Logga in
Logga in

Säkra uppställningsplatser

Hur kommer behovet av säkra uppställningsplatser att utvecklas? Kan den nya lagen om kamerabevakning möjliggöra högre säkerhet på uppställningsplatserna? Det är några av frågorna i detta uppdrag.

I regeringsuppdraget ingår att bedöma hur behovet av säkra uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas. Det ingår även att analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av säkra uppställningsplatser längs större vägar är förknippad med samt att ta fram möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad. Vi ska också planera åtgärder som underlättar för privat etablering av säkra uppställningsplatser i samband med byggande av ny infrastruktur, ombyggnationer och trimningsåtgärder.

I samband med att den nya lagen om kamerabevakning har trätt i kraft ska vi se över vilka möjligheter lagen kan bidra med för att höja säkerheten på uppställningsplatserna. I uppdraget ingår också att se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser längs vägnätet.

Regeringsuppdraget pågår under perioden 2018–2029.

Avgränsning av vägar

Trafikverket har valt att avgränsa uppdraget till att omfatta stamvägnätet och TEN-T vägnätet. (Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, som definierats i en EU-förordning. Dessa vägnät är viktiga för godstransporter och tillsammans är de tillräckligt omfattande för analyserna som ska genomföras.

Aktivteter som utförts

Analys av säkra uppställningsplatser

Vår analys visar var i landet det behövs fler säkra uppställningsplatser och vilka säkerhetsåtgärder det finns behov av att fortsätta utreda.

Här finns kapacitetsbrister

 • E6 Malmö – Göteborg – Norska gränsen (Stor pulsåder genom Sverige till och från Europa)
 • E4 Malmö – Stockholm (Stor pulsåder genom landets södra del)
 • Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö
  Jönköping

Behov av åtgärder för höjd säkerhet:

 • utformning
 • fri sikt, insyn
 • belysning
 • inhägnad (stängsel)/avskärmning
 • kontrollerad in- och utpassering
 • bemanning/rondering
 • kamerabevakning.

Regelverket vägar och gators utformning, VGU, är uppdaterat

I VGU 2021 finns uppdaterade krav och råd för rastanläggningar med hänsyn till kapacitet och säkerhet.

Pågående aktiviteter

Pilotprojekt med kamerabevakning på rastplats Glumslöv

Inom ramen för regeringsuppdraget görs nu ett pilotprojekt för att testa kamerabevakning på rastplatsen i Glumslöv utmed E6/E20 i Landskrona kommun. Enligt statistik och erfarenhet är det är en av Trafikverkets mest utsatta platser. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott samt att upptäcka störningar av allmän ordning och olyckor.

Våren 2021 skickade Trafikverket in en ansökan om tillstånd vid Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för kamerabevakning. I december 2021 fick Trafikverket ett positivt besked och beviljades tillstånd för kamerabevakning och från och med mars 2022 är kamerorna i drift. Beslutet gäller tills vidare och tillåter bevakning alla dagar dygnet runt, i realtid och med rätt till bildinspelning. Sammanlagt 22 fasta och rörliga kameror kommer att användas för kamerabevakning.

Trafikverket kommer att sköta kamerabevakningen tillsammans med Polismyndigheten. Vid pågående brott och relevanta händelser kommer Trafikverket att dela materialet med Polismyndigheten.

Pilotprojektet ska utvärderas efter cirka ett år. Utvärderingen ska visa hur kamerabevakningen har fungerat, om det är samhällsekonomiskt effektiv och om detta skulle kunna användas på flera av Trafikverkets rastplatser.

Pilot med närvarostyrd belysning

På rastplats Spekeröd utmed E6 norr om Göteborg utförs ett pilotprojekt där Trafikverket bygger närvarostyrd belysning. Platsen utrustas med en grundbelysning och vid rörelse på platsen kommer en starkare belysning att tändas upp.

Strategi och planeringsunderlag

En strategi har börjat formas som blir ett viktigt planeringsunderlag med en beskrivning av nuläge, mål och brister av rast- och uppställningsplatser utmed stamvägnätet och TEN-T vägnätet. Beskrivningen görs i tre kategorier :

 • Förekomst av uppställningsplats
 • Kapacitet av parkeringsplatser
 • Förhöjd säkerhet på uppställningsplats

I strategin beskrivs också vad Trafikverket och andra aktörer kan göra för att minska bristerna. Strategins första upplaga väntas vara klar under 2021.

Affärsmodeller

Under 2021 fortsätter vi att arbeta med möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad. Här utreds affärsmässiga förutsättningar för privatägda uppställningsplatser samt om det finns några förutsättningar för staten att medverka.