Logga in
Logga in

Trafikverket får planläggningsuppdrag för Göteborg-Borås och Hässleholm-Lund

Regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska återstarta planläggningen för ny järnväg Göteborg–Borås och inleda planläggning för Hässleholm-Lund.

Om regeringens beslut för Göteborg-Borås

Motivet till dubbelspårsutbyggnaden mellan Göteborg-Borås är att förbättra arbetspendlingen och kopplingen till Landvetter flygplats. 

En viktig utgångspunkt i regeringens beslut är att den nya järnvägen inte får kosta mer än den tidigare beräknade totalkostnaden Vid en bred regional samsyn för tillkommande eller alternativa lösningar finns möjlighet till medfinansiering.

Andra utgångspunkter i beslutet är att genomförandet av åtgärderna kan ske så kostnadseffektivt och snabbt som möjligt.

– För att komma framåt i planläggningen på ett bra och effektivt sätt krävs stabila planeringsförutsättningar kring genomförbarhet, järnvägens utformning och finansiering. Trafikverket kommer omgående bjuda in parterna till samtal, säger Jörgen Einarsson, regional direktör Trafikverket Region Väst.

Parallellt med de regionala samtalen fortgår planeringen av den nya järnvägen inom utpekat lokaliseringsområde, med målet att tågen så snabbt och kostnadseffektivt som möjligt ska kunna börja gå på den nya järnvägen.

Om regeringens beslut för Hässleholm-Lund

Ett nytt dubbelspår Hässleholm–Lund utgör grunden för kapacitetsförstärkningar på järnvägen i södra Sverige och medger förbättrad turtäthet i regionaltrafiken samt minskade transporttider för godstrafiken.

Utöver nytt dubbelspår Hässleholm-Lund har regeringen, i linje med Trafikverkets redovisade förslag i juni fattat beslut om dels en kapacitetshöjande utbyggnad av Malmö C, dels framkomlighetsåtgärder i form av ett antal mötes- och förbigångsspår för godstrafiken i anslutning till Fehrman Bält-förbindelsens öppnande.

En viktig utgångspunkt för genomförandet är att kostnaderna för Hässleholm-Lund och övriga beslutade åtgärder ska inrymmas i den ekonomiska ram som gällde för det tidigare objektet Hässleholm-Lund.

Andra utgångspunkter som anges i beslutet för Hässleholm-Lund är en liten påverkan på trafikstart, minimering av störningar på befintlig trafik, samt att åtgärden ska vara mer samhällsekonomiskt lönsam jämfört med tidigare.

– Trafikverket kommer att ha en fortsatt nära dialog med Region Skåne och närmast berörda kommuner. Ett nästa steg blir att aktivera delar i Trafikverkets organisation för att beskriva hur uppdraget konkret kan organiseras, finansieras och tidsättas, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd. 

Länkar