Logga in
Logga in

E6 förbi Stenungsund öppnas för trafik igen under 2024

Trafikverket arbetar för att kunna öppna för trafik på E6 igen någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Området kring den raserade delen av E6 är komplext med olika utmaningar i olika zoner och det har varit ett komplicerat arbete att få fram teknisk lösning för platsen.

– Nu när vi har en mer detaljerad plan för vilken grundläggningsmetod vi ska använda kan vi också bättre beräkna tid för återuppbyggnaden av E6, säger Daniel Svensson som är projektchef på Trafikverket.

Flera faktorer påverkar, exempelvis stabilitet i området, störning i jordens hållfastighet, portryck (vattentryck) i marken, tidigare och framtida sättningar, tid, kostnad och miljöpåverkan.

Skredet raserade en vital del av den dubbelfiliga motorvägen med tillhörande på- och avfartsramper och angränsande sidoområden. Även annan infrastruktur, fastigheter och vattendrag väster om E6 fick omfattande skador.

– Det kan verka vara en kort sträcka av E6 men i det här fallet har vi helt andra geotekniska förutsättningar än om vi skulle bygga en väg på orörd mark. Trafikverket ansvarar för att återuppbygga E6 och väganläggningen samt Kärrbäcken säger projektchef Daniel Svensson.

Två olika metoder kommer användas

Det första steget är grundläggningen av vägen. Med hänsyn till de speciella förutsättningarna i skredområdet, kommer framförallt två olika metoder att användas i den södra respektive den norra delen av den raserade sträckan av E6.

– I den norra delen kommer vi att använda en metod med lättfyllnad och i den södra delen, där jorden är mer omrörd, kommer vi att använda en metod av djupstabilisering i form av kalkcementpelare, säger projektchef Daniel Svensson.

Planen är att E6 ska vara helt återuppbyggd till årsskiftet 2024 - 2025. De utmanande förhållandena gör att tidsaspekten är svårbedömd och Trafikverket arbetar därför för att kunna öppna för trafik på E6 någon gång mellan tidig höst och årsskiftet.

Kostnaderna relaterat till återställande är fortfarande en osäkerhetsfaktor då det är ett komplicerat projekt, tidigt i produktionen samt att det återstår flera osäkerheter. I kostnadsberäkningarna ingår återuppbyggnad för E6 och åtgärder på omledningsvägarna.
– Jag är glad för att vi återigen ska kunna öppna upp E6 och få fram trafiken på motorvägen och därmed återigen få ned trafikmängderna på omledningsvägnätet, säger Anneli Amft, chef för Underhåll på Trafikverkets västra region.

– Att färdigställa E6 efter skredet har högsta prioritet och vi har arbetat intensivt med återuppbyggnadsarbetet och lösningar för omledningsvägarna sedan skredet inträffade, säger Anneli Amft. Trafiken på E6 kommer även fortsättningsvis att hänvisas till omledningsvägarna, i första hand till den utpekade E45 som är säkrare och har högre kapacitet.

– Vi är medvetna om att alla inte följer uppmaningen att trafikera E45 i första hand. Därför fortsätter vi vädja om att ha tålamod med stor hänsyn till andra trafikanter, och boende längs omledningsvägnätet, säger Jonas Nilsson, enhetschef på Trafikverket och ansvarig för omledningsvägarna.
En mängd åtgärder har gjorts på det mindre omledningsvägnätet sedan skredet och många av dem kommer göra nytta även då nya E6 kan trafikeras igen.

Bakgrund:

Natten till den 23 september inträffade ett skred i Stenungsund som fått stor påverkan på infrastrukturen i området. Skredet raserade E6 förbi Stenungsund samt omgivande vägområde. Skredet drabbade också verksamheter i området mellan E6 och den kommunala Ucklumsvägen och Norumsån.

Återuppbyggnaden av E6 påbörjades veckan efter skredet. Sedan dess har vi:

  • Gjort omfattande geotekniska undersökningar, provtagningar och mätningar i området för att få kännedom om påverkan i marken efter skredet
  • Sammanställt och utvärderat en stor mängd geotekniska prover inför val av grundläggningsmetod
  • Utfört undersökningar och prover kopplat till miljö.
    Anlagt byggvägar i området
  • Schaktat bort 30 000 ton jordmassor och rivit bort 8000 ton asfalt från den raserade vägbanan på E6
  • Haft återkommande dialoger med inblandade myndigheter och Stenungsunds kommun

Länsstyrelsen upphäver tillträdesförbudet 6 februari

Länsstyrelsen upphäver tillträdesförbudet inom det skreddrabbade området vid E6 i höjd med Stenungsundsmotet i Stenungsunds kommun. Förbudet upphör att gälla den 6 februari 2024. Trafikverket arbetar i skredområdet  med att återuppbygga E6. Området är fortfarande inhägnat då det är en byggarbetsplats. Det innebär att det fortsatt är förbjudet att beträda området utan särskilt tillstånd. 

Från vänster i bild syns Daniel Svensson, projektchef för återuppbyggnaden av E6, Jonas Nilsson, enhetschef på Trafikverket och ansvarig för omledningsvägarna och Anneli Amft, chef för Underhåll på Trafikverkets västra region.