Logga in
Logga in

Trafikverket föreslår åtgärder för att stärka transportsektorns krisberedskap och civilt försvar

Trafikverket redovisar regeringsuppdrag om åtgärder för att stärka krisberedskap och civilt försvar samt höja förmågan vid höjd beredskap och ytterst i krig för myndigheterna inom beredskapssektor Transporter.

Transporter, inklusive en fungerande transportinfrastruktur, är ett av fundamenten i det civila försvaret och till stora delar även för det militära försvaret. Uppbyggnaden av Trafikverkets och transportsektorns förmåga är redan igång. Det krävs stabil, sammanhållen och förutsägbar inriktning och finansiering för alla aktörer för att försätta utvecklingen av sektorn. Det är en av de viktiga slutsatserna som Trafikverket förmedlar till regeringen i redovisningen den 15 januari.

Regeringsuppdraget består av två delar. Den första delen omfattar utveckling av Trafikverkets förmågor inom den egna verksamheten. Den andra delen omfattar dels åtgärder för hur den organisatoriska strukturen för beredskapssektor Transporter, där Trafikverket är sektorsansvarig myndighet, kan utvecklas och dels behov av förmågehöjande åtgärder.

Tydlighet om inriktning för den fortsatta utvecklingen

– För att transportsektorn ska ha förmågan att motstå och hantera samhällsstörningar och leverera samhällsviktiga transporter i alla samhällstillstånd, behövs tydlighet om inriktning och mål för planering och fortsatt utveckling av arbetet med civil beredskap. Det visar de senaste årets satsningar på civil beredskap, säger Paulina Lund, projektledare för regeringsuppdraget på Trafikverket.

Det finns också behov av mer tydlighet kring omfattning och prioritering av samhällets fortsatta utveckling av förmågor inom civil beredskap. Förmågorna omfattar flera områden , som bemanning, säkerhet (skydd av anläggning, it, kommunikation m.m.), övning, krigsorganisation, reparationsberedskap med mera. Samtidigt är det också flera aktuella områden där framtida beslut kommer medföra förändringar kring uppdrag och åtgärder.

Sammantaget visar det att statliga myndigheter behöver få ett tydligare uppdrag i totalförsvarsplaneringen och att utvecklingen av samverkan med näringslivet behöver fortsätta, svarar Trafikverket i rapporten.

Samverkan som möjliggör säkerställande av samhällsviktiga transporter  

Något mer som Trafikverket lyfter är vikten av att fortsätta arbetet med att utveckla samverkan med andra aktörer. Det är en av förutsättningarna för att möjliggöra samhällsviktiga transporter som behöver säkerställas vid fredstida kriser, höjd beredskap och ytterst i krig.

– Uppdraget för beredskapsmyndigheterna, inom beredskapssektor Transporter innebär ansvar och rådighet över endast en del av transportområdet som helhet och vissa delar av transportinfrastrukturen i Sverige. Flera delar hanteras av andra statliga, regionala, kommunala eller privata aktörer. Till exempel bedrivs den operativa verksamheten inom transportsektorn endast till viss del av myndigheter men till största delen av privata företag, säger Paulina Lund.

Behovet av transporter utgår från Försvarsmaktens behov och andra sektorer, som till exempel livsmedel och sjukvård. Det är därför viktigt med samverkan mellan sektorerna och Försvarsmakten, för att gemensamt bygga den civila beredskapen.

Långsiktighet för finansiering

Det säkerhetspolitiska läget och behov utifrån kommande beslut och utredningar visar att behoven kommer öka under de kommande åren. För att myndigheterna inom beredskapssektor Transporter ska kunna fortsätta utveckla förmågan, på ett effektivt och långsiktigt sätt, behövs därför en långsiktighet i finansiering.

– Utifrån nuvarande myndighetsuppdrag och förutsättningar lyfter vi därför nivåer för fortsatt finansiering, som bedöms krävas för fortsatt förmågeutveckling hos myndigheterna inom beredskapssektor Transporter, säger Paulina Lund.