Logga in
Logga in

Ny järnväg med fokus på arbetspendling och godstrafik

Trafikverket har avslutat planeringen av ett hoplänkat system av nya stambanor. Fokus i uppdragen från regeringen handlar om att utveckla järnvägen med fokus på arbetspendling och godstrafik.

I enlighet med regeringens beslut den 22 december 2022 har Trafikverket avslutat planeringen av nya stambanor för höghastighetståg mellan Linköping och Borås respektive Hässleholm via Jönköping.

Även projektet Hässleholm–Lund har avbrutits i enlighet med regeringens beslut. Den fortsatta utvecklingen av Ostlänken, järnvägen i stråket Göteborg–Borås och järnvägen i Skåne kommer att anpassas utifrån den nya förutsättningen att järnvägssträckorna inte längre ska vara en del av ett hoplänkat system av nya stambanor.

Fokus för järnvägssträckorna ska utifrån regeringens beslut handla om att underlätta för arbetspendling och godstrafik.

Inriktning att hålla gällande tidplaner och ta vara på kunskap

Trafikverket arbetar nu med regeringsuppdrag för Ostlänken, Göteborg–Borås och för järnvägen i Skåne. Inriktningen i arbetet är att gällande tidplaner i projekten ska påverkas så lite som möjligt. En förutsättning för det är att ta vara på kunskap och erfarenheter som redan finns och använda i arbetet framåt. Möjligheten att hålla tidplanerna beror samtidigt på vilka åtgärder som uppdragen resulterar i. Om nya åtgärder ställer krav till exempel på omtag i den demokratiska planläggningsprocessen kommer det att ge påverkan på tiden.

Arbetet med Ostlänken fortsätter med fokus på regionala nyttor och kostnadsreducering

Ostlänken är utifrån regeringens beslut inte längre del av ett hoplänkat system av nya stambanor. Utifrån den nya förutsättningen kommer Trafikverket att utreda och inarbeta lösningar som optimerar järnvägen med fokus på regionala nyttor.

Trafikverket fortsätter med genomförandet av Ostlänken enligt gällande tidplan. I linje med regeringens beslut samt nuvarande nationella plan fortsätter parallellt arbetet med att identifiera och genomföra kostnadsreducerande åtgärder i projektet.

Senast den 30 juni kommer Trafikverket att redovisa om det finns förändringar av järnvägsanläggningen som kan genomföras och vilken effekt det får på tidplan och kostnader. Även resultatet av det löpande arbetet med att minska kostnaderna i projektet kommer att redovisas i juni, samt fortsättningsvis i samband med kommande årsredovisningar.

Länk till regeringsuppdraget för Ostlänken hittar du under länkar nedan.

Fokus på förbättrad arbetspendling och anslutning till Landvetter flygplats i utredningen för Göteborg–Borås

Trafikverket har i uppdraget fokus på att utveckla järnvägen för förbättrad arbetspendling och koppling till Landvetter flygplats. Vi ska också hitta kostnadseffektiva lösningar utifrån den nya förutsättningen att järnvägen på sträckan inte längre ska vara en del av ett hoplänkat system av nya stambanor för höghastighetståg.

Vi kommer att se på alternativ inom den korridor som föreslagits i genomförd lokaliseringsutredning Göteborg–Borås men också på andra möjliga alternativ i stråket, inklusive åtgärder på befintlig Kust till kustbana. Inriktningen från regeringen är att åtgärderna inte ska påverka trafikstarten.

Vi ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 juni 2023. Utifrån framtaget underlag ska det vara möjligt för regeringen att fatta ett välavvägt beslut.

Samtidigt som regeringen gav Trafikverket regeringsuppdragen beslutade de också att pausa arbetet i projekt Göteborg–Borås till och med den 30 september.

Länk till regeringsuppdraget för Göteborg–Borås hittar du under länkar.

Utredning för järnvägens utveckling i Skåne

Utredningen ska ge en bild av kapacitetsbehoven på järnvägen i regionen och möjliga lösningar på kort och lång sikt. Trafikverket ska föreslå kostnadseffektiva åtgärder som förenklar arbetspendling och underlättar för utökade godstransporter.

Fokus för åtgärder ligger främst på sträckan Hässleholm–Lund, men även på andra bandelar i Skåne. En preliminär rangordning av de föreslagna åtgärderna ska göras.

Trafikverket ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 30 september 2023. Utredningen ska göra det möjligt för regeringen att fatta omgående beslut om åtgärder, men även vara ett underlag inför kommande revidering av nationell plan.

Länk till regeringsuppdraget för Skåne hittar du under länkar.