Logga in
Logga in

Vi behöver rädda fler liv i vägtrafiken

Under 2023 omkom 229 personer i vägtrafiken. Det innebär att antalet omkomna ligger på samma nivå som år 2022, då 227 personer omkom. Om inte mer görs, kommer vi missa etappmålet för trafiksäkerhet 2030.

– Vi räddar liv, men utvecklingen går för sakta, vi och många fler aktörer jobbar systematiskt med insatser för att öka trafiksäkerheten på väg. Det finns många goda samarbeten mellan det privata och det offentliga, nationellt, regionalt, och lokalt. Men det räcker inte, säger Stefan Jonsson, enhetschef trafiksäkerhet.

För att rädda fler liv i vägtrafiken, behöver både Trafikverket och andra aktörer göra insatser. Några avgörande områden är samarbeten mellan industri och det offentliga och akademin, fordonsindustrins intensiva teknikutveckling och Polismyndighetens trafikövervakning.

Många allvarligt skadade är cyklister

Antalet omkomna är på samma nivå som föregående år, enligt officiell statistik från Trafikanalys. År 2023 omkom 229 personer i trafikolyckor förra året, jämfört med 227 personer under 2022.

Singel- och mötesolyckor med personbil är fortsatt de vanligaste olyckstyperna bland omkomna, och nästan 60 procent av alla allvarligt skadade är cyklister. Antalet singelolyckor ökade något. År 2023 omkom 66 personer i singelolyckor, jämfört med 55 personer år 2022.

Antalet allvarligt skadade räknas till närmare 4 300 under 2023. Det innebär att antalet allvarligt skadade har ökat markant från 2020 till 2023. Ökningen bedöms bero på att fler rapporterar in skador som en följd av den så kallade Stradalagen som trädde i kraft 2021. Lagen innebär att alla akutsjukhus ska rapportera personer som har sökt vård efter en olyckshändelse i vägtrafikmiljö. Därför blir det inte helt rättvist att jämföra siffrorna på allvarligt skadade från innan 2021 med siffrorna efter 2021.

Vi behöver göra mer för att rädda fler

Trafikverkets prognoser talar för att vi kommer missa etappmålet år 2030 om vi – Trafikverket och alla andra aktörer - inte gör mer. Etappmålet innebär maximalt 133 omkomna samt maximalt 2 800 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.

För att ha en chans att nå det, behöver antalet omkomna i vägtrafiken minska varje år. Men så ser inte utvecklingen sedan 2019 ut. Den visar att minskningen har planat ut och står stilla. För att nå målet krävs omfattande åtgärder, både av Trafikverket och andra aktörer.

Några exempel på åtgärder

  • Hastighetsefterlevnaden måste öka. Det finns en positiv utveckling sedan 2018 men det krävs mer. För att nå dit behövs ökad polisövervakning, fler trafiksäkerhetskameror och att organisationer i större utsträckning tar ansvar för att hastighetsefterlevnaden säkerställs i deras värdekedjor.
  • Fler vägar behöver mötessepareras.
  • Vi behöver förbättra drift och underhåll på gång- och cykelbanor och öka användningen av cykelhjälm till 80 procent.
  • Hastighetsgränsen 50 km/tim måste ersättas av 30 eller 40 km/tim på alla vägar inom tätorter.

Vad gör Trafikverket?

På Trafikverket arbetar vi hela tiden för att öka trafiksäkerheten, både genom att utveckla vägarnas utformning och genom att sprida kunskap.

Några exempel på vad vi gör:  

  • Vi har lyft behovet av ökade trafiksäkerhetsinsatser i inriktningsunderlaget som lämnades till regeringen den 15 januari. Där tar vi bland annat upp att det behövs mer mötesseparering.
  • Vi har initierat en gemensam aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025. Hela 33 aktörer deltar, och planen innehåller 250 åtgärder för en säkrare vägtrafik. Trafikverket är en av aktörerna i aktionsplanen, med 46 åtgärder.
  • Vi undersöker möjligheterna att bygga billigare mötesseparering. Just nu pågår ett pilotprojekt på E14 med byggstart 2026 eller 2027.
  • Vi gör en årlig analys av utvecklingen inom trafiksäkerhet väg. Analysen presenteras den 25 april på en webbsänd resultatkonferens. Se länken till webbsändningen nedan.