Logga in
Logga in

Mobilitet som tjänst

Trafikverket fick i mars 2019 i uppdrag av regeringen att informera och öka kunskapen inom området Mobilitet som tjänst. Uppdraget slutrapporterades i december 2023.

I mars 2019 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att genomföra informations- och kunskapshöjande insatser inom området Mobilitet som tjänst. Uppdraget är indelat i två delprojekt.

Uppdraget består av två delprojekt

  • Utreda möjligheten till en gemensam nationell åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster, vars syfte är att utreda möjligheten till en gemensam åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för mobilitetstjänster för att möjliggöra tredjeparts försäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster.

    Projektet är avslutat och slutsatserna går att ta del av i förstudien nedan.
  • Genomföra ett demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt som stödjer kombinerad mobilitet som tjänst, vars syfte är att klargöra vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra Mobilitet som en tjänst.

Ytterligare aktiviteter i uppdraget 2022

I regeringsuppdraget har vi startat upp ytterligare aktiviteter inom områdena vision, styrning och effekter. Arbetet syftar till att bidra till en nationell vision, inklusive att stötta i arbetet med ett nationellt ramverk för inriktning och styrning av kombinerad mobilitet i Sverige. Utreda behov och möjligheter av digital infrastruktur som en kartläggning av effektmodeller som inkluderar nya transportlösningar ingår även i arbetet.

Redovisning av uppdraget om Mobilitet som tjänst

Trafikverket ska årligen, senast 31 mars redovisa en lägesrapport från uppdraget som beskriver:

  • Status för demonstrationsprojektet om minst en bytespunkt som stödjer Mobilitet som tjänst samt en beskrivning av resultat och lärdomar.
  • Förutsättningarna och statusen för en gemensam nationell åtkomstpunkt för kombinerade mobilitetstjänster.

I slutredovisningen, december 2023, av uppdraget ska Trafikverket redovisa:

  • Resultatet av det genomförda demonstrationsprojektet om minst en bytespunkt. I slutredovisningen ska det ingå en bedömning av vad som bör vara det statliga åtagandet avseende Mobilitet som en tjänst angående bytespunkter, vad som bör vara Trafikverkets roll samt vilken påverkan detta har på Trafikverkets verksamhet.
  • Resultatet av arbetet kring en gemensam nationell åtkomstpunkt med förslag till harmoniserade tekniska och affärsmässiga lösningar för mobilitetstjänster.
  • Sammanfattning av läget för utvecklingen på området Mobilitet som en tjänst i Sverige.