Logga in
Logga in

Transportsektorn stärker beredskapen mot samhällsstörningar

När det sker stora påfrestningar i samhället behöver hela beredskapssektorn hjälpas åt. Därför har en ny samverkansstruktur startats, som har sin grund i Trafikverkets uppdrag att samordna beredskapssektorn transporter.

Samverkansstrukturen benämns BT POS (Beredskapssektor Transporter Privat Offentlig Samverkan). BT POS kansli koordinerar och stödjer arbetet inom de tre transportslagsgrupperna Land, Sjö och Luft där representanter för både näringslivet och det offentliga ingår.

Transportsektorn har samverkat sedan flera år inom organet TPSAMS (Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar) men har nu ersatts av BTPOS. Målet är att arbetet ska bedrivas mer effektivt och fördjupat. Anders Landén, Emil Fastén och Susanne Adolphi från Trafikverket är nationella samordnare för BT POS.

Flertalet överenskommelser tecknas

Trafikverket har påbörjat att inom BT POS teckna en överenskommelse med privata aktörer, offentligägda bolag och intresseorganisationer, med syfte att implementera samverkansformerna inom BT POS. Peter Larsson, VD för svenska regionala flygplatser som är en av de organisationer som skrivit under överenskommelsen:

– Det här är en viktig plattform för samverkan och det är viktigt att vi fördjupar oss i vad varje enskild aktör, och vi tillsammans, har för roll inför och under höjd beredskap och krig.

Vikten av samverkan är stor

Närmare ett 80-tal aktörer från näringslivet och myndigheter i transportsektorn samlades i Stockholm i oktober för det konstituerande mötet i det nyetablerade samverkansforumet. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson, inledningstalade och underströk vikten av privat offentlig samverkan inom sektorsarbetet, inte minst i förhållande till rådande omvärldsläge och vikten av att planera och vidta åtgärder för att höja den svenska beredskapsförmågan.

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson, inledningstalade och underströk vikten av privat offentlig samverkan inom sektorsarbetet

Tre transportlagsgrupper

BTPOS är uppdelat i transportslagsgrupper, som inom forumet kommer att samverka i beredskapsfrågor och ha en planerande, genomförande och rådgivande funktion.
Tomas Arvidsson, Transportindustriförbundet, valdes till ordförande i transportslagsgrupp Land. Peter Larsson, Sveriges regionala flygplatser, valdes till ordförande i transportslagsgrupp Luft. Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, valdes till ordförande i transportslagsgrupp Sjö.

Kort om beredskapssektor Transporter

Trafikverket är en av tio sektorsansvariga myndigheter som enligt förordning 2022:524 om statliga myndigheters beredskap ska leda arbetet med att samordna åtgärder inför och vid fredstida krissituationer och höjd beredskap inom sin beredskapssektor. Trafikverket leder arbetet med att samordna och bereda åtgärder tillsammans med Transportstyrelsen, Luftfartsverket och Sjöfartsverket och skapar förutsättningar för samverkan och samordning.

Du kan läsa mer om BT POS via länken nedan.
BT POS - samverkan i branschen för beredskapssektorn Transporter