Logga in
Logga in

Samordna statliga myndigheters arbete med transportsektorns klimatomställning

Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag om att samordna statliga myndigheters arbete med transportsektorns klimatomställning.

Transportsektorns utsläpp behöver minska kraftigt om Sverige ska nå nationella klimatmål och EU-mål.  Regeringen ser samtidigt att samordningen av transportsektorns klimatomställning behöver stärkas. 

Som ett led i detta har Trafikverket fått ett regeringsuppdrag om att samordna statliga myndigheters arbete med transportsektorns klimatomställning. I uppdraget ska Trafikverket identifiera: 

 • samordningsvinster
 • områden där ingen myndighet arbetar med omställningen, men där behov finns
 • eventuella hinder för myndigheterna att arbeta med omställningen 
 • förslag på åtgärder för att överbrygga dessa hinder 

Som en del av utredningen kommer Trafikverket också att genomföra konsekvensbedömningar av förslag på åtgärder för att undanröja identifierade hinder. 

Trafikverket ska även genom samordning effektivisera myndigheternas arbete med att nå transportsektorns klimatmål. 

Dialog med näringsliv och berörda myndigheter inom kort

Under genomförandet av uppdraget kommer Trafikverket inhämta synpunkter från näringslivet samt utpekade myndigheter:

 • Boverket
 • Energimarknadsinspektionen
 • Luftfartsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Naturvårdsverket
 • Sjöfartsverket
 • Statens energimyndighet
 • Trafikanalys
 • Transportstyrelsen 
 • Upphandlingsmyndigheten
 • Verket för innovationssystem (Vinnova)

Trafikverket vill även ge andra aktörer möjlighet att komma med synpunkter och inspel på hur myndigheternas arbete kan effektiviseras i syfte att nå klimatmålen. 

Under våren/sommaren 2024 kommer det att finnas möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på hur samordningen mellan myndigheterna fungerar idag, samt vilka hinder och möjligheter som finns. 

Nästa steg blir ett dialogmöte om de insamlade synpunkterna hösten 2024 eller tidig vår 2025.  

Uppdraget löper under åren 2024 – 2026 och ska slutredovisas till Landsbygds- och infrastrukturdepartementet senast den 31 december 2026.