Logga in
Logga in

Förslag på framtida hantering av arrangemang på allmän statlig väg

Trafikverket har, på Regeringens uppdrag, tagit fram tre alternativa förslag för hur de ideella organisationerna kan hanteras och hur ett eventuellt statligt stöd skulle kunna utformas. Nu är uppdraget överlämnat.

I september 2022 fick Trafikverket i uppdrag av Regeringen att analysera hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på, eller påverkar, statlig trafikinfrastruktur. Uppdraget överlämnades till Regeringen som gav Trafikverket ett fortsättningsuppdrag att ta fram förslag på framtida hantering av arrangemang på allmän statlig väg.

Många arrangemang bedrivs på, eller påverkar, allmänna statliga vägar

För att förtydliga roller och ansvar kring arrangemang på statliga vägar har Trafikverket sett över arbetssätt och rutiner. Som en konsekvens av detta finns en risk att kostnaderna ökar för enskilda föreningar,

Regeringen beslutade den 4 maj 2023 att Trafikverket skulle ges möjligheten att utan hinder av 8 kap. 5 § 2 vägmärkesförordningen (2007:90) under 2023 tillfälligt avstå från att begära ersättning från ideella föreningar eller organisationer för anordningar som tillfälligt behövs vid ett tillfälligt arrangemang eller motsvarande på väg där staten är väghållare.

Trafikverket har i och med det nya uppdraget tagit fram tre alternativa förslag för hur de ideella organisationerna skulle hanteras och hur ett eventuellt statligt stöd skulle kunna utformas. Om Regeringen beslutar om att ett stöd ska ges till ideella organisationer behöver även finansiering av detta tydliggöras då medel till detta ändamål under 2023 har hanterats från de medel som avsatts till underhåll av vägar.

De tre alternativa förslag som tagits fram är:

  • Kostnadsfria åtgärder upp till ett takbelopp på 150 000 kr för ideella föreningar med en grundkostnad på 2000 kr.
  • Kostnadsfria åtgärder med ersättningsnivåer kopplade till en beloppstrappa upp till ett takbelopp på 150 000 kr för ideella föreningar med en grundkostnad på 2000 kr.
  • Inga kostnadsfria åtgärder utan ideella föreningarna står för kostnader fullt ut

Utöver det föreslår vi att Regeringen ger Polisen i uppdrag att utreda om det är möjligt att ge andra, till exempel flaggvakter, i uppdrag att dirigera trafiken.