Logga in
Logga in

Vi räddar liv - men utvecklingen går för långsamt

Förra året omkom 232 personer i vägtrafiken, enligt Transportstyrelsens preliminära siffror. Det är fem fler än 2022, då 227 personer omkom.

Under pandemiåren 2020-2022 minskade trafikflödet betydligt och även antalet omkomna minskade. Uppskattningsvis börjar vi närma oss ett trafikflöde motsvarande det under 2019, året före pandemin. 
Antalet omkomna i vägtrafiken förra året ligger på ungefär samma nivå som år 2022. Antalet singelolyckor ökade något 2023 jämfört med 2022. Förra året omkom 66 personer i singelolyckor, 2022 var det 55 personer. 

Rätt hastighet räddar liv

Trafikverket gör löpande hastighetsmätningar på statliga vägnätet. Hastigheten har stor betydelse för trafiksäkerheten - glädjande nog har medelhastigheten minskat årligen sedan 2018. Det innebär att allt fler trafikanter håller skyltad hastighet. 55 procent körde inom hastighetsgränsen 2023.

Prognoserna visar att vi missar målet om vi inte gör mer

Etappmålet år 2030 kommer enligt Trafikverkets prognoser inte att nås. Vi tillsammans med övriga aktörer måste göra mer för att det ska lyckas. Etappmålet har beslutats av regeringen, som ett steg mot Nollvisionen, och innebär maximalt 133 omkomna samt maximalt 3 100 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030.
Antalet omkomna i vägtrafiken behöver minska varje år, för att ha en chans att nå det nämnda etappmålet. Men utvecklingen sedan 2019 går åt annat håll. Den planar ut snarare än att antalet omkomna i vägtrafiken fortsätter att minska.

– De åtgärder som hittills haft störst betydelse för att förbättra trafiksäkerhetsläget är utvecklingen av säkrare fordon, säkrare vägar och en anpassad hastighetsgränssättning utifrån människans tolerans mot yttre våld i relation till vägens säkerhetsstandard, säger Maria Krafft, måldirektör trafiksäkerhet på Trafikverket.

Men planerade vägåtgärder och fordonsutvecklingen räcker inte för att nå målen 2030. Framtida fordonsteknik har stor potential, men den största nytta kommer efter år 2030, eftersom det tar tid att byta ut fordonsparken. Därför behövs ytterligare åtgärder behövs för att kunna nå målen. 
Trafikverket och många fler aktörer jobbar systematiskt med insatser för att öka trafiksäkerheten på väg. Det finns många goda samarbeten mellan det privata och det offentliga, nationellt, regionalt, lokalt. 

Några viktiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten:

  • Fler vägar behöver mittsepareras.  Idag byggs cirka 6-8 mil/år som skulle behöva vara 15-20 mil/år.
  • Öka hastighetsefterlevnaden. Det finns en positiv utveckling sedan 2018 men det krävs mer. Polisens insatser, fler trafiksäkerhetskameror och förbättrad hastighetsefterlevnad av företag är centrala områden. 
  • Fortsätt anpassa hastighetsgränsen efter vägens säkerhetsnivå. För de 90-vägar som inte kommer mittsepareras de närmaste åren, behövs en sänkning till 80 km/tim. Dödsrisken minskar med cirka 40 procent vid 80 km/tim jämfört med 90.
  • Förbättra drift och underhåll på gång- och cykelbanor och öka användningen av cykelhjälm.

Detta gör Trafikverket

För att rädda fler liv i vägtrafiken, behöver både Trafikverket och andra aktörer göra olika insatser. Några avgörande områden är olika samarbeten mellan industri och det offentliga och akademin, fordonsindustrins intensiva teknikutveckling och Polismyndighetens trafikövervakning. 

Här är några exempel på vad Trafikverket gör:

Gemensam aktionsplan för säker vägtrafik 2022–2025
Trafikverket har initierat en aktionsplan för perioden 2022–2025. Hela 33 aktörer deltar med 250 åtgärder för en säker vägtrafik. Trafikverket är en av aktörerna i aktionsplanen, med 46 åtgärder under aktuell fyraårsperiod.
Några exempel på våra insatser är fortsatt etablering av trafiksäkerhetskameror, prioritering av åtgärder för att hastighetssäkra gång-, cykel- och mopedpassager samt montering av hoppskydd på flera höga broar på det statliga vägnätet för att motverka självmord i vägtransportsystemet.

Ökade trafiksäkerhetsinsatser
Trafikverket har lyft behovet av ökade trafiksäkerhetsinsatser i inriktningsunderlaget som lämnades till regeringen den 15 januari med bland annat mer mötesseparering. 

• Mer komplett resultatanalys
Vi gör en mer komplett genomgång/resultatanalys av utvecklingen inom trafiksäkerhet väg. Analysen presenteras den 25 april på en webbsänd resultatkonferens.