Logga in
Logga in

Trafikanalys redovisar delgranskning av Trafikverkets arbete med stärkt kostnadskontroll

Nu redovisar Trafikanalys sin första delgranskning av uppdraget att genomföra en granskning och uppföljning av Trafikverkets arbete med kostnadskontroll inom den nationella planen för statlig transportinfrastruktur.

−Vi välkomnar en extern granskning. Vi ser den som ett värdefullt bidrag till Trafikverkets arbete med stärkt kostnadskontroll. Det är också en styrka att granskningen pågår under en längre tid, säger Magnus Berg Labor, projektledare för Trafikverkets Program Kostnadsstyrning.

En komplex fråga som behöver belysas ur ett brett perspektiv

Bakgrunden till Trafikanalys uppdrag är att flera projekt inom nationell plan för transportinfrastruktur har upplevt kostnadsökningar. Trafikanalys hänvisar till den vetenskapliga litteraturen om kostnadsökningar i infrastrukturplaneringen som pekar på en stor bredd av förklaringsfaktorer.

−Som Trafikanalys pekar på är frågan om kostnadskontroll en komplex fråga som behöver angripas med ett brett perspektiv. Det återspeglas också i vårt Program Kostnadsstyrning som är genomgripande för alla verksamhetsområden inom Trafikverket, säger Magnus Berg Labor.

Trafikanalys pekar ut ett antal utvecklingsområden

Trafikanalys har identifierat ett antal utvecklingsområden för Trafikverket:

  • Utveckla förmågan att göra kostnadsbedömningar och bedöma risker för kostnadsförändringar 
  • Stärka lärandet om orsakerna bakom kostnadsförändringar genom att utveckla intern uppföljning och systemstöd
  • Ökad transparens kring kostnadsutvecklingen i nationell plan 
  • Stärka enhetlig och systematisk informationshantering för att möjliggöra framtida analyser och stärka informationsdelning mellan verksamhetsområden
  • En mer omfattande extern granskning för att stärka incitamentsstrukturer
  • Styrning är avgörande för att ge rätt förutsättningar 

Granskningen utgör ett stöd i Trafikverkets långsiktiga arbete

Samtidigt som Trafikanalys lyfter ett antal utvecklingsområden framför man att det redan pågår arbeten inom de berörda områdena. Man pekar till exempel på Trafikverkets utvecklingsarbete med referensklassprognoser som ett sätt att stärka erfarenhetsåterföringen, att transparensen kring kostnadsutvecklingen har stärkts i byggstartsrapporteringen samt att ett betydande utvecklingsarbete pågår kring flera systemstöd.

−Vi kommer nu att ta till oss Trafikanalys analyser och integrera det i vårt fortsatta arbete. Det är ett långsiktigt arbete där vi inom vissa områden kommer att se effekter på kortare sikt, medan vi inom andra områden först kan förvänta oss effekter på längre sikt, säger Magnus Berg Labor.

Om uppdraget

Trafikanalys uppdrag pågår till 2028 och varje år den 30 april ska Trafikanalys redovisa: 

  • en övergripande beskrivning av problembilden med kostnadsökningar för verksamheten inom nationell plan för transportinfrastrukturen
  • en utvärdering av Trafikverkets arbete med planering och upphandling som innefattar så väl större namngivna investeringar, som reinvesteringar och underhåll med mera.
  • en redogörelse för vilka förbättringsområden som Trafikanalys föreslår för vidare uppföljning och analys för ökad produktivitet och effektivitet samt förbättrad kostnadskontroll hos Trafikverket.

Trafikverket ska enligt uppdraget bistå Trafikanalys i arbetet och Trafikanalys ska ha en löpande dialog med Regeringskansliet.

Om Program Kostnadsstyrning

I det verksamhetsövergripande Programmet Kostnadsstyrning har Trafikverket sedan hösten 2021 samlat ett antal prioriterade initiativ som genomförs för att stärka förmågan till kostnadsstyrning. Programmet utgör en samlad ledning och uppföljningsfunktion för arbeten som pågår runt om inom Trafikverket.