Logga in
Logga in

Årsredovisningen – spaning på en tid som flytt

Nu har Trafikverket skickat in årsredovisningen för 2022 till regeringen. Trots ett allvarsamt omvärldsläge kan vi se tillbaka på ett år där vi genomförde fler åtgärder än någonsin.

Årsredovisningen är ett bokslut som sammanfattar hela Trafikverkets verksamhet, från punktlighetsarbete och projektverksamhet till upphandlad trafik och underhåll. Självklart ingår även Trafikverkets ekonomiska bokslut som också det kom att påverkas av en allt oroligare omvärld.

Trots utmaningar genomfördes omfattande åtgärder

2022 var ett innehållsrikt år. Ur ett finansiellt perspektiv påverkades Trafikverket som alla andra av kriget i Ukraina. Invasionen har fått stor inverkan på såväl stigande priser som utmaningar i materialförsörjningskedjorna. Trafikverket har därför fört en tät dialog med leverantörerna om hur vi på bästa sätt kan lösa de utmaningar som uppstår.

– Den största delen av våra kostnader under 2022 hänförs till vår investerings och underhållsverksamhet. Som alla känner till ökade priserna kraftigt på bland annat drivmedel och olika insatsvaror förra året vilket gjorde att vi bland annat fick se över våra avtal och ersättningsprinciper säger Patrik Brännström, chef för central funktion Ekonomi och styrning.

Under 2022 fick Trafikverkets leverantörer till exempel möjlighet att söka ersättning för de kostnadsökningar som översteg 2,5 procent av entreprenadsumman. Dessutom förlängdes möjligheten att få kompensation för ökade drivmedelskostnader i pågående kontrakt.

− Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att vi under 2022 till exempel genomförde fler planerade arbeten i spår än någonsin tidigare. Detta kommer på sikt att göra järnvägsanläggningen mer robust, säger Patrik Brännström.

Intensifierat arbete med kostnadsstyrning och kontroll

Trafikverkets verksamhetsvolym är med 84 miljarder kronor 2022 större än någonsin.

− Trafikverket har därför ett viktigt ansvar att säkerställa att skapa mesta möjliga nytta med de medel vi tilldelas, säger Patrik Brännström.

Trafikverket har, utöver ett fokus på ökad effektivitet i verksamheten, utvecklat och stärkt arbetet med kostnadsstyrning och kostnadskontroll. För att säkerställa ett snabbt förbättrat resultat har vi sedan 2022 infört ett mål i verksamhetsplanen att kostnadsavvikelser ska minska inom flera olika områden. Målet följs upp varje tertial.

Trafikverket har också stärkt greppet över kostnadsförändringar i de större infrastrukturprojekten. Det handlar bland annat om att stärka processerna för att i god tid fånga upp avvikelser så att tid, kostnad och innehåll hålls.

− Kostnadsstyrning och kontroll berör hela Trafikverket, och det pågår ett stort arbete inom alla verksamheter, säger Patrik Brännström.

För att koordinera och följa upp många av de aktiviteter som görs, drivs ett särskilt kostnadsstyrningsprojekt. Aktiviteterna spänner över ett brett fält och omfattar till exempel stärkt kalkylförmåga, verksamhetsutveckling och prognoshantering.

Är du nyfiken på vad Trafikverket gör, och hur det går för oss, så läs gärna vår årsredovisning. Vi är helt övertygade om att du kommer hitta saker du inte kände till om oss, oavsett om det rör vår ekonomi eller vår verksamhet i stort. 

Video: Hur gick det för Trafikverket 2022?

Nu har Trafikverket skickat in årsredovisningen för 2022 till regeringen. Trots ett allvarsamt omvärldsläge kan vi se tillbaka på ett år där vi genomförde fler åtgärder än någonsin. Videon är ett mediealternativ.