Logga in
Logga in

Trafikverkets deltagande i Miljömålsrådet

Regeringen har inrättat Miljömålsrådet som en plattform för att öka takten i arbetet med att nå Sveriges miljömål. Rådet har beslutat om inriktning och fokus fram till maj 2026.

Miljömålsrådet består av myndighetschefer för de 19 myndigheter som är viktigast i Sveriges arbete för att nå miljömålen. Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana är medlem i rådet. Enligt uppdraget ska rådet verka för ökad myndighetssamverkan, men kan även lämna förslag till regeringen.

Den 9 mars 2023 överlämnade Miljömålsrådet sin årsrapport till regeringen. I rapporten beskrivs kommande samverkansområden och vad Miljömålsrådet gjort under 2022.

I rapporten slutredovisas bland annat programområdet Staten går före som Trafikverket lett (2020-2022).

Programområden för perioden 2022–2026

I början av 2022 förlängde regeringen Miljömålsrådets uppdrag till maj 2026. Under 2022 har rådet format inriktning och fokus för kommande period 2023-2026.

Miljömålsrådet kommer att arbeta i fem programområden, där en fördjupad samverkan är en framgångsfaktor för att öka takten i arbetet för att nå miljömålen.

Syftet med att arbeta i programområden är att få ett mer strategiskt perspektiv och att kraftsamla kring frågor där myndighetssamverkan kan ge störst effekt.

Trafikverket deltar i tre av fem programområden.

Ramverk för nationell planering

Programområdet startades 2020. 1 mars 2022 lämnade Miljömålsrådet förslag till Regeringen att inrätta ett råd för samhällsplanering, vars syfte är att skapa gemensamma utgångspunkter och göra prioriteringar på den nationella nivån som kan underlätta avvägningar i efterföljande planering.

Arbetet fortsätter med att konkretisera och utveckla ramverkets funktioner i två temaområden:

  • Möjlighetsplanering för energiomställning
  • Samhällsomvandlingen i norra Sverige.

Genom programområdet kan staten samordna sig bättre och på så sätt öka förutsägbarheten och bidra till en mer effektiv samhällsomställning.

Trafikverket deltar genom enheten Nationell samhällsplanering inom verksamhetsområde Planering. 

Utvecklad nationell planering i Sverige (Boverkets webbplats)

Hälsa som drivkraft för miljömålen och hållbar utveckling

Programområdet syftar till ökat kunskapsutbyte samt förbättrad samverkan och samordning av frågor där hälsa kan användas som drivkraft för att öka takten i miljöarbetet. Ett myndighetsnätverk och ett bredare nätverk av olika aktörer skapar en plattform för samverkan. Programområdet innehåller också två fördjupningsområden i form av samverkansåtgärder:

  • Data som drivkraft för miljörelaterad hälsa
  • Sociala konsekvensanalyser i miljömålsarbetet

Trafikverket deltar genom avdelning Transportkvalitet inom verksamhetsområde Planering.

Kolinlagring och biologisk mångfald i landbaserade ekosystem

Programområdet syftar till att ta fram relevanta underlag till Miljömålsberedningens uppdrag om hur Sverige ska nå åtaganden om biologisk mångfald och kolsänka på ett sätt som tillvaratar synergier och är förenligt med andra samhällsmål.

Målsättningen är att möjliggöra en ökad takt i genomförandet av åtgärder som bidrar till att skydda biologisk mångfald och öka kolinlagringen i landskapet. Samtidigt som hänsyn tas till andra samhällsmål som produktion av biomassa och livsmedel.

Trafikverket deltar genom avdelning Transportkvalitet inom verksamhetsområde Planering.