Logga in
Logga in

Uppdrag Underhåll: Åtgärder för en bättre punktlighet

Det finns en stor förväntan på att ökade ramar för järnvägsunderhåll ska ge resultat i form av en högre tillförlitlighet. Trafikverket redovisar nu vad som görs för att inte spåren ska vara i vägen för punktligheten.

Trafikverket fick 2023 i uppdrag av regeringen att redovisa pågående och planerade åtgärder som ska stärka järnvägsunderhållets genomförande och därmed bidra till järnvägstrafikens robusthet, tillförlitlighet och punktlighet. 

– I uppdraget redovisar vi åtgärder som syftar till att förbättra vår operativa förmåga. Det vår återrapportering visar är att vi tillsammans med järnvägsbranschen har mycket på gång, men också – som inte minst den innevarande vintern visat - att arbetet måste skyndas på. Vi är övertygade om att samarbete och dialog är nyckeln till hur järnvägen kan ta tillvara på den stora potentialen inom innovation och lärande. Genom samarbete kan också planeringssystem och affärsformer utvecklas i en riktning som gör att branschens samlade anläggningskunskap snabbare omsätts till effektiva åtgärder som stärker både tillförlitlighet och punktlighet säger Trafikverkets uppdragsledare Jonatan Lennartsson.

Nio områden visar riktningen för ökat samarbete, ökad anläggningskunskap och ökad effektivitet

I uppdraget har de pågående och planerade åtgärderna paketerats i nio fokusområden som sträcker sig från planering till genomförande, från strategi till produktion. Samtliga områden rymmer initiativ som bedöms ge positiv effekt på tillförlitligheten redan under 2024, men också frågor som spänner över en längre tidshorisont.

– Som konkreta exempel lyfter jag gärna att vi i höst inför ett helt nytt affärsupplägg för ett av våra 34 baskontrakt. Under året införs också en ny reservdelsstrategi för våra tre storstadsområden som ska korta återställningstider, samt att vi påbörjar riktade utbyten av för systemet kritiska växlar. Ytterligare ett exempel är den satsning vi gör under 2024 för att åtgärda anmärkningar på Malmbanan berättar Jonatan.

Under 2024 kommer framdriften inom de nio områdena återrapporteras till regeringen vid två tillfällen.

– Det blir lite som en sprint mitt i ett ultramaraton. Vi har en sliten anläggning en gång byggd för färre, lättare och långsammare tåg. Trafiken har ökat kraftigt de senaste decennierna, vilket ökat slitaget. Jag förstår att tålamodet tryter och att man med utökade ramar vill se resultat snabbare. Jag är dock övertygad om att vi med ett ökat fokus på branschens operativa underhållsförmåga kommer kunna skapa förutsättningar så att person- och godståg snabbare kommer ut på banan. Det är viktigt för att återställa förtroendet för järnvägen som ett tryggt och tillförlitligt val när varor och resenärer behöver komma fram smidigt, grönt och tryggt avslutar Jonatan.

Ett stärkt genomförande genom bättre operativ förmåga

Den rapport där regeringsuppdraget nu redovisas omfattar beskrivningar av nuläge, målsättning och fortsatt arbete. Tillsammans med en analys av punktligheten de senaste 10 åren är ambitionen att rapporten kan utgöra ett diskussions- och kunskapsunderlag för ett fortsatt samtal om hur underhållsområdet kan utvecklas och tillförlitligheten öka. De delar som i rapporten beskrivs som grundstenar för en förbättrad operativ förmåga är:

  • Anläggningskunskap Avser hur kunskap om anläggningens tillstånd, dess nedbrytning och effektsamband säkerställer att val av underhållsåtgärd ger bäst effekt på tillförlitlighet. Här fångas också innovationer och utvecklingsbehov för hur tillstånd mäts, åtgärdsbehov analyseras och effektsamband klarläggs.
  • Planering och prioritering Avser hur Trafikverket tillsammans med kunder och leverantörer planerar underhållsåtgärder och prioriterar dessa i förhållande till tågföring. Långa ledtider och behov av framförhållning är viktiga faktorer.
  • Genomförande Avser hur Trafikverket gemensamt med branschen förverkligar åtgärder i anläggningen via sina entreprenader. Området omfattar bland annat nya affärs- och logistikupplägg, metodutveckling, uppföljning och samverkan.
    I arbetsgruppen har förutom