsvarar 23 procent av det totala antalet omkomna i vägtrafiken. Drygt hälften var i personbilar. Trenden pekar mot en högre andel omkomna med tung lastbil inblandad. 

Cyklister och fotgängare: Under 2022 omkom 21 cyklister och 28 fotgängare i trafikolyckor. Cirka 65 procent av fotgängarna och cyklisterna omkommer inom tätort. Andelen omkomna cyklister och fotgängare av totala antalet omkomna i vägtrafiken uppgick till 22 procent, vilket inte har förändrats avsevärt över tid. Bland allvarligt skadade utgör oskyddade en hög andel.

Pandemin har påverkat utvecklingen

– I takt med att pandemin klingat av, har trafiken ökat vilket också ökar olyckorna, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Trafikflödet ökade med 2,8 procent för hela året 2022 jämfört med året innan, som också hade en ökning med 4,2 procent jämfört med 2020. Trafikmängden når ännu inte upp till den nivå som rådde innan pandemin bröt ut.

Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Etappmål 2030 och Nollvisionen – vad betyder det?

Under 2020 beslutade regeringen om ett nytt etappmål för trafiksäkerhet för 2030. Målet innebär en halvering av antalet omkomna i vägtrafikolyckor, från 266 (ett medelvärde år 2017–2019) till max 133 omkomna år 2030. För allvarligt skadade sattes målet till en minskning med minst 25 procent.

Ambitiösa mål kräver att samarbete och många insatser

2022 års siffror visar att antalet omkomna ligger över linjen för nödvändig utveckling (max 211 omkomna år 2022) till 2030.

– Trafiksäkerhetsarbetet har gett effekt, men ytterligare arbete krävs, säger Maria Krafft. En framgångsfaktor för svensk trafiksäkerhet är det goda samarbetet mellan industri, offentlig sektor och forskning. Det har gett många goda resultat, både i vägarnas utformning och utvecklingen av säkerhet i fordonen, fortsätter Maria.

– Vi kan vara stolta över Nollvisionsarbetet, som bidragit till att minska dödliga och allvarliga skador de senaste årtiondena, säger Krafft. Det är viktigt att utvecklingen över tid fortsätter åt rätt håll. Därför är det viktigt att fler gör mer – myndigheter, transportköpare och andra aktörer, avslutar Maria Krafft.