Logga in
Logga in

Horisontella samarbeten med stöd av datadelning för ökad fyllnadsgrad

I samband med den nationella godstransportstrategin som presenterades i juni 2018 fick Trafikverket regeringsuppdraget "Utarbeta förslag om horisontella samarbeten och öppna data för ökad fyllnadsgrad".

Syftet med regeringsuppdraget är att i dialog med berörda aktörer ta fram förslag på system för informationsutbyte och öppna data för horisontell samordning. Målet är att minska miljöpåverkan från godstransporter genom ökad transporteffektivitet och fyllnadsgrad. Uppdraget pågår under hela den beslutade planperioden 2018-2029.

Aktiviteter

  • Trafikverket har redovisat möjligheter till hur system för informationsutbyte för horisontell samordning och ökad transporteffektivitet kan utformas och förvaltas. Resultatet publicerades i en delrapport den 31 maj 2019.
  • Trafikverket ska initiera och främja samverkan och samarbete för att åstadkomma fungerande system för horisontell samordning, verka för att näringslivet och andra berörda aktörer bidrar i arbetet, liksom till att resultatet blir långsiktigt hållbart och kan utvecklas successivt.
  • Trafikverket har gjort en förstudie tillsammans med samverkansplattformen CLOSER för att undersöka hur praktiska tillämpningar av horisontella samarbeten kan utvecklas med utgångspunkt i tillgången till relevanta data. Resultatet publicerades i en rapport den 30 juni 2020.
  • Labbet fokuserar på utvecklandet och användningen av en digital tjänst för samlastningar genom datadelning mellan leverantörer och transportörer. Vi har analyserat om datan kan leda till ökad samlastning och hur transportörerna upplever den digitala applikationen. Detta är viktigt för att göra Helsingborgs Stad till en mer hållbar och transparent organisation.

    Staden får också sänkta kostnader genom ett effektivare transportarbete och av minskade utsläpp av växthusgaser.

  • Det statliga forskningsinstitutet RISE och Trafikverket genomför under hösten 2020 en studie över hinder och möjligheter i lagstiftningen för datadelning av varu- och trafikflöden som stöd för horisontella samarbeten. Studien genomförs som ett Policy Lab inom Drive Sweden.

 

Ordlista

Horisontella samarbeten: Två eller flera aktörer som delar information om sina varu- och trafikflöden.

Fyllnadsgrad: Hur fullt eller tomt lastutrymmet på godstransporter är. Många gods- och varutransporter är bara fulla ena vägen och går sedan tomma tillbaks, vilket ger en fyllnadsgrad på 50 procent.

Exempel från näringslivet, på transporters fyllnadsgrad

Här belyser vi exempel på ökad transporteffektivitet. För att klara omställningen till hållbara transporter behöver fyllnadsgraden öka i lastbärare, fordon och godstransportsystemet som helhet.