Logga in
Logga in

Årsredovisningen sammanfattar ett utmanande år

Nu har Trafikverket lämnat in årsredovisningen för 2023 till regeringen. Året bjöd på både möjligheter och utmaningar i skuggan av ett fortsatt allvarligt omvärldsläge.

Årsredovisningen är ett bokslut som sammanfattar hela Trafikverkets verksamhet, från branschsamarbete och projektverksamhet till operativa och organisatoriska förmågor. Även Trafikverkets ekonomiska bokslut ingår, vilket precis som 2022 kom att påverkas av en osäker omvärld.

– Nu sätter vi med årsredovisningen punkt för ett år som innebar en rad utmaningar, men också många möjligheter. Vi har invigt ny infrastruktur och infört ett nytt system för trafikplanering på järnväg. Samtidigt inträffade extrema väderhändelser med skred och snökaos vilket visar att vi behöver fortsätta utveckla vår samverkan med både branschföreträdare och myndigheter säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

En myndighet i tiden

Det har nu gått mer än tretton år sedan Trafikverket bildades. Under 2023 inleddes en genomlysning av hela verksamheten i syfte att identifiera förbättringar som stärker effektivitet, kostnadskontroll och leveransförmåga. Dessa förbättringar ska också snabbt kunna omsätta dem i praktiken.

– Trafikverket har ett särskilt ansvar för beredskapssektorn transporter. I ett oroligt och allvarligt läge med såväl klimatförändringar som hot om terror och pågående krig behöver vi se över organisation och arbetssätt för att stärka våra förmågor i såväl vardag som i kris. Utöver genomlysningen har vi under 2023 även anpassat vår regionala organisation till Sveriges nya civilområden. På så sätt kan vi stärka samverkan och därmed fortsätta utveckla transportsystemet i hela landet så att både människor och varor kommer fram smidigt, grönt och tryggt avslutar Roberto.

Trafikverkets 2023 i backspegeln, ett axplock

  • Trafikverkets verksamhet 2023 omfattade totalt 90,5 miljarder kronor. Den största delen avsåg kostnader för väg- och järnvägsinvesteringar samt drift och underhåll av väg och järnväg. Oroligheter i världen och osäkerhet på finansmarknaderna har fortsatt att påverka prisutveckling och materialförsörjningskedjor.
  • Allmänhetens förtroende för Trafikverket ökade och landade på den högsta siffran hittills. Under 2023 hade 57 procent av de tillfrågade högt förtroende, medan motsvarande siffra för 2022 var 55 procent. Respondenter med lägre förtroende uppger bristande vägunderhåll, frustration över förseningar på järnvägen samt fördyringar och förseningar i projekt.
  • Godstrafiken på väg och järnväg minskade med 2,1 respektive 2,9 procent under året. Persontrafiken på järnväg uppvisar också en minskning (2,3 procent) medan persontrafiken på väg har ökat med 1,3 procent jämfört med 2022. Flygtrafikens ökning har mattats av. Såväl inrikes- som utrikesflyg ligger fortfarande på en lägre nivå än innan pandemin.
  • Punktligheten för persontrafiken på järnväg blev 87,7 procent och godstrafikens punktlighet till terminal blev 71,1 procent.
  • Under 2023 omkom något fler än under föregående år i vägtrafiken, preliminärt 232 (227) personer. Antalet omkomna i det statliga järnvägssystemet var preliminärt 91, vilket är 23 fler än under 2022.