Logga in
Logga in

Trafikverket kraftsamlar för en bättre leverans

Trafikverket genomförde under hösten en omfattande genomlysning av verksamheten. Ett antal förbättringsområden pekades ut.

Förbättringsområden som pekades ut var att bli mer effektiva, skapa bättre värde för dem Trafikverket är till för och för att säkerställa en bättre väg- och järnvägsleverans i Sverige.

Kraftsamlingen för ett närmare Sverige är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå under flera år. Olika åtgärder kommer att gå olika fort beroende på vad som ska åstadkommas. Idag har åtta specifika områden redan en plan och framdrift med en tydligt fokus på att leverera resultat så snart som möjligt. 

Målet är tydligt; fokus på dem vi är till för, järnväg och väg som levererar samt effektivisering som ger mer pengar till transportsystemet. Vid utgången av 2025 ska en effektivisering om minst 600 miljoner kronor ske, vilket motsvarar 7,2 miljarder under en planperiod. 

Arbete pågår för fullt och ett antal strukturella förändringar är initierade - för att få bli en mer effektiv och kundorienterad myndighet. 

– Det handlar om att skapa värde för dem vi är till för. Som tågens punktlighet, att vägarna ska fungera att köra på, att driva underhållet mer effektivt. Vi har åtta tydliga åtgärdsområden igång som vi jobbar med för att så snart som möjligt kunna räkna hem effektiviseringen och skapa det fokus som behövs i myndigheten, säger generaldirektör Roberto Maiorana.

Åtta specifika områden

  • Definiera värden och anpassa styrningen
  • Sätta kundernas behov som utgångspunkt i vårt arbete
  • Sammanhållet systemansvar för väg-respektive järnvägssystemet
  • Tillgångsförvaltning integrerad i verksamheten
  • Tydligt vad som är styrande och stödjande funktioner
  •  Huvud-styr och stödprocesserna stödjer värdeskapande
  • Verksamhetsutveckling, process- och it-förvaltning effektiviseras och stödjer värdeskapandet
  • Förenkla vår vardag

Utöver de åtta områdena pågår ett arbete att införa en verksgemensam styrning och att utveckla en kultur som än mer stärker en värde-och tillitsbaserad verksamhet.

Åtgärdsområden (pdf)

Transportsystemet väg och järnväg (pdf)