Logga in
Logga in

Rådet för hållbara städer – regeringens satsning för hållbar stadsutveckling

Rådet för hållbara städer ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I rådet finns tolv myndigheter samt representanter för länsstyrelserna och kommuner.

Rådet för hållbara städer är ett samarbete mellan tolv myndigheter som ska stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande och hållbara städer och samhällen. I rådet finns också representanter för länsstyrelseerna och kommuner.

I december 2017 inrättade regeringen Rådet för hållbara städer. Regeringen ändrade och förlängde rådets uppdrag mars 2022 till och med den 31 december 2030.

Rådet ska bland annat

  • skapa förutsättningar för myndighetssamarbete som bidrar till att mål 11 Hållbara städer och samhällen i Agenda 2030 kan uppnås,
  • utveckla och förvalta webbplatsen Hållbarstad.se till en plattform för aktuell samlad information om kunskapsstöd och möjligheter till finansiering för utveckling av hållbara städer och samhällen, och
  • stödja de kommuner som berörs av större industrietableringar och industriexpansioner i Norrbottens och Västerbottens län avseende hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö.

Enligt regeringsuppdraget ska Rådet för hållbara städer

  • ta tillvara erfarenheter och relevant kunskap inom hållbar stadsutveckling och föra dialog,
  • samverka och involvera aktörer på nationell, regional och lokal nivå.