Logga in
Logga in

Fast förbindelse mellan Helsingör-Helsingborg

En växande befolkning pressar infrastrukturens kapacitet, påverkar mobiliteten och förlänger restiderna – Öresundsregionen är Skandinaviens största storstadsregion med många invånare som ofta reser över gränserna.

En ny fast förbindelse över Öresund ökar tillgängligheten mellan Danmark och Sverige och innebär nya möjligheter för pendlare, fritidsresenärer och transporter av godstrafik på väg mellan de två länderna. Förbindelsen skapar förutsättningar för medborgarna att transportera sig på nya sätt och nå en större arbetsmarknad.

Bakgrund

Svenska Trafikverket och Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse över Öresund. Utredningen pågick under tre år (2018-2020) och medfinansierades av Interregprogrammet Öresund-Skagerak-Kattegatt. Uppdraget delades ut av den svenska och den danska regeringen, och såg över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Utredningen är avslutad och överlämnad till regeringarna. Syftet med analysen var att ge en grund för fortsatt politisk dialog och eventuella beslut om fördjupade utredningar för att kunna möjliggöra en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg.

Uppdraget i korthet

Uppdraget innebar att redovisa:

  • danska och svenska prognoser kopplat till Öresundstrafikens utveckling och de trafikala effekterna av en Helsingör–Helsingborg-förbindelse.
  • de trafikmässiga möjligheterna med de olika alternativen: både väg- och järnväg eller bara väg.
  • finansieringsmöjligheter
  • samhällsekonomisk analys samt kompletterande redovisning av övriga nyttor såsom förändringar för mobilitet, näringslivsutveckling, gemensamt utbildningsutbud och sociala nyttor.
  • den fasta förbindelsens eventuella påverkan på mobilitet och integration i Öresundsregionen.   

Resultatet av utredningen finns nedan, dels i den gemensamma dansk-svenska sammanfattningsrapporten och dels i en kortversion som presenterar huvudresultaten från den bilaterala analysen med tonvikt på effekterna för Sverige.

Korta fakta

Vad?

Svenska Trafikverket och Danska Vejdirektoratet och Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen har tillsammans utrett möjligheterna för en ny fast förbindelse över Öresund.

Syfte

Syftet var att se över möjligheterna både för vägförbindelse och för kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.

Nuläge

Utredningen är avslutad. Resultatet finns i en gemensamt framtagen dansk-svensk sammanfattningsrapport och dels i en kortversion som presenterar en analys med tonvikt på effekterna för Sverige.

Film

Kartbild

Kartan visar huvudscenariot för järnvägs- och vägförbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg. Karta i större format. 

 

Dokument

Länkar till utredningen

Öresund-Kattegat-Skagerak